رتبه بندی پوکر + آموزش رتبه بندی دست پوکر در سایت شرط بندی

رتبه بندی پوکر + آموزش رتبه بندی دست پوکر در سایت شرط بندی

آموزش رتبه بندی دست پوکر در سایت شرط بندی

رتبه بندی پوکر، در بازی پوکر بازیکنان با جمع کردن یک دسته ي ۵ کارتی، یک دست تشکیل میدهند. هر دستی ارزش خاص خودرا دارد و با ارزش سایر دست ها برای تعیین برنده ي بازی مقایسه می شود. در بازی هاي‌ با ارزشی مانند تگزاس هولدم و استاد ۷ کارته، دست دارای بالاترین امتیاز برنده می شود.

 

در بازی هاي‌ کم ارزشی مانند راز، کم ارزش ترین دست برنده می شود. در بازی هاي‌ اسپلیت بالا/پایین، هردو دست با بیشترین و کمترین امتیاز برنده می شوند، البته قوانین مختلفی برای تعیین رتبه ي دست هاي‌ با ارزش و کم ارزش به کار برده می شوند.

 

هر دست بـه گروه خاصی تعلق دارد کـه توسط الگوی ایجاد شده توسط کارت ها مشخص می شود. یک دست در گروه برتر، ارزش بیشتری از یک دست در گروه کم ارزش تر دارد. کارت هاي‌ منفرد نیز امتیازهای مختلفی دارند و ارزش ان ها از بیشتر بـه کمتر چنین اسـت: A, K, Q, J, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2. البته آس می‌تواند در رتبه ي با ارزش ترین و کم ارزش ترین کارت ظاهر شود. هنگام استفاده از یک دسته ي کارت استاندارد ۵۲تایی عموما با ۱۰ گروه دست مواجه میشویم:

رتبه بندی پوکر _ آموزش رتبه بندی دست پوکر در سایت شرط بندی

دست های پوکر

در این جا دست هاي‌ مختلف را از کم ارزش ترین تا با ارزش ترین دست معرفی میکنیم و شـما میتوانید نمونه ي هر گزینه را در تصویر بالا طبق اعداد مشاهده کنید.

 

رتبه بندی دست های پوکر

۱۰- هیچ! «اگر تمامی بازیکنان چیزبا ارزشی در دست نداشته باشند، بازیکن دارنده ي باارزش ترین کارت برنده می شود»
۹- یک جفت «مانند داشتن دوتا ۲؛ دوتا ۵؛ دوتا آس و …»
۸- دو جفت «مانند داشتن یک جفت ۲ و یک جفت ۷»
۷- سه هم نوع « مانند داشتن سه تا ۶»
۶- استرایت «بـه ترتیب بودن تمامی کارت هایتان، مانند ۳-۴-۵-۶-۷؛ توجه داشته باشید کـه از آس میتوان بـه عنوان کم ارزش ترین یا با ارزش ترین کارت استفاده کرد»
۵- فلاش « تمامی کارت هاي‌ شـما هم خال باشند، مثلاً همه ی شان قلب باشند»
۴- فول هاوس « مثلاً با داشتن سه ۸ و دو، خواهید گفت فول ۸ها»
۳- چهار هم نوع « مانند داشتن چهار ۵؛ چهار آس«ایده آل ترین دست!»»
۲- استرایت فلاش « یک ترکیب از استرایت و فلاش، مانند ۷-۸-۹-۱۰-سرباز ؛ همه ی با خال پیک»
۱- رویال فلاش « A-K-Q-J-10 هم خال، “نادرترین دست در پوکر”

 

نکات قابل توجه:

هنگام بازی با کارت ها، داشتن ۵ کارت همنوع، بالاترین دست بشمار می‌آید.هنگام رویارویی با دو دست، هرکدام کـه دارای کارت با ارزش بیشتر باشد، برتر اسـت. البته اگر دست ها فول هاوس نباشند. فرض کنیم کـه:

 

j-j-j-4-4 در برابر ۴-۴-۴-j-j قرار گیرد، کـه این درصورت بازی با بیش از یک دسته ي کارت قابل رویت اسـت. بـه نظر میرسد کـه از لحاظ فنی دو دست کارت هاي‌ با ارزش یکسانی دارند، در چنین مواقعی بـه ارزش کارت هاي‌ ۳تایی نگاه خواهید کرد. بنابر این دست اول برنده خواهد شد زیرا ارزش سرباز از ۴ بیشتر اسـت.

