برش زدن روش آبشاری چگونه کارت ها را برش آبشاری بزنیم ؟

برش زدن روش آبشاری چگونه کارت ها را برش آبشاری بزنیم ؟

چگونه کارتها را آبشار برش بزنیم

برش زدن روش آبشاری میتواند یک ترفند کارت عالی برای نشان دادن دوستان خود هنگام ترک زدن باشد. شـما میتوانید آبشار استاندارد را پس از انجام یک مرتب کردن مرتب بـه نمایش بگذارید. با انجام تغییر شکل فراعنه و پایان یافتن آبشار زیبا ؛ می‌توانید کمی خیال پردازی کنید. در هر صورت ؛ آبشار لمس خوبی برای اضافه کردن بعد از جابجایی یک عرشه کارت اسـت.

برش زدن روش آبشاری چگونه کارتها را آبشار رش بزنیم

روش 1 اجرای Cascade با یک Shuffle استاندارد

1- عرشه رابا شست هاي‌ خود بـه نصف ببرید. عرشه را در دست غالب خود بگیرید. دست دیگر خودرا زیر عرشه قرار دهید. با دست غالب خود ؛ از انگشت شست خود استفاده کنید تا از طریق عرشه تفنگ کنید. حدوداً در نیمه راه متوقف شوید. نیمی از عرشه را در هردو دست بگیرید.

برش زدن روش آبشاری چگونه کارتها را آبشار رش بزنیم

2- پشته هاي‌ خودرا کنار هم قرار دهید. کارت هاي‌ خودرا روی یک سطح صاف تنظیم کنید. دو عرشه باید کنار هم قرار بگیرند تا انتهای کوتاهتر هر عرشه رو بـه روی هم قرار بگیرند. عرشه ها باید بـه اندازه کافی نزدیک باشند کـه تقریبا لمس کنند.

برش زدن روش آبشاری چگونه کارتها را آبشار رش بزنیم

برش زدن روش آبشاری

3- انگشتان خودرا در اطراف پشته ها قرار دهید. انگشتان شست را روی لبه هاي‌ عرشه هایي کـه رو بـه هم هستند قرار دهید. انگشتان باقی مانده خودرا در اطراف لبه هاي‌ عرشه کـه رو بـه بیرون هستند حلقه کنید.

 

هیچ راهی دقیق برای ایمن کردن پشته ها با انگشتان بـه غیر از انگشت شست وجود ندارد. آن ها را بـه هر روشی کـه بـه شـما امکان میدهد احساس اسانی و نظارت داشته باشید ؛ نگه دارید.

برش زدن روش آبشاری چگونه کارتها را آبشار رش بزنیم

برش زدن روش آبشاری

4- کارت ها رابا انگشت شست بـه آرامی رها کنید. انگشت شست خودرا بـه سمت بالا بکشید تا قوس کمی در هر عرشه ایجاد شود. سپس ؛ هر انگشت شست را بـه آرامی بـه سمت عقب ببرید. این باعث می‌شود کارت ها بـه داخل بیفتند و با یک دیگر همپوشانی داشته باشند. اکنون کارت ها عوض شده اند.وقتی کارتان به پایان رسید ؛ عرشه ها باید روی سطح صاف شـما خوابیده باشند. نکات کارتهای هر عرشه باید با یک دیگر تداخل داشته باشند.

برش زدن روش آبشاری چگونه کارتها را آبشار رش بزنیم

برش زدن روش آبشاری

5- انگشتان شست خودرا در بالای عرشه قرار دهید. هردو انگشت شست خودرا در نقطه اي قرار دهید کـه کارتها باهم تداخل دارند. انگشت شست را محکم پایین قرار دهید ؛ زیرا این امر بـه ایمن سازی عرشه کمک می‌کند و سپس آبشار را کامل میکنید.

