ترفند برش کاذب چگونه کارت های False Cut را انجام دهیم ؟

ترفند برش کاذب چگونه کارت های False Cut را انجام دهیم ؟

 چگونه کارتهای False Cut را انجام دهیم

ترفند برش کاذب ترفندی اسـت کـه می‌توانید با استفاده از ان بدون این کـه ترتیب کارت ها را تغییر دهید ؛ بـه نظر می‌رسد کارت هاي‌ خودرا بهم ریخته اید یا یک کارت برش داده اید. این روش درصورت انجام ترفندهای کارت مفید اسـت و چیزی اسـت کـه همه ی جادوگران آماتور باید ان را یاد بگیرند.

 

با گذشت زمان و تمرین میتوانید یاد بگیرید کـه چگونه یک برش کاذب ساده ؛ یک برش سه گانه کاذب یا یک برش کاذب روی میز انجام دهید و مردم را فریب دهید کـه فکر می‌کنید عرشه را بهم زده اید.

ترفند برش کاذب چگونه کارتهای False Cut را انجام دهیم

روش1 اجرای یک برش کاذب ساده

1- نیمه پایین عرشه را بیرون بیاورید. عرشه را در دست غالب خود بگیرید. با استفاده از انگشت اشاره و انگشت شست ؛ کارتها را بـه نصف ببرید. نیمی از عرشه را بـه زیر نیمه دیگر عرشه بکشید و ان را در دست دیگر خود قرار دهید. شـما باید نیمی از عرشه را در هر دست داشته باشید. 

ترفند برش کاذب چگونه کارتهای False Cut را انجام دهیم

2- دو نیمه عرشه را مربع کرده و روی هم بزنید. دو نیمه عرشه را عمود بر هم قرار داده و لبه هاي‌ عرشه را بـه هم بزنید. این حرکت درنظر گرفته شده اسـت تا هر شخصی را کـه شـما را تماشا می‌کند عرشه را نابود کنید ؛ دور بیندازد.

ترفند برش کاذب چگونه کارتهای False Cut را انجام دهیم

3- نیمه پایین عرشه را روی نیمه بالایی کارت ها بچرخانید. در حالی کـه هنوز نیمه پایینی کارت ها را در دست دارید ؛ دست خودرا بـه صورت دایره بچرخانید تا نیمه پایینی عرشه یک حرکت کامل 180 درجه بـه دور نیمه بالای عرشه انجام دهد. بـه نظر می‌رسد شـما با نیمی از عرشه با نیمی دیگر از عرشه دایره درست کرده‌اید.

ترفند برش کاذب چگونه کارتهای False Cut را انجام دهیم

4- نیمه پایینی عرشه را بـه میز بزنید. اکنون پایین عرشه را روی میز بیندازید. حتی اگر همیشه قسمت پایین عرشه بوده اسـت ؛ یک چشم غیر آموزش دیده گیج می‌شود و فکر میکند کـه شـما بـه دلیل انچه در آخرین مرحله انجام داده اید ابتدا نیمه بالایی عرشه را بـه پایین پرتاب کرده‌اید.

ترفند برش کاذب چگونه کارتهای False Cut را انجام دهیم

5- نیمه بالای عرشه را روی نیمه پایینی کارت ها قرار دهید. اکنون با زدن سیلی از نیمه بالایی کارتها بـه نیمه پایینی کارت ؛ این توهم را کامل خواهید کرد.کارت ها اکنون دقیقاً بـه همان ترتیب هستند ؛ اما مردم فکر می‌کنند کـه شـما انها را برش می‌دهید.

ترفند برش کاذب چگونه کارتهای False Cut را انجام دهیم

روش2انجام یک برش سه گانه کاذب

1- عرشه را دریک دست نگه دارید. بـه موقعیتی کـه برای نگه داشتن عرشه خود نیاز دارید ؛ گرفتن بیدل گفته میشود. این زمانی اسـت کـه کارتها رابا یک دست نگه دارید ؛ انگشت شست خودرا در لبه عرشه بـه سمت خود قرار دهید ؛ و انگشتان انگشت و وسط خودرا در سمت مخالف عرشه قرار دهید.

 

از انگشت اشاره شـما برای دستکاری کارت ها استفاده میشود و باید دست شـما مانند یک پنجه قرار بگیرد ؛ انگشت اشاره شـما روی کارت بالای عرشه قرار داشته باشد.

