کارت سوراخ برد و مزیت بازی های ورق کازینو و ترفندهای برد

کارت سوراخ برد و مزیت بازی های ورق کازینو و ترفندهای برد

 برد و مزیت بازی های ورق کازینو

کارتینگ سوراخ بـه معنای خواندن کارت سوراخ فروشنده یا کارت رو بـه پایین اسـت تا بتوانید از مزیت بازی هاي‌ ورق کازینو استفاده کنید. داشتن دانش در مورد کارت سوراخ بـه طور قابل توجهی شانس شـما را در بازی التیام می بخشد. این استراتژی بـه طور گسترده در بازی بزور و با تهدید بازی استفاده می‌شود.

 

جایی کـه فقط یک کارت تنها سوراخ وجوددارد. اگر چه کارت دهی غیرقانونی غیرقانونی اسـت ؛ اما طبق معمولً مورد اخطار قرار میگیرد و میتواند شـما را از کازینوی کـه در ان هستید بیرون رانده شود. اگر بادقت از کازینو و نمایندگی ها نظرسنجی کنید و از برخی فنون اساسی استفاده کنید ؛ میتوانید پول زیادی بدست آورید خواندن کارت هاي‌ سوراخ فروشنده.

کارت سوراخ  برد و مزیت بازی های ورق کازینو

قسمت 1 تعیین اینکه در کدام جدول بنشینید

1- اتاق را برای فروشندگان شلخته اسکن کنید. اگر بـه طور منظم در کازینو باشید ؛ با نمایندگی ها آشنا خواهید شد. بـه دنبال نمایندگی هاي‌ جدید یا نمایندگی هایي باشید کـه از نظر خود مطمئن نیستند. این نشانه این اسـت کـه انها در کار تازه کار هستند و ممکن اسـت اشتباه کنند.

 

فروشندگان شلخته کارت ها را از بالای میز معامله می‌کنند یا حتی ممکن اسـت بخشی از کارت را بـه بازیکنان فلش کنند. دور میزهای مختلف قدم بزنید و جداول جداگانه اي را کـه دارای فروشنده هاي‌ نامرتب هستند یادداشت کنید.یک فروشنده باتجربه ؛ هر دستی را تعمداً پایین و روی میز قرار می‌دهد. اگر نمایندگی فروش مانند یک پیشکسوت فصلی بـه نظر میرسد ؛ بـه میز دیگری بروید.

کارت سوراخ  برد و مزیت بازی های ورق کازینو

کارت سوراخ

2 -قبل از شرط بندی ؛ فروشنده را تماشا کنید. هنگامی کـه یک فروشنده شلخته را پیدا کردید ؛ مطمئن شوید کـه قبل از نشستن و قرار دادن شرط بندی روی میز ؛ آن ها را برای چند دست تماشا کنید. عادت هاي‌ بد و تمایلات بد تکراری را انتخاب کنید. دور میز بروید و ببینید آیا میتوانید از زاویه هاي‌ مختلف نگاهی بـه کارت سوراخ بیندازید.

 

هنگام تماشای فروشنده ؛ بـه نظر برسد کـه شـما روی انچه بازیکنان انجام میدهند تمرکز کرده‌اید ؛ نه آنچه کـه فروشنده انجام میدهد. شـما نمیخواهید با واضح بودن بیش از حد هیچ سو susp ظنی ایجاد کنید.

کارت سوراخ  برد و مزیت بازی های ورق کازینو

کارت سوراخ

3- بـه دنبال دستگاهی برای جابجایی باشید کـه از نظر پایگاه اول باشد. جدولی کـه در نزدیکی پایه اول ؛ یک دستگاه مختلط یا صحیح ترین بازیکن را داشته باشد ؛ بـه اسانی از دستگاهی کـه از دید بازیکنان دور اسـت ؛ دیده می‌شود. اگر میبینید کـه دستگاهی بهم ریخته اسـت و جلوی جایی اسـت کـه بازیکن پخش می‌کند ؛ ان صندلی را بنشینید. احتمال این کـه کارت سوراخ را هنگام کار با کارت مشاهده کنید بیشتر اسـت زیرا هنگام معامله کارتها بـه کارت نزدیکتر خواهید شد و ممکن اسـت یک امتیاز خوب را بدست آورید. 

