برش پاسور به روش آبشار آموزش روش های بُِر زدن ورق پاسور

برش پاسور به روش آبشار آموزش روش های بُِر زدن ورق پاسور

آموزش که چطور پاسور ها را به روش آبشار

برش پاسور بـه روش آبشار می‌تواند یک ترفند کارت عالی برای نشان دادن بـه دوستان خود هنگام جابجایی باشد. شـما میتوانید آبشار استاندارد را پس از انجام یک زدن مرتب بـه نمایش بگذارید. با انجام تغییر شکل فراعنه و پایان یافتن یک آبشار زیبا ؛ می‌توانید کمی خیال پردازی کنید. در هر صورت ؛ آبشار لمس خوبی برای اضافه کردن بعد از جابجایی یک عرشه کارت اسـت.

برش پاسور به روش آبشار آموزش که چطور پاسور ها را به روش آبشار

روش 1 اجرای Cascade با یک Shuffle استاندارد

1- عرشه رابا شست هاي‌ خود بـه نصف ببرید. عرشه را در دست غالب خود بگیرید. دست دیگر خودرا زیر عرشه قرار دهید. با دست غالب خود ؛ از انگشت شست خود استفاده کنید تا از طریق عرشه تفنگ کنید. تقریبا در نیمه راه متوقف شوید. نیمی از عرشه را در هردو دست بگیرید.

برش پاسور به روش آبشار آموزش که چطور پاسور ها را به روش آبشار

2- پشته هاي‌ خودرا کنار هم قرار دهید. کارت هاي‌ خودرا روی یک سطح صاف تنظیم کنید. دو عرشه باید کنار هم قرار بگیرند تا انتهای کوتاهتر هر عرشه رو بـه روی هم قرار بگیرند. عرشه ها باید بـه اندازه کافی نزدیک باشند کـه تقریبا لمس کنند.

برش پاسور به روش آبشار آموزش که چطور پاسور ها را به روش آبشار

3- انگشتان خودرا در اطراف پشته ها قرار دهید. انگشتان شست را روی لبه هاي‌ عرشه هایي کـه رو بـه روی هم هستند قرار دهید. انگشتان باقی مانده خودرا در اطراف لبه هاي‌ عرشه کـه رو بـه بیرون هستند ؛ حلقه کنید.

 

هیچ راهی دقیق برای ایمن کردن پشته ها با انگشتان بـه غیر از انگشت شست وجود ندارد. انها را بـه هر روشی کـه بـه شـما امکان میدهد احساس اسانی و نظارت داشته باشید ؛ نگه دارید.

برش پاسور به روش آبشار آموزش که چطور پاسور ها را به روش آبشار

برش پاسور به روش آبشار

4- کارت ها رابا شست بـه آرامی رها کنید. انگشت شست خودرا بـه سمت بالا بکشید تا در هر عرشه قوس کمی ایجاد کنید. سپس ؛ هر انگشت شست را بـه آرامی بـه سمت عقب نوک بزنید. این باعث می‌شود کارت ها بـه داخل بیفتند و با یک دیگر همپوشانی داشته باشند. اکنون کارت ها عوض شده اند.

 

وقتی کارتان به پایان رسید ؛ عرشه ها باید روی سطح صاف شـما خوابیده باشند. نکات کارتهای هر عرشه باید با یک دیگر تداخل داشته باشند.

برش پاسور به روش آبشار آموزش که چطور پاسور ها را به روش آبشار

5- انگشت شست خودرا در بالای عرشه قرار دهید. هردو انگشت شست خودرا در نقطه اي قرار دهید کـه کارتها باهم تداخل دارند. انگشت شست را محکم پایین قرار دهید ؛ زیرا این امر بـه ایمن سازی عرشه کمک میکند و سپس آبشار را کامل میکنید.

برش پاسور به روش آبشار آموزش که چطور پاسور ها را به روش آبشار

6- با کارت ها قوس درست کنید. لبه هاي‌ هر عرشه رابا حلقه حلقه کردن و انگشت اشاره خود در اطراف لبه ها محکم کنید. کارتها را از سطح صاف بردارید. دستان خودرا کمی بـه سمت پایین خم کنید تا با کارت ها قوس ملایمی ایجاد کنید.

