بازی Bridge نحوه شمارش کارت ها در Bridge (راهنمای راهبرد Bridge)

بازی Bridge نحوه شمارش کارت ها در Bridge (راهنمای راهبرد Bridge)

نحوه شمارش کارتها در Bridge «راهنمای راهبرد Bridge»

هنگامی کـه اصول پل را آموختید ؛ وقت ان اسـت کـه بـه فکر استراتژی خود باشید. بـه نظر میرسد بازیکنان حرفه اي بازی Bridge میتوانند مستقیماً از طریق دست رقیب خود ببینند ؛ اما کاری کـه انها اغلب انجام میدهند شمردن کارت ها برای تخمین زدن این اسـت کـه چه کسی چه چیزی را در دست دارد.

 

شمارش کارت ها در پل غیرقانونی نیست «بـه شرطی کـه فقط از مغز خود استفاده کنید نه از دستگاه شمارش کارت» ؛ بنابر این می‌توانید از ان برای ردیابی دست هاي‌ رقیب خود استفاده کنید. کافی اسـت کمی تمرین و تمرکز زیاد باشد ؛ بنابر این هرچه بیشتر ان را امتحان کنید بهتر خواهید شد.

روش 1 شمارش اولیه کارتمقاله را بارگیری کنید

بـه یاد داشته باشید کـه در هر لباس 13 کارت وجوددارد. 4 لباس وجوددارد: الماس ؛ قلب ؛ پیک ؛ و چماق. شـما می‌توانید با شمردن کارتهای موجود در دست خود بـه عنوان یک خط پایه کـه کارتها هنوز در ان بازی می‌کنند ؛ شروع کنید.هر بازیکن با 13 کارت در دست خود شروع میکند.

بازی Bridge

2- از تعداد کارت هاي‌ موجود در دست و ساختگی حساب کنید. اگر اظهار کننده هستید ؛ باید مراقب دست خود و ساختگی باشید «کارتهایی کـه بـه صورت رو بـه روی همه ی نشان داده میشوند». بـه عنوان مثال ؛ اگر در مجموع 7 کارت از دست و ساختگی خودرا دریک لباس دارید ؛ تعداد کارتهایی را کـه در همان لباس مخالفان شـما بازی می‌کنند ؛ دنبال نمایید. وقتی بـه 13 رسیدید ؛ کل لباس روی میز اسـت.

 

اگر دریک کت و شلوار کمتر از 13 کارت بشمارید ؛ این بدان معناست کـه حریفان شـما هنوز کارت هایي با ان کت و شلوار در دست دارند. شـما دقیقاً نمی‌دانید چه کسی انها را دارد ؛ اما می‌توانید بگویید کـه آن ها هنوز در دست هستند.

 

اگر فکر میکنید کسی تعداد زیادی لباس شخصی دارد ؛ می‌توانید از دانش خود برای تغییر کت و شلوار استفاده کنید یا اگر میدانید مخالفان شـما این کارت ها را ندارند ؛ بـه لباس بازی ادامه دهید.

بازی Bridge

3- در صورت آسان تر کردن تعداد کارتهایی کـه از دست رفته اند ؛ حساب کنید. بـه عنوان مثال ؛ اگر در مجموع 8 کارت دریک کت و شلوار دارید «کـه بـه ان 8 برگه نیز گفته میشود» ؛ شمارش خودرا از 5 کارت شروع کنید «از 8 + 5 = 13». همانگونه کـه هر کارت با همان لباس بازی میشود ؛ از 5 تا 0 را بشمارید تا همه ی کارت هاي‌ ان لباس بازی شود.

 

اگر بـه 0 نرسید ؛ میدانید کـه هنوز چند کارت با این لباس وجوددارد.

 

شمارش معکوس کمی دشوارتر از شمارش معکوس اسـت ؛ اما عده اي از بازیکنان ان را ترجیح میدهند. شـما می‌توانید با هر استراتژی کـه برای شـما آسان تر اسـت بروید.

