تشخیص تقلب در پوکر چگونه تشخیص دهیم شخصی در پوکر دروغ می گوید

تشخیص تقلب در پوکر چگونه تشخیص دهیم شخصی در پوکر دروغ می گوید

چگونه تشخیص دهیم شخصی در پوکر دروغ می گوید

بلوف قسمت مهمی از هر بازی پوکر اسـت ؛ و اگر می‌خواهید برنده شوید باید بتوانید یک بلوف را سریع ببینید. هـمه بازیکنان پوکر متفاوت هستند ،تشخیص تقلب در پوکر یکی از مهم ترین برگ برنده اي اسـت کـه میتوان در پوکر استفاده نمود و برد. بنابر این هیچ دو بازیکن مجموعه اي از گفته هاي‌ دقیقاً یکسان را ندارند. با این حال ؛ عده اي از الگوهای حرکتی یا رفتاری در میز میتواند بـه شـما کمک کند تا یک بلوف احتمالی را تشخیص دهید.

 

جستجوی حرکات ناخودآگاه مانند دست دادن میتواند بـه شـما کمک کند تا تشخیص دهید بازیکن بیش از حد برای بلوف عصبی اسـت ؛ در حالی کـه رفتارهایی مانند شرط بندی تهاجمی یا ایجاد ترس و هراس ممکن اسـت بـه شـما اطلاع دهد کـه رقیب بلوف می‌خواهد شـما را از حالت تاشو بترساند.

تشخیص تقلب در پوکر چگونه تشخیص دهیم شخصی در پوکر دروغ می گوید

روش 1 خواندن زبان بدن

بـه چشمان آن ها نگاه نکنید. توصیه معمول این اسـت کـه بـه چشمان یک نفر نگاه کنید تا ببینید دروغ می‌گوید یا نه. با این حال این یک استراتژی آزمایش شده نیست. بازیکنان ماهر در هنگام بلوف زدن بـه چشمان کسی نگاه نمی‌کنند.

 

یک بازیکن جدید یا غیر ماهر ممکن اسـت هنگام بلوف زدن نگاه مردم دور شود یا مردمک خودرا گشاد کند ؛ اما این ها اغلب پاسخ هاي‌ استرس هستند. هنگامی کـه یک بازیکن یاد میگیرد استرس ناشی از بلوف را بازرسی کند ؛ نظارت این سیگنال ها راحت میشود.

تشخیص تقلب در پوکر چگونه تشخیص دهیم شخصی در پوکر دروغ می گوید

تشخیص تقلب در پوکر

بـه دنبال ارعاب باشید. وقتی بازیکنی قصد دارد شـما را بلوف بزند ؛ غریزه طبیعی او این اسـت کـه سعی کند وحشتناک بـه نظر برسد تا شـما را تشویق کند دست خودرا کنار بگذارید. تاکتیک هاي‌ ترس و هراس ممکن اسـت شامل له کردن تراشه ها ؛ بلند حرف زدن و خیره نگاه داشتن شـما باشد.

 

خیره شدن مستقیم بـه چشم شـما اغلب نشانگر بلوف اسـت. اگرچه دلایلی وجوددارد کـه ممکن اسـت بازی دیگری مستقیماً در چشمان شـما به نظر برسد ؛ اما شخصی کـه تماس چشمی دارد اغلب سعی دارد روی انها تمرکز کند و شـما را بترساند. 

تشخیص تقلب در پوکر چگونه تشخیص دهیم شخصی در پوکر دروغ می گوید

تشخیص تقلب در پوکر

شانه هاي‌ آن ها را تماشا کنید. استرس باعث کشیدگی شانه هاي‌ ما میشود. اگر مراقب باشید ؛ می‌توانید عده اي از مخالفان خودرا ببینید کـه کمی شانه هاي‌ خودرا بـه سمت بالا و داخل خرد میکنند. اگر این را میبینید ؛ طبق معمولً بـه این معنی اسـت کـه رقیب شـما میترسد یا دست ضعیفی دارد.

 

از طرف دیگر ؛ وقتی رقیب شانه هاي‌ خودرا پایین می اندازد ؛ طبق معمولً بـه این معنی اسـت کـه آن ها دست خودرا از دست داده اند. حریفی کـه دراین شرایط قرار داشته باشد احتمالاً بلوف نمی‌زند و دیگر در طی ان دست تهدیدی برای شـما نیست.

تشخیص تقلب در پوکر چگونه تشخیص دهیم شخصی در پوکر دروغ می گوید

تشخیص تقلب در پوکر

تنفس آن ها را مشاهده کنید. وقتی رقیب در حرکات عمیق بالا و پایین شروع بـه تنفس شدید می‌کند ؛ این نشانه خوبی اسـت کـه چیزی استرس آن ها را بـه شدت تحت فشار قرار میدهد. اگر رقیب شـما یک شرط بندی بزرگ کرده اسـت و نفس کشیدن او عمیق تر میشود ؛ احتمال این کـه آن ها بلوف بزنند وجوددارد.