برش زدن روش آبشاری چگونه کارتها را آبشار رش بزنیم

6- با کارت ها قوس درست کنید. با حلقه زدن حلقه و انگشت اشاره خود بـه دور لبه ها ؛ لبه هاي‌ هر عرشه را محکم کنید. کارت ها را از سطح صاف بلند کنید. دستان خودرا کمی بـه سمت پایین خم کنید تا با کارت ها قوس ملایمی ایجاد کنید.وقتی کارتان به پایان رسید ؛ کارت هاي‌ شـما باید قوس تشکیل دهند. انها باید در مرکز قوس با نوک همپوشانی هر عرشه بـه هم متصل شوند.

برش زدن روش آبشاری چگونه کارتها را آبشار رش بزنیم

برش زدن روش آبشاری

7- قوس را بـه آبشار آزاد کنید. تمام کاری کـه اکنون باید انجام دهید این اسـت کـه انگشت شست را خم کنید. کارت ها بـه طور طبیعی باید باهم آبشار داشته باشند.آبشار ممکن اسـت در نخستین بار روان نباشد زیرا مدتی طول می‌کشد تا حرکات مورد نیاز را کاهش دهد. اگر کارتهای شـما آبشار نیست ؛ دوباره شروع کنید و دوباره امتحان کنید.

برش زدن روش آبشاری چگونه کارتها را آبشار رش بزنیم

8- پشته ها را بـه عقب فشار دهید. پس از آبشار کردن کارت هاي‌ خود ؛ عرشه را بـه عقب فشار دهید. کارت هاي‌ خودرا صاف و مرتب کنید. در صورت تمایل میتوانید این روند را چند بار تکرار کنید تا عرشه کاملاً مرتب شود

برش زدن روش آبشاری چگونه کارتها را آبشار رش بزنیم

روش2 انجام یک آبشار با یک تغییر شکل فراعنه

1-با شست خود دو پشته ایجاد کنید. عرشه را در دست غالب خود بگیرید و دست دیگر خودرا در زیر عرشه قرار دهید. از انگشت شست خود استفاده کنید تا کارتها را تفنگ بزنید تا بـه نیمه خشن نیمه برسید. سپس ؛ نیمی از کارت ها را در هردو دست بگیرید. با اینکار دو عرشه کوچک ایجاد میشود.

برش زدن روش آبشاری چگونه کارتها را آبشار رش بزنیم

2- کارت ها را در گوشه ها باهم همپوشانی کنید. نوک گوشه هاي‌ هر عرشه رابا هم فشار دهید. سپس ؛ کارتها را در هردو عرشه بـه آرامی بـه هم بکشید تا کارتهای هردو عرشه اندکی روی هم قرار بگیرند. این شروع بـه زدن شـما می‌شود.برای همپوشانی عرشه ها ممکن اسـت کمی حرکت تکان دهنده اي لازم باشد.

برش زدن روش آبشاری

3- پشته ها را بـه صورت v وارونه قرار دهید. اکنون کـه عرشه ها در هر گوشه اي بـه هم متصل شده اند ؛ طبقه بالا را بـه سمت پایین خم کنید. آن قدر آهسته خم شوید کـه کارت هاي‌ همپوشانی لغو نشوند. مرتب کردن سطح بالا را ادامه دهید تا زمانی کـه با عرشه هاي‌ خود شکل خشن “v” وارونه ایجاد کنید.از دیدگاه شـما ؛ شکل بـه سادگی مانند “v” بـه نظر می‌رسد. کسانی کـه شـما را تماشا می‌کنند یک وارونه “v” را مشاهده میکنند.

4- پشته ها رابا انگشت شست ؛ انگشت اشاره و انگشت صورتی خود نگه دارید. کارت ها را بـه دست غالب خود منتقل کنید. انگشت شست خودرا در نقطه اي قرار دهید کـه کارتها در گوشه ها بـه هم میرسند. انگشت اشاره خودرا بـه پایین یک عرشه حلقه کنید. انگشت صورتی رنگ خودرا بـه دور پایین انگشت دیگر حلقه کنید.

 

برای نگه داشتن صحیح عرشه ها ممکن اسـت کمی مانور لازم باشد. تعداد زیادی از موارد بـه اندازه دست بستگی دارد ؛ بنابر این ممکن اسـت نیاز داشته باشید کـه v خودرا بزرگ تر یا کوچک تر کنید تا عرشه خودرا ایمن نگه دارید.