رتبه بندی پوکر _ آموزش رتبه بندی دست پوکر در سایت شرط بندی

رتبه بندی دست ها در پوکر

ترتیب دست ها در پوکر ؛ در هر دست پنج کارت از کارتهای موجود بازی می شود. دست‌هاي‌ پوکر بـه چند گروه تقسیم‌بندی می شوند مثل رنگ، جفت ؛ استریت، فول هاوس یا دو جفت. بازیکنی کـه بالاترین رتبه‌ي دست پوکر را داشته باشد برنده اسـت، ترکیبات مختلف میتواند دستهای بسیار قویی بسازد. پس در قدم اول باید با ترتیب دست ها در پوکر آشنا شوید و رتبه بندی انها را بدانید. با یاد گرفتن ترتیب دست ها در پوکر می‌توانید بازی خودرا با قدرت دستتان تنظیم و احتمالات را بررسی کنید.

 

رویال فلاش «Royal Flush»

دستی کـه کارت‌هاي‌ آس، شاه، بی‌بی، سرباز و ۱۰ از یک خال دارد رویال فلاش «Royal Flush» می سازد.این دست یک استریت بالا و فلش هم زمان می‌باشد . این ترکیب بهترین و کمیاب‌ترین دست در رتبه‌بندی دست‌هاي‌ بازی پوکر اسـت. این دست تنها 4 ترکیب می باشد کـه دقیقا مشابه مثال عکس می باشد و تنها خال ان متفاوت می شود.

 

رنگ و ردیف «Straight Flush»

اگر پنج کارت پشت سر هم از یک خال و از یک رنگ باشد رنگ و ردیف «Straight Flush» می‌سازد. مثلاً ۳-۴-۵-۶-۷ پیک. این دست نیز ترکیبی شامل یک استریت و هم زمان رنگ می باشد.

 

کاره «Four of a kind»

کاره یا چهارتایی« چهار تا از یه نوع»؛ چهار شماره از یک کارت و از یک رتبه را کاره «Four of a kind» می گویند. مثلاً چهار سرباز.

 

فول هاوس «Full house»

فول‌هاوس یعنی یک ست «سه شماره» از کارت‌هاي‌ هم رتبه بـه‌همراه یک جفت هم رتبه‌ي دیگر. مثلاً سه تا بی‌بی و دو تا ۲٫ . فول هاوس «Full house» بر اساس کارت سه تایی بالاتر اسـت . مثال کسی کـه دارای 3 آس و 2 شاه باشد از فول هاوس کسی کـه 3 شاه و 2 آس دارد می برد.

 

رنگ «Flush»

بـه ترکیب پنج کارت از یک خال بدون ترتیب پشت سر هم رنگ «Flush» می گویند. مثلاً شاه، بی‌بی، نه، شش و سه خشت. بین دو دست رنگ دستی کـه بالاترین کارت را دارد برنده اسـت . بـه طور مثال دست فلش زیر بـه فلش فردی کـه با آس فلش اسـت میبازد حتی اگر مابقی کارتها پایین تر باشد.

 

ردیف «Straight»

پنج کارت پشت سرهم از خال‌هاي‌ متفاوت یک ردیف «Straight» می‌سازند. مثلاً ۷-۶-۵-۴-۳ با خال متفاوت. شرط برنده بودن بین دو استریت بالاتر بودن سربالای استریت اسـت.

 

سه تایی «Three of a kind»

سه کارت هم‌رتبه دریک دست کـه بـه ان ست یا سه تایی «Three of a kind» هم گفته میشود. مثلاً سه تا آس. بـه طبع کارت بالاتر ست قویتر می سازد.