 

تهویه بیش از حد نیز ممکن اسـت وضعیت استرس زا را نشان دهد. تنفس هاي‌ کم عمق و استنشاق مکرر ممکن اسـت نشان دهد کـه رقیب شـما نمیداند بعد باید چه کاری انجام دهد یا در هنگام دست عصبی اسـت.

تشخیص تقلب در پوکر چگونه تشخیص دهیم شخصی در پوکر دروغ می گوید

روش 2 در حال جستجو برای شاخص ها در جدول هستید

الگوهای شرط بندی انها را یادداشت کنید. یکی از بزرگ ترین شاخص هایي کـه رقیب شـما بلوف زدن میکند نحوه شرط بندی رقیب اسـت. حریفی کـه بـه طور معمول pre-flop را بـه طور ناگهانی بـه پنج ضرب کور افزایش میدهد ودر عوض ان را 2 برابر کور می‌کند. این یک خبر اصلی اسـت کـه انها میخواهند شـما با انها تماس بگیرید. اگر آن ها ان را 10 برابر کور کنند ؛ انها می‌خواهند شـما را جمع کنید.

 

توجه داشته باشید کـه رقیب شـما چقدر شرط بندی می‌کند وقتی کـه دست خوبی دارد. اگر انها بـه طور کلی از نظر تهاجمی بهتر عمل می‌کنند ؛ این احتمال وجوددارد کـه با الگوهای قوی شرط بندی سعی کنند شـما را از دست شـما بترسانند.

تشخیص تقلب در پوکر چگونه تشخیص دهیم شخصی در پوکر دروغ می گوید

تشخیص تقلب در پوکر

الگوهای گفتاری آن ها را نظارت کنید. وقتی یک فرد ساکت در بازی ناگهان شروع بـه صحبت می‌کند ؛ وقت ان اسـت کـه توجه کنید. افراد درونگرا طبق معمولً کمتر صحبت میکنند زیرا تعامل اجتماعی ممکن اسـت باعث استرس آن ها شود. این بدان معناست کـه اگر رقیب ساکت صحبت میکند ؛ احتمالاً آرام اسـت.

 

یک رقیب آرام احتمالاً بلوف نمی‌زند و حتی ممکن اسـت دست قدرتمندی داشته باشد.از طرف دیگر ؛ اگر یک بازیکن اجتماعی بیشتر ناگهان ساکت شود ؛ ممکن اسـت بیشترین توجه خودرا بـه دست خود داشته باشند. این احتمال وجوددارد کـه آن ها چیز خوبی داشته باشند و باید در مورد نحوه بازی کردن ان فکر کنند.

تشخیص تقلب در پوکر

دست دادن. این یک گوشزد برای بازیکنی اسـت کـه دست اصلی را در دست دارد. اغلب اوقات ؛ بازیکنان بـه اندازه کافی عصبی و تکان دهنده میدانند کـه در هیچ شرایطی برای بلوف زدن نیستند. خیلی قابل توجه خواهد بود در عوض ؛ این خبر بـه طور معمول بازیکنان جدیدتری را نشان میدهد کـه در نگه داشتن احساسات خود مشکل دارند. وقتی کسی با دست دادن شرط می بندد ؛ انتظار آیس ؛ ست یا سایر دست هاي‌ بزرگ را داشته باشید.

 

وقتی می‌بینید کـه لرزش متوقف می‌شود ؛ این یک احتمال بالفعل اسـت کـه می‌گوید رقیب شـما بلوف می‌زند. این ممکن اسـت درست پس از شرط بندی رقیب در مقابل شـما مشاهده شود. بـه دنبال نشانه هایي باشید کـه نشان میدهد آن ها سعی دارند خودرا نظارت کنند.

 

برای افرادی کـه ناخودآگاه پاهایشان را تکان می‌دهند یا می لرزند ؛ یک بلوف ممکن اسـت باعث شود حرکت خودرا متوقف کنند تا سعی کنند خودرا نظارت کنند و طوری بـه نظر برسد کـه گویی خبر ندارند.

روش 3 تشخیص اینکه چه کسی دست خوب دارد

بـه دنبال یک بازیکن منفعل باشید. وقتی کسی دست خوب دارد ؛ سعی میکند تا حد ممکن آرام و منفعل بـه نظر برسد. این ممکن اسـت بـه طور طبیعی بـه دلیل عدم استرس برای بلوف ایجاد شود ؛ یا یک بازیکن ممکن اسـت سعی کند یک نمایش را نشان دهد تا نشان دهد عدم علاقه جعلی خودرا در دست دارد.