برش زدن روش آبشاری

5- کارت ها را بـه آبشار رها کنید. دست غیر مسلط خودرا زیر عرشه کارت نگه دارید. با انگشت شست عرشه را رها کنید. سپس کارت ها بـه سمت دست غیر غالب شـما آبشار میشوند.

روش 3 اجتناب از اشتباهات رایج

1- با کارت هاي‌ خود آرام باشید آسیب رساندن بـه کارتها با عدم رسیدگی دقیق انها آسان اسـت. در صورت طاق زدن بـه عرشه ؛ بـه خصوص اگر کارت ها را خیلی خشن از دست بدید ؛ بـه طور دائمی خم می‌شوید. حتما با کارتها بسیار نرم رفتار کنید. همیشه وقتی احساس مقاومت می‌کنید خم شدن را متوقف کنید.

2- در ابتدا آرام بروید. فروشندگان کارت هاي‌ حرفه اي میتوانند بـه سرعت و بـه طرز چشمگیری عرشه را برهم بزنند و آبشار بزنند. با این حال پایین آوردن این حرکات بـه زمان نیاز دارد. اگر بـه سرعت حرکت کنید ؛ اشتباه کردن هنگام جابجایی آسان اسـت. در ابتدا ؛ تمام حرکات را بـه آرامی و دقیق انجام دهید. با گذشت زمان ؛ شـما می‌توانید عرشه خودرا بـه هم بزنید و باید سریع تر آبشار را کامل کنید.

برش زدن روش آبشاری

3- دارای صبر. مدتی طول میکشد تا بفهمید از نظر جابجایی عرشه چه چیزی برای شـما آسان اسـت. اگر در ابتدا کمی لوس شوید ؛ ناامید نشوید. بـه ان وقت دهید و هرروز تمرین کنید. در نهایت ؛ شـما بـه اسانی کارت هاي‌ آبشار خواهید شد.

 

بازی جیمز باند آموزش کامل بازی پاسور جیمز باند و روش های برد
بازی جیمز باند آموزش کامل بازی پاسور جیمز باند و روش های برد آموزش کامل بازی پاسور جیمز باند "جیمز باند" یک بازی کارتی راحت و سریع اسـت کـه بـه طور معمول با 2-4 ...
بازی Go آموزش کامل و ترفندهای برنده شدن بازی پاسور Go
بازی Go آموزش کامل و ترفندهای برنده شدن بازی پاسور Go آموزش تصویر کامل بازی پاسور Go بازی Go یک بازی اسـت کـه در ان دو بازیکن برای سرزمین با یک دیگر ...
بازی 500 | آموزش بازی کامل تصویری بازی پاسور 500
بازی 500 | آموزش بازی کامل تصویری بازی پاسور 500 آموزش بازی کامل تصویری بازی 500 دریک بازی 500 نفری ؛ هدف شـما کار باهم تیمی خود برای کسب 500 امتیاز ...
بازی پیچ : آموزش کامل تصویری بازی سه نفره پاسور پیچ
بازی پیچ : آموزش کامل تصویری بازی سه نفره پاسور پیچ  آموزش کامل تصویری بازی سه نفره پاسور پیچ بازی پیچ یک بازی با ورق اسـت کـه حول شرط بندی و نیرنگ ...
بازی جین رامی آموزش بازی فکری و هیجانی جین رامی و روش برد
بازی جین رامی آموزش بازی فکری و هیجانی جین رامی و روش برد آموزش بازی فکری و هیجانی جین رامی Gin rummy یک بازی با ورق دو نفره اسـت کـه در ان سعی می‌کنید ...
شمارش کارت | آموزش تصویری نحوه شمارش ورق کارت ها
شمارش کارت | آموزش تصویری نحوه شمارش ورق کارت ها آموزش تصویری نحوه شمارش کارت ها کارت هاي‌ شمارش در بزور و با تهدید استفاده می‌شود تا بازیکن بـه کازینو برتری ...
کازینو آنلاین
ورود به سایت شرط بندی