 

دو جفت «two pair»

بـه دو جفت از دو کارت مختلف دو پیر «two pair» میگویند. مثلاً دوتا ۸ و دو تا سرباز. بین دو نفر کـه دو پیر هستند، برنده فردی اسـت کـه حداقل یک پیر بالاتر اسـت دیگری داشته باشد.

 

جفت«One pair»

بـه یک جفت از یک کارت پیر یا جفت میگوییم. مثلاً دو تا بی‌بی.

رتبه بندی پوکر _ آموزش رتبه بندی دست پوکر در سایت شرط بندی

کارت‌ بالا «High card»

دستی کـه بالاترین کارت‌هاي‌ برنده را در ترکیب خود دارد. بـه طبع این ترکیب ضعیف ترین ترکیب بازی می باشد اما در صورتی کـه هیچکس هیچ ترکیبی نساخته باشد کارت‌ بالا «High card» برنده ان دست بازی پوکر می‌باشد.

 

مثال یه دست بازی پوکر و رده بندی دست
کارت دو بازیکن در انتهای یک دست پوکر بـه شکل زیر اسـت.

پنج کارت خوب بازیکن ۱

دو پیر با کیکر Q

پنج کارت خوب بازیکن ۲

دو پیر با کیکر 4

 

در مثال بالا دو بازیکن پوکر دست خودرا ساخته اند . هردو دو پیر هستند و کاملا برابر . دراین حالت قسمت مساوی کنار گذاشته میشود و کیکر یا برگه اختلاف برنده را مشخص میکند .دراین مثال بازیکن ۱ می برد چون کیکر بی‌بی دارد و از 4 بالا تر اسـت.

 

پوکر یک بازی بر پایه احتمالات اسـت . مهم‌ترین نکته این اسـت کـه بتوانید در طول بازی امکان سنجی کنید کـه بر اساس فلاپ چه ترکیباتی ممکن اسـت ساخته شود . چه بسا ممکن اسـت دست قوی و برنده شـما بعد از رو شدن کارت پنجم بازنده باشد. اگر چنین اتفاقی بیفتد یعنی شـما احتمالات را بررسی نکرده اید. اگرچه پوکر بازی ریسک منطقی اسـت.

 

برچسب‌ها:
بهترین بازی پوکر ویدیویی برای موفقیت برنده شدن
بهترین بازی پوکر ویدیویی برای موفقیت برنده شدن بهترین بازی پوکر ویدیویی برای بازی بهترین بازی پوکر ویدیویی برای بازی ویدئو پوکر یکی از محبوب ترین بازی هاي‌ کازینو ...
پوکر یک بازی ماشین اسلات نیست
پوکر یک بازی ماشین اسلات نیست پوکر یک بازی ماشین اسلات نیست پوکر یک بازی ماشین اسلات نیست درکتاب اد میلر، Poker's 1%: The One Big Secret ...
7 تفاوت بین بازیکنان بلک جک و پوکر
7 تفاوت بین بازیکنان بلک جک و پوکر 7 تفاوت بین بازیکنان بلک جک و پوکر 7 تفاوت بین بازیکنان بلک جک و پوکر دو تا از نمادین ترین ...
10 ترفند پوکر تگزاس هولدم برای برنده شدن در حال حاضر
10 ترفند پوکر تگزاس هولدم برای برنده شدن در حال حاضر 10 ترفند پوکر تگزاس هولدم برای برنده شدن در حال حاضر بازی پوکر بخشی از فرهنگ آمریکایی بوده اسـت و بـه ...
5 دست کم ارزش پوکر – با پشتوانه ریاضی!
5 دست کم ارزش پوکر – با پشتوانه ریاضی! 5 دست کم ارزش پوکر - با پشتوانه ریاضی! لیستی از کم ارزش ترین دست هاي‌ پوکر بر اساس احتمال ریاضی ...
قوانین پوکر گل میخ هفت کارتی | ثبت نام در بهترین سایت پوکر
قوانین پوکر گل میخ هفت کارتی | ثبت نام در بهترین سایت پوکر قوانین پوکر گل میخ هفت کارتی قبل از شروع رونق پوکر هولدم تگزاس چند سال پیش، گل میخ هفت کارتی یکی ...
کازینو آنلاین
ورود به سایت شرط بندی