کارت سوراخ  برد و مزیت بازی های ورق کازینو

کارت سوراخ

4- بـه دنبال دستگاهی برای جابجایی باشید کـه کارتها را از روی میز بالا نگه دارد. عده اي از مدل هاي قدیمی دستگاههای شیفت کارت ؛ کارت را بالاتر از میز نگه می دارند و احتمال مشاهده کارت سوراخ در هنگام معامله فروش را افزایش میدهند. بـه دنبال دستگاه هاي‌ برقی باشید کـه کارت ها را چند اینچ از میز نگه دارند. این وسایل نقلیه طبق معمولً پایه اي دارند کـه آن ها را بالا نگه می دارد ؛ کـه دیدن کارت سوراخ را آسان تر می‌کند.

 

دستگاه هاي‌ برقی ACE مدل قدیمی کارت را 3 اینچ «7.6 سانتی متر» از روی میز نگه می دارند. این‌ها بیشترین بهره برداری را دارند. بـه دنبال یک خودرو زدن سیاه با آرم ACE درکنار ان باشید.

کارت سوراخ  برد و مزیت بازی های ورق کازینو

قسمت 2 دیدن کارت سوراخ

1درکنار دست غالب فروشنده بایستید. فروشندگان بـه احتمال زیاد کارت هاي‌ خودرا درکنار میز مورد نظر خود فلش میکنند. بنابر این ؛ اگر یک فروشنده چپ دست وجوددارد ؛ بهترین شرط شـما این اسـت کـه روی پایه اول یا در سمت چپ انها بنشینید. اگر انها یک فروشنده راست دست هستند ؛ بهترین حالت این اسـت کـه دورترین سمت راست یا پایه سوم آن ها بنشینید. این ممکن اسـت بـه شـما این مزیت را بدهد کـه می‌توانید ببینید آیا فروشنده کارت سوراخ گاه بـه گاه را چشمک می‌زند یا خیر.

کارت سوراخ  برد و مزیت بازی های ورق کازینو

کارت سوراخ

2- گوشه هاي‌ کارت سوراخ فروشنده را در هنگام رسیدگی نگاه کنید. آسان تر اسـت کـه کارت حفره فروشنده را هنگام فروش دریافت کنید. بـه نزدیکترین گوشه رو بـه رویتان نگاه کنید و ببینید آیا می‌توانید کارت کدام کارت را بخوانید. اگر میتوانید گوشه کارت را تشخیص دهید و بـه نظر نمیرسد کـه یک شماره باشد ؛ می‌توانید فرض کنید کـه این یک کارت چهره اسـت.

 

تکیه نکنید و سطح را تغییر ندهید و این را روشن کنید کـه می‌خواهید کارت آن ها را بخوانید. اگر یک رئیس گودال این را ببیند ؛ ممکن اسـت شـما را از کازینو بیرون کند.اگر میترسید گرفتار شوید می‌توانید از عینک آفتابی استفاده کنید تا چشم هاي‌ شـما را مبهم کند.

کارت سوراخ  برد و مزیت بازی های ورق کازینو

3- وقتی کارت گرافیک را بررسی می‌کنند ؛ روی کارت زاویه بگیرید. اگر شـما دریک بازی بلک جک هستید و یک نماینده ؛ یک کارت چهره یا یک ده بـه فروشنده داده می‌شود ؛ آن ها بـه کارت حفره خود نگاه می‌کنند تا ببینند کـه آیا بلک جک دارند. دراین شرایط ؛ اگر بیش از حد کارت کارت را بلند کنند ؛ ممکن اسـت یک نگاهی بیندازید. بـه گوشه کارت نگاه کنید در حالی کـه آن ها ان را بلند می‌کنند تا بـه ان نگاه کنند.

 

اگر فروشنده کنار کارت رابا دست خود نپوشاند ؛ دیدن ان آسان تر اسـت. تکیه ندهید و سر خودرا برگردانید در غیر این صورت آشکار خواهید کرد کـه می‌خواهید کارت آن ها را بخوانید.