ترفند برش کاذب چگونه کارتهای False Cut را انجام دهیم

2- 1/3 قسمت بالای عرشه رابا انگشت اشاره برش دهید. با انگشت اشاره بـه لبه کارتها فشار وارد کنید و بلند کنید تا 1/3 عرشه بریده شود. این قسمت از عرشه را کمی بـه کنار حرکت دهید تا قسمتهای کارت از عرشه اصلی جدا شود. این عمل بـه عنوان برش تاب نیز شناخته میشود.

ترفند برش کاذب چگونه کارتهای False Cut را انجام دهیم

3- 1/3 عرشه را در دست دیگر خود قرار دهید. بعد از این کـه عرشه رابا انگشت اشاره برش دادید ؛ کارت ها را بـه سمت دیگر بکشید تا در نهایت در دست دیگر شـما قرار بگیرند. کارت ها باید رو بـه پایین و کف دست دیگر شـما رو بـه بالا باشد. اکنون باید یک عرشه کارت داشته باشید کـه 3/2 کارت در ان باشد و یک عرشه کارت کـه 1/3 کارت در ان باشد.

ترفند برش کاذب چگونه کارتهای False Cut را انجام دهیم

ترفند برش کاذب

4- عرشه اصلی را بـه دو قسمت تقسیم کنید. با استفاده از یک برش تاب دیگر ؛ قسمت بزرگ تر کارتها رابا استفاده از انگشت اشاره خود بـه دو طبقه مساوی و جداگانه تقسیم کنید. آن ها را دریک دست خود نگه دارید ؛ اما از انگشتان اشاره و میانی خود استفاده کنید تا از هم جدا شوند.

ترفند برش کاذب چگونه کارتهای False Cut را انجام دهیم

5- عرشه کوچک تر را بـه پایین عرشه اصلی خود منتقل کنید. در حالی کـه عرشه 2/3 هنوز بـه نصف تقسیم شده اسـت ؛ عرشه کوچک تر را بـه دست دیگر خود منتقل کنید و این عرشه رابا انگشت حلقه و انگشت شست خود نگه دارید. در حین انجام اینکار ؛ خاطرجمعی حاصل کنید کـه تمام عرشه ها هنوز از یک دیگر جدا شده اند. کارتها را کاملاً مخلوط نکنید در غیر اینصورت رد عرق خودرا از دست میدهید. اکنون باید 3 قسمت جداگانه از عرشه خودرا با انگشتان خود جدا کنید.

ترفند برش کاذب

 

6- قسمت میانی عرشه رابا دست دیگر بیرون بیاورید. اکنون ؛ با دست دیگر خود ؛ قسمت میانی عرشه را بیرون بیاورید. قسمت پایین و بالای عرشه اصلی رابا انگشتان خود جدا نگه دارید.

7- نیمه بالای عرشه را بـه قسمت بالای قسمت وسط بچرخانید. بـه منظور ایجاد این توهم کـه عرشه را میبرید ؛ باید از یک حرکت چرخشی استفاده کنید. برای چرخاندن قسمت بالای کارتها ؛ با انگشت اشاره خودرا بـه لبه گوشه عرشه اصلی فشار دهید تا چرخش ان با زاویه 90 درجه انجام شود. همانگونه کـه کشویی اسـت ؛ ان را روی کارتهای دست دیگر خود قرار دهید. اگر بـه درستی انجام شود ؛ این باید با یک حرکت روان اتفاق بیفتد. 

ترفند برش کاذب

8- قسمت آخر عرشه را بالای کارتهای خود قرار دهید. اکنون ؛ بـه نظر می‌رسد کـه شـما چندین بار عرشه را برش داده اید و کارت ها را بهم ریخته اید ؛ اما در واقع کارت ها همه ی بـه همان ترتیب شـما شروع میشوند.

روش3 انجام برش کاذب روی میز

1- با استفاده از گرفتن بیدل روی کارتها قرار بگیرید. با استفاده از دست غالب خود ؛ بر روی عرشه کارت ها قرار بگیرید. انگشت شست ؛ وسط و انگشت شـما باید عرشه را در لبه هاي‌ ان نگه دارد.