بازی Bridge _ نحوه شمارش کارتها در Bridge «راهنمای راهبرد Bridge»

بازی Bridge

4- پیگیری کنید کـه کدام کارتهای کت و شلوار بازی نشده اسـت. شمردن تعداد کل کارتها دریک لباس مهم اسـت ؛ اما حتی مهم اسـت کـه بفهمید کدام کارتهای خاص هنوز بازی نشده اند «برای دیدن این کـه بازیکنان حرکت بعدی چه هستند». بـه عنوان مثال ؛ اگر رقیب شـما 4 باشگاه را بـه عنوان برتری کنار بگذارد ؛ انها احتمالاً یک لباس باشگاهی 5 کارته دارند.

 

بیشتر حریفان با بالاترین کارت هاي‌ خود دریک کت و شلوار پیش میروند. این یک شرط مطمئن اسـت کـه انها کارت هاي‌ بیشتری برای دنبال کردن دارند و احتمالاً ارزش کمتری دارند.

 

هنگامی کـه فهمید کدام کارت ها از دست رفته اند ؛ میتوانید کارت هایي با ارزش بالاتر قرار دهید تا حریفان نتوانند ترفند بعدی را ببرند.

بازی Bridge _ نحوه شمارش کارتها در Bridge «راهنمای راهبرد Bridge»

5- روی شمردن یک دست دیگر تمرکز کنید. تلاش برای ردیابی همه ی مخالفان ممکن اسـت دشوار باشد. وقتی کار را شروع کردید ؛ سعی کنید کارت هاي‌ موجود در دست یک نفر را بـه جای هر 3 مخالف خود بشمارید.

 

بازیکنی را انتخاب کنید کـه بیشترین قیمت حراج را در حراج «پیشنهاد میکند کارت هاي‌ زیادی دریک لباس دارند» یا شخصی را کـه منجر بـه افتتاحیه می‌شود ؛ انتخاب کنید.
همانگونه کـه در شمارش مهارت بیشتری پیدا می‌کنید ؛ میتوانید چندین دست را هم زمان بشمارید.

 

روش- 2 شمارش پیشرفته کارت 

بازی Bridge _ نحوه شمارش کارتها در Bridge «راهنمای راهبرد Bridge»

1- توجه کنید کـه کدام یک از پیشنهادات مخالف شـما مناسب اسـت. در روند مناقصه ؛ سایر بازیکنان بـه احتمال زیاد بالاترین یا فراوانترین کت و شلوار خودرا پیشنهاد می‌دهند. اگر می‌بینید کـه بازیکنان دیگر کارت هاي‌ خودرا پیشنهاد می‌دهند ؛ این یک شرط مطمئن اسـت کـه انها تعداد زیادی از این لباس ها را در دست دارند.

 

اگر یک بازیکن پاس بدهد ؛ نمیتوانید کارت هاي‌ آن ها را بسنجید «آن ها میتوانند از این بـه عنوان یک استراتژی استفاده کنند». بـه یاد داشته باشید ؛ بیشتر بازیکنان رایجترین لباس را در دست خود پیشنهاد میدهند ؛ حتی اگر ضعیف باشد. Comparisons.org دلاور سیاست جدید ماشین هاي‌ استفاده شده کمتر از 49 مایل در روز را آغاز میکند با حمایت مالی Comparisons.org بیشتر ببین…

بازی Bridge _ نحوه شمارش کارتها در Bridge «راهنمای راهبرد Bridge»

بازی Bridge

2- الگوهای رایج کارتها را بـه خاطر بسپارید. دریک بازی Bridge با 4 بازیکن ؛ چند الگوی اساسی وجوددارد کـه می‌توانید دوباره روی انها بیایید تا بفهمید از هر کت و شلوار کـه حریفان شـما چند کارت دارند.