کارت سوراخ  برد و مزیت بازی های ورق کازینو

کارت سوراخ

4- با یک دوست بازی کنید تا شانس خودرا افزایش دهید. دو نفر کـه کنار یک میز می‌نشینند احتمال این کـه یک نفر بتواند کارت سوراخ را بخواند افزایش می‌دهد. هنگامی کـه از مزیت بهره مند می‌شوید ؛ دوست شـما میتواند از سیگنال استفاده کند و میتوانید پول زیادی شرط بندی کنید. شـما باید یک سیگنال متفاوت ایجاد کنید وقتی کـه فروشنده از یک دست بسیار قوی برخوردار اسـت ؛ مانند یک 19 ؛ 20 یا 21. داشتن زوایای مختلف بر روی فروشنده ؛ فرصت هایي را برای خواندن کارت سوراخ ایجاد می‌کند.

 

مثل این کـه شـما و دوستتان وقتی در کازینو قمار میکنید و یا شـما را بیرون می‌کنند ؛ یک دیگر را نمی شناسید.بعد از این کـه بـه دو دست بزرگ برخورد کردید ؛ پول نقد کنید تا کسی متوجه کار شـما باهم نشود.

کارت سوراخ

5- این واقعیت را پنهان کنید کـه باعث ایجاد حفره سوراخ در شـما می‌شود وگرنه ممکن اسـت از شـما اخراج شود. اگر چه دریافت اطلاعات مربوط بـه کارت سوراخ بـه دلیل معامله ناپایدار غیرقانونی نیست ؛ اما اگر درآمد زیادی از کازینو بدست آورید ؛ همان‌ گونه مدیر و رئیس گودال را خشمگین خواهد کرد. شرط بندی را از این جا و آنجا گم کنید تا این واقعیت را مخفی کنید کـه کارت سوراخ را میبینید.

 

سعی کنید شرط هاي‌ خودرا دریک حد معقول نگه دارید ؛ در غیر این صورت فروشنده یا رئیس پیت ممکن اسـت متوجه شود کـه آن ها کارت سوراخ را نشان میدهند. اگر آن ها این موضوع را درک کنند ؛ می‌توانند از شـما بخواهند کـه محل کار خودرا ترک کنید ؛ نمایندگی خودرا تغییر دهید یا تکنیک هاي‌ معامله را تغییر دهید.

 

سعی نکنید هنگامی کـه رئیس گودال بـه شـما نگاه می‌کند کارت سوراخ را بـه روشنی بخوانید.

کارت سوراخ  برد و مزیت بازی های ورق کازینو

قسمت 3 تغییر استراتژی خود در بلک جک

1- استیک بـه استراتژی اساسی اگر شـما مطمئن نیستید کارت سوراخ اسـت. استراتژی اساسی یک استراتژی اساسی اسـت کـه شانس شـما را در بزور و با تهدید التیام می بخشد. اگر فکر می‌کنید کارت سوراخ را دیدید اما اعتماد بـه نفس ندارید ؛ بـه استراتژی اساسی پایبند باشید. حدس زدن کارت حفره بر اساس اطلاعات محدود ؛ شانس کلی شـما برای برنده شدن را کاهش می‌دهد ودر واقع باعث می‌شود کـه بـه دلیل قرائت اشتباه کارت سوراخ ؛ بازی هاي‌ بدی انجام دهید.

2- درصورت شکسته شدن فروشنده ؛ دو برابر کنید و جفت کنید. دو برابر شدن و تقسیم جفت شـما ؛ پولی را کـه می‌توانید برنده شوید افزایش میدهد. اگر می‌دانید کـه فروشنده روی دستی 12-16 گیر کرده اسـت و کارت هاي‌ زیادی در عرشه باقیمانده اسـت ؛ می‌توانید احتمال بیشتر شدن آن ها را تصور کنید.

کارت سوراخ

3- اگر میدانید کـه فروشنده باید بایستد و دارد دست شـما را میزند ؛ ضربه بزنید. یکی از بارزترین روش ها برای استفاده از کارت سوراخ ؛ ضربه زدن اسـت وقتی میدانید کـه فروشنده 17 سخت دارد و دست بدتری دارید. اگر فروشنده 17 سخت داشته باشد ؛ باید بایستد و اگر زیر 17 هستید ؛ فرصتی وجود ندارد کـه بتوانید آن ها را شکست دهید. بنابر این ؛ حتی اگر فکر می‌کنید سینه میخورید ؛ بهتر اسـت ضربه بزنید.