2- با استفاده از دست دیگر خود قسمت وسط عرشه را ببرید. با دست دیگر خود بخشی از کارت ها را از وسط عرشه بیرون بیاورید. هنگامی کـه قسمت میانی را جدا کردید ؛ ان کارت ها را صاف روی میز قرار دهید در حالی کـه دو نیمه دیگر رابا انگشتان و انگشت شست جدا نگه دارید. سعی کنید تا حد ممکن وقفه را پنهان کنید ؛ بنابر این مردم نمی‌دانند کـه شـما یک برش کاذب انجام میدهید.

ترفند برش کاذب

3- قسمت بالایی کارتها را بالای کارتهای میز قرار دهید. در حالی کـه کارتها با انگشت شست و انگشت اشاره هنوز از هم جدا شده اند ؛ قسمت بالایی کارتها را جدا کرده و انها را در بالای کارتهایی کـه روی میز قرار داده اید قرار دهید. همه ی کارت هاي‌ روی میز همان‌ گونه مرتب خواهند بود ؛ اما اگر بـه سرعت کافی انجام شود ؛ بـه نظر می‌رسد کـه قبلاً عرشه را بریده اید. 

 

4- در حالی کـه کارتها را جدا نگه دارید ؛ بقیه کارتها را روی میز بگذارید. هنگام قرار دادن آخرین قسمت کارتها روی عرشه روی میز ؛ از انگشت شست خود استفاده کنید تا عرشه جدا شود. جدا نگه داشتن انها بـه شـما امکان می‌دهد آخرین حرکت را انجام دهید و برش کاذب خودرا بـه اتمام برسانید.

 

5- کارت ها را از زیر استراحت بردارید و آن ها را بـه بالای عرشه بزنید. اکنون دست آزاد خودرا بگیرید و قسمت پایین عرشه را از روی کارتهای موجود در میز بیرون بیاورید و آن ها را در بالای دسته دیگر کارتهای خود قرار دهید. کارتها اکنون بـه ترتیب اصلی خواهند بود ؛ اما بـه نظر می‌رسد کـه آن ها را چندین بار تقسیم کرده‌اید.

 

بازی برو ماهی بازی فوق العاده سرگرم و جذاب برای دورهمی ها
بازی برو ماهی بازی فوق العاده سرگرم و جذاب برای دورهمی ها بازی فوق العاده سرگرم و جذاب بازی برو ماهی یک بازی فوق العاده سرگرم کننده اسـت کـه میتوانید با دوستان خود ...
بازی پیچ موش مصری یادگیری نحوه بازی پیچ موش صحرایی مصر
بازی پیچ موش مصری یادگیری نحوه بازی پیچ موش صحرایی مصر یادگیری نحوه بازی پیچ موش صحرایی مصر Rat Screw ؛ سیلی ؛ اسنات یا جنگ مصری یک بازی سریع و خوش ...
ترفند کارت جادویی آموزش تردستی جادویی در بازی با ورق پاسور
ترفند کارت جادویی آموزش تردستی جادویی در بازی با ورق پاسور آموزش تر دستی جادویی در بازی با پاسور ترفند کارت جادویی برای تحت تأثیر قرار دادن دوستان و همچنین تمرین مهارت ...
بازی Spades آموزش ترفندهای برد در بازی ورق Spades
بازی Spades آموزش ترفندهای برد در بازی ورق Spades چگونه می توان بیل گل را به دست آورد Spades یک بازی ورقه اي اسـت کـه در ان بازیکنان روی تعداد ...
ترفند ریاضی در برد پاسور نحوه اجرای ترفند کارت با استفاده از ریاضی
ترفند ریاضی در برد پاسور نحوه اجرای ترفند کارت با استفاده از ریاضی نحوه اجرای ترفند کارت با استفاده از ریاضی این یک ترفند ریاضی در برد پاسور راحت اسـت ؛ زیرا برای کار ...
بازی کارت گمشده آموزش نحوه انجام توهم کارت گمشده و روش برد
بازی کارت گمشده آموزش نحوه انجام توهم کارت گمشده و روش برد نحوه انجام توهم کارت گمشده بازی کارت گمشده ؛ آیا شـما دیوید کاپرفیلد را دیدن میکنید یا فقط آرزو می‌کنید کـه ...
کازینو آنلاین
ورود به سایت شرط بندی