 

عده اي از حرکات منفعلانه عمدی ممکن اسـت شامل آه هاي‌ بزرگی ؛ نشستن روی صندلی هایشان ؛ گفتن جملاتی مانند “حدس می‌زنم شرط می بندم”. یا سرشان را تکان میدهند.غالباً ؛ اگر بازیکنی قصد نشان دادن عدم علاقه بـه دست خودرا دارد ؛ بـه این دلیل اسـت کـه انها چیزی دارند کـه می‌خواهند شـما بـه ان علاقه مند شوید.

تشخیص تقلب در پوکر

2- ببینید آیا انها تمایلی بـه شرط بندی ندارند. بازیکنی کـه محافظه کارانه شرط بندی می‌کند یا از این کـه باید شرط ببندد ناراضی اسـت ؛ احتمالاً دستی قوی دارد. برای این کـه دستشان ضعیف تر بـه نظر برسد ؛ سعی میکنند در مورد این کـه آیا باید شرط بندی کنند مطمئن نیستند.

 

این بـه خصوص برای کسی کـه بـه طور کلی فرد تهاجمی اسـت بهتر اسـت. یک تغییر ناگهانی بـه الگوی شرط بندی محفوظ تر ؛ احتمالاً نشان دهنده قدرت قوی اسـت.

تشخیص تقلب در پوکر

3- بـه اطراف چشمهایشان نگاه کنید. در حالی کـه نظارت یک شاخص با استرس در چشم برای یک بازیکن باتجربه راحت نیست ؛ اما لبخند زدن از چشم اغلب آن گونه نیست. یک بازیکن باتجربه بهتر از لبخند زدن وقتی کـه دست خوبی بـه دست می آورد می‌داند ؛ اما چشمان او اغلب تا حدی تنگ می‌شود. بهترین نشانگر این امر مشاهده پاهای کلاغی بـه طور ناگهانی در اطراف چشم انها اسـت.

 

حتی اگر چشم رقیب شـما پوشیده اسـت ؛ نحوه چین خوردن پوست در ناحیه اطراف چشم انها را مشاهده کنید. ظهور ناگهانی خطوط ریز ممکن اسـت نشان دهد کـه انها صادقانه برای دست خود هیجان زده شده اند.

 

برچسب‌ها:
کارائیب گل میخ پوکر آموزش بازی پوکر در گل میخ 5 کارته
کارائیب گل میخ پوکر آموزش بازی پوکر در گل میخ 5 کارته آموزش بازی پوکر در گل میخ 5 کارته حتی اگر در تمام زندگی خود پوکر بازی کرده باشید ؛ هنگام گذر ...
بلوف بازی پوکر تگزاس هولدم بازی Texas Holdem چگونه کار می کند
بلوف بازی پوکر تگزاس هولدم بازی Texas Holdem چگونه کار می کند بازی Texas Holdem چگونه کار می کند همه ی بازیکنان برنده تگزاس هولدم بلوف بازی پوکر تگزاس هولدم میزنند. اما بیشتر ...
پرسش و پاسخ تگزاس هولدم جواب تمام سوالات بازی پوکر
پرسش و پاسخ تگزاس هولدم جواب تمام سوالات بازی پوکر جواب تمام سوالات بازی پوکر بازیکنان هولدمای تگزاس کـه امیدوارند بازی خودرا بهتر کنند پرسش و پاسخ تگزاس هولدم دارند . ...
واژه نامه تگزاس هولدم معرفی واژگان برای تازه واردان بازی پوکر
واژه نامه تگزاس هولدم معرفی واژگان برای تازه واردان بازی پوکر معرفی واژگان برای تازه واردان بازی پوکر تازه واردان تگزاس هولدم اغلب با عده اي از اصطلاحات عامیانه و اصطلاحات رنگی ...
تغییرات هولدم تگزاس بازی ها و تغییرات Texas Holdem
تغییرات هولدم تگزاس بازی ها و تغییرات Texas Holdem بازی ها و تغییرات Texas Holdem تغییرات هولدم تگزاس محبوب ترین نوع پوکر اسـت کـه بـه صورت آنلاین ودر کازینوها و ...
رویدادهای تگزاس هولدم بررسی تغییرات انجام شده در طول تاریخ
رویدادهای تگزاس هولدم بررسی تغییرات انجام شده در طول تاریخ برسی تعقیرات انجام شده در طول تاریخ نخستین رویداد مهم پوکر چندان مهم نبود زیرا شامل یک گروه کوچک از بازیکنان ...
کازینو آنلاین
ورود به سایت شرط بندی