 

بـه عنوان مثال ؛ استراتژی اصلی می‌گوید وقتی 17 داشته باشید بایستید و فروشنده 8 را نشان میدهد. با این حال ؛ اگر میدانید کـه انها یک کارت گشوده دارند ؛ باید بـه هرحال ضربه بزنید زیرا راهی برای بردن شـما وجود ندارد گره بزنید مگر این کـه امتیاز خودرا افزایش دهید.

 

17 سخت یک امتیاز بلک جک اسـت کـه بدون آس بـه دست می‌آید. بـه عنوان مثال ؛ 10 و 7 می‌تواند 17 سخت باشد.17 نرم هنگامی اسـت کـه فروشنده دارای یک آس و 6 باشد. این بدان معناست کـه انها تا زمانی کـه 17 یا بالاتر از ان را نزنند بـه ضربه خود ادامه میدهند.

 

در مورد این کـه آیا فروشنده باید بـه 16 یا 17 ضربه سخت یا نرم بزند ؛ کازینوهای مختلف سیاست هاي‌ متفاوتی خواهند داشت. خاطرجمعی حاصل کنید کـه قبل از شرط بندی روی میز ؛ قوانین را بخوانید.

کارت سوراخ

4- اگر فروشنده احتمال دارد شکسته شود بایستید. اگر می‌بینید کـه فروشنده 12-16 دارد و احتمال دارد کارت بالا بیرون بیاید ؛ این بـه عنوان یک دست “سفت” یا دستی کـه باید فروشنده بـه ان ضربه بزند شناخته میشود اما احتمالاً شکسته خواهد شد. اگر اعتقاد دارید کـه آن ها نیم تنه میشوند ؛ روی دست خود بایستید ؛ حتی اگر دست بدی دارید ؛ مانند 12-15. اگر فروشنده شکسته شود ؛ شـما همان‌ گونه برنده خواهید شد.

 

6 دلیل که چرا بازی های کازینو بهترین گزینه شما نیستند !
6 دلیل که چرا بازی های کازینو بهترین گزینه شما نیستند ! 6 دلیل که چرا بازی های کازینو بهترین گزینه شما نیستند 6 دلیل که چرا بازی های کازینو بهترین گزینه شما ...
10 دزدی وحشیانه کازینو (معرفی بهترین کازینو آنلاین ایرانی معتبر)
10 دزدی وحشیانه کازینو (معرفی بهترین کازینو آنلاین ایرانی معتبر) 10 دزدی وحشیانه کازینو وقتی از ویلی ساتون، سارق بدنام بانک، پرسیده شد کـه چرا بانک‌ها را دزدی میکند، او بـه ...
بهترین بازی های کازینو برای سیستم شرط بندی Martingale
بهترین بازی های کازینو برای سیستم شرط بندی Martingale بهترین بازی های کازینو برای سیستم شرط بندی Martingale   بهترین بازی های کازینو برای سیستم شرط بندی Martingale یکی از مشهور ...
6 دلیل برای اینکه وقتی بازی های تلخ بازی می کنید شکست می خورید
6 دلیل برای اینکه وقتی بازی های تلخ بازی می کنید شکست می خورید 6 دلیل برای اینکه وقتی بازی های تلخ بازی می کنید شکست می خورید   6 دلیل برای اینکه وقتی بازی های ...
آیا شمارنده های کارت باید برای باشگاه بازیکنان ثبت نام کنند؟
آیا شمارنده های کارت باید برای باشگاه بازیکنان ثبت نام کنند؟ آیا شمارنده های کارت باید برای باشگاه بازیکنان ثبت نام کنند؟   شمارش موفقیت آمیز کارت بـه صورت مخفیانه انجام میشود. شـما ...
راهنمای قمارباز متفکر برای شمارش کارت ها در 6 مرحله
راهنمای قمارباز متفکر برای شمارش کارت ها در 6 مرحله راهنمای قمارباز متفکر برای شمارش کارت ها در 6 مرحله تنها چیزی کـه برای شروع برنده شدن بـه عنوان یک قمارباز ...
کازینو آنلاین
ورود به سایت شرط بندی