آمریکایی‌هاي‌ ایالت‌هایي کـه بازی‌هاي‌ کازینوی آنلاین قانونی و قانونی دارند، میتوانند ان را بازی کنند. این شامل بازیکنان نیوجرسی و میشیگان می شود. Evolution بازی خودرا فقط در ایالت هاي‌ قانونی ارائه می دهد، بنابر این بازیکنان سایرین نمی‌توانند بـه ان دسترسی داشته باشند.