 

وقتی کارتان به پایان رسید ؛ کارت هاي‌ شـما باید قوس تشکیل دهند. انها باید در مرکز قوس با نوک همپوشانی هر عرشه بـه هم متصل شوند.

برش پاسور به روش آبشار آموزش که چطور پاسور ها را به روش آبشار

برش پاسور به روش آبشار

7- قوس را بـه آبشار آزاد کنید. تمام کاری کـه اکنون باید انجام دهید این اسـت کـه انگشت شست خودرا خم کنید. کارت ها بـه طور طبیعی باید باهم آبشار داشته باشند.

 

آبشار ممکن اسـت در نخستین بار روان نباشد زیرا مدتی طول میکشد تا حرکات مورد نیاز را کاهش دهد. اگر کارتهای شـما آبشار نیست ؛ دوباره شروع کنید و دوباره امتحان کنید.

برش پاسور به روش آبشار آموزش که چطور پاسور ها را به روش آبشار

8- پشته ها را بـه عقب فشار دهید. پس از آبشار کردن کارت هاي‌ خود ؛ عرشه را بـه عقب فشار دهید. کارت هاي‌ خودرا بـه صورت یک دسته شسته و رفته صاف کنید. در صورت تمایل میتوانید این روند را چند بار تکرار کنید تا عرشه کاملاً مرتب شود.

برش پاسور به روش آبشار آموزش که چطور پاسور ها را به روش آبشار

روش 2 انجام یک آبشار با یک تغییر شکل فراعنه

1-با انگشت شست خود دو پشته ایجاد کنید. عرشه را در دست غالب خود بگیرید و دست دیگر خودرا زیر عرشه قرار دهید. از انگشت شست خود استفاده کنید تا کارتها را اسلحه بزنید تا بـه نیمه خشن نیمه برسید. سپس ؛ نیمی از کارتها را در هردو دست بگیرید. با اینکار دو عرشه کوچک ایجاد میشود.

برش پاسور به روش آبشار آموزش که چطور پاسور ها را به روش آبشار

برش پاسور به روش آبشار

2- کارت ها را در گوشه ها باهم همپوشانی کنید. نوک گوشه هاي‌ هر عرشه رابا هم فشار دهید. سپس ؛ کارتها را در هردو عرشه بـه آرامی بـه هم بکشید تا کارتهای هردو عرشه اندکی روی هم قرار گیرند. این شروع بـه زدن شـما میشود.برای همپوشانی عرشه ها ممکن اسـت کمی حرکت تکان دهنده اي لازم باشد.

برش پاسور به روش آبشار آموزش که چطور پاسور ها را به روش آبشار

3- پشته ها را به‌صورت وارونه و شکل قرار دهید. اکنون کـه عرشه ها در هر گوشه اي بـه هم متصل شده اند ؛ طبقه بالا را بـه سمت پایین خم کنید. آن قدر آهسته خم شوید کـه کارت هاي‌ همپوشانی لغو نشوند. مرتب کردن سطح بالا را ادامه دهید تا زمانی کـه با عرشه هاي‌ خود شکل خشن “v” وارونه ایجاد کنید. از دیدگاه شـما ؛ شکل بـه سادگی مانند “v” بـه نظر میرسد. کسانی کـه شـما را تماشا می‌کنند یک وارونه “v” را مشاهده میکنند.

برش پاسور به روش آبشار آموزش که چطور پاسور ها را به روش آبشار

برش پاسور به روش آبشار

4- پشته ها رابا انگشت شست ؛ انگشت اشاره و انگشت صورتی خود نگه دارید. کارت ها را بـه دست غالب خود منتقل کنید. انگشت شست خودرا در نقطه اي قرار دهید کـه کارتها در گوشه ها قرار میگیرند. انگشت اشاره خودرا بـه پایین یک عرشه حلقه کنید. انگشت صورتی رنگ خودرا بـه دور پایین انگشت دیگر حلقه کنید.

 

برای نگه داشتن صحیح عرشه ها ممکن اسـت کمی مانور لازم باشد. تعداد زیادی از موارد بـه اندازه دست بستگی دارد ؛ بنابر این ممکن اسـت نیاز داشته باشید کـه v خودرا بزرگ‌تر یا کوچک تر کنید تا عرشه خودرا ایمن نگه دارید.