 

بـه عنوان مثال ؛ اگر یک رقیب 4 باشگاه بازی کند و شـما 3 باشگاه داشته باشید ؛ می‌توانید بـه الگوی 4432 فکر کنید تا بدانید کـه یک رقیب احتمالاً 4 باشگاه دارد و رقیب دیگر شـما احتمالاً 2 باشگاه دارد. این الگوها توسط ریاضیات توزیع پایه ایجاد میشوند ؛ بنابر این تخمین میزنند ؛ اما طبق معمولً درست هستند. الگوها عبارتند از:

 

4432
4333
4441
5332
5431
6322
7321

بازی Bridge _ نحوه شمارش کارتها در Bridge «راهنمای راهبرد Bridge»

بازی Bridge

3- کارت هاي‌ گم شده را در سر تقسیم کنید. بـه عنوان مثال ؛ اگر بـه دست خود و ساختگی نگاه میکنید و 8 کارت در لباس دارید ؛ این بدان معناست کـه 5 کارت بین مخالفان شـما توزیع شده اسـت «از 8 + 5 = 13». توزیع می‌تواند 3 برای یک بازیکن و 2 برای بازیکن دیگر ؛ 4 برای یک بازیکن و 1 برای بازیکن دیگر ؛ یا 5 برای یک بازیکن و 0 برای بازیکن دیگر باشد. این میتواند بـه شـما کمک کند تا کارتهایی را کـه با ادامه کار پخش میشوند ردیابی کنید.

 

بـه محض این کـه بـه ان فکر می‌کنید ؛ می‌توانید سرنخ هایي درباره تعداد کارت هاي‌ باقیمانده هنگام بازی حریفان بدست آورید.اگر می‌دانید کارت هایي کـه در بازی مانده اند ؛ میتوانید کت و شلوار را عوض کنید تا حریفان کارت هاي‌ خودرا پایین نگذارند.

بازی Bridge _ نحوه شمارش کارتها در Bridge «راهنمای راهبرد Bridge»

بازی Bridge

4- فرض کنید اگر رهبر کم نتیجه شود توالی ندارد. اگر شخصی کـه لید باز را می‌گذارد یک کارت کم «در هردو امتیاز یا مقدار کت و شلوار» قرار میدهد ؛ بدون خطر میتوان تصور کرد کـه توالی کت و شلوار ندارد. بـه طور کلی ؛ اگر رقیب شـما 3 کارت یا بیشتر در لباس داشته باشد ؛ آن ها با بالاترین کارت خود پیش می‌روند و سپس پایین می‌آیند.

 

این یک قانون کلی اسـت و همیشه استثناهایی در ان وجوددارد ؛ بنابر این از بهترین قضاوت خود استفاده کنید.

بازی Bridge _ نحوه شمارش کارتها در Bridge «راهنمای راهبرد Bridge»

بازی Bridge

5- توجه داشته باشید کـه چه بازیکن در حین ترفند لباس را عوض می‌کند. هنگام بازی یک کلاهبرداری ؛ هر بازیکن باید کارتی را کـه ارزش ان بالاتر از کارت بازی شده اسـت ؛ کنار بگذارد. اگر بازیکنی کارت رابا همان لباس پایین نگذارد ودر عوض بـه کارت دیگری تغییر کند ؛ احتمال زیادی دارد کـه ان لباس خاص را کـه در دست دارد تمام کند.یا ؛ این میتواند بـه این معنی باشد کـه کارت انها آن قدر بالا نبود کـه بتواند بازی کند.

بازی Bridge _ نحوه شمارش کارتها در Bridge «راهنمای راهبرد Bridge»بازی Bridge

6- اگر مدافع هستید بـه علائم شریک زندگی خود توجه کنید. وقتی در مقابل دست ساختگی بازی می‌کنید ؛ این بدان معناست کـه شـما و شریک زندگی خود میتوانید برای شمردن کت و شلوارها باهم کار کنید. طبق معمولً شریک زندگی شـما با کارتهای خود