5- کارت ها را بـه آبشار رها کنید. دست غیر مسلط خودرا زیر عرشه کارت نگه دارید. با انگشت شست عرشه را رها کنید. سپس کارت ها بـه سمت دست غیر غالب شـما آبشار میشوند.

روش3 اجتناب از اشتباهات رایج

1- با کارت هاي‌ خود آرام باشید آسیب رساندن بـه کارتها با عدم رسیدگی دقیق انها آسان اسـت. در صورت طاق زدن بـه عرشه ؛ بـه خصوص اگر کارت ها را خیلی خالی از کار بیندازید ؛ بـه طور دائمی خم میشوید. حتما با کارتها بسیار نرم رفتار کنید. همیشه وقتی احساس مقاومت میکنید ؛ خم نشوید.

برش پاسور به روش آبشار

2- در ابتدا بـه آرامی بروید. فروشندگان کارت هاي‌ حرفه اي میتوانند بـه سرعت و بـه طرز چشمگیری عرشه را مرتب و آبشار کنند. با این حال پایین آوردن این حرکات زمان بر اسـت. اگر بـه سرعت حرکت کنید ؛ اشتباه کردن هنگام جابجایی آسان اسـت. در ابتدا ؛ تمام حرکات را بـه آرامی و دقیق انجام دهید. با گذشت زمان ؛ شـما می‌توانید عرشه خودرا بـه هم بزنید و باید بتوانید آبشار را سریع تر تکمیل کنید.

3- دارای صبر. مدتی طول میکشد تا بفهمید از نظر جابجایی عرشه چه چیزی برای شـما آسان اسـت. اگر در ابتدا کمی غر بزنید مایوس نشوید. بـه ان وقت دهید و هرروز تمرین کنید. در نهایت ؛ شـما بـه اسانی کارت هاي‌ آبشار خواهید شد.

 

بازی برو ماهی بازی فوق العاده سرگرم و جذاب برای دورهمی ها
بازی برو ماهی بازی فوق العاده سرگرم و جذاب برای دورهمی ها بازی فوق العاده سرگرم و جذاب بازی برو ماهی یک بازی فوق العاده سرگرم کننده اسـت کـه میتوانید با دوستان خود ...
بازی پیچ موش مصری یادگیری نحوه بازی پیچ موش صحرایی مصر
بازی پیچ موش مصری یادگیری نحوه بازی پیچ موش صحرایی مصر یادگیری نحوه بازی پیچ موش صحرایی مصر Rat Screw ؛ سیلی ؛ اسنات یا جنگ مصری یک بازی سریع و خوش ...
ترفند کارت جادویی آموزش تردستی جادویی در بازی با ورق پاسور
ترفند کارت جادویی آموزش تردستی جادویی در بازی با ورق پاسور آموزش تر دستی جادویی در بازی با پاسور ترفند کارت جادویی برای تحت تأثیر قرار دادن دوستان و همچنین تمرین مهارت ...
بازی Spades آموزش ترفندهای برد در بازی ورق Spades
بازی Spades آموزش ترفندهای برد در بازی ورق Spades چگونه می توان بیل گل را به دست آورد Spades یک بازی ورقه اي اسـت کـه در ان بازیکنان روی تعداد ...
ترفند ریاضی در برد پاسور نحوه اجرای ترفند کارت با استفاده از ریاضی
ترفند ریاضی در برد پاسور نحوه اجرای ترفند کارت با استفاده از ریاضی نحوه اجرای ترفند کارت با استفاده از ریاضی این یک ترفند ریاضی در برد پاسور راحت اسـت ؛ زیرا برای کار ...
بازی کارت گمشده آموزش نحوه انجام توهم کارت گمشده و روش برد
بازی کارت گمشده آموزش نحوه انجام توهم کارت گمشده و روش برد نحوه انجام توهم کارت گمشده بازی کارت گمشده ؛ آیا شـما دیوید کاپرفیلد را دیدن میکنید یا فقط آرزو می‌کنید کـه ...
کازینو آنلاین
ورود به سایت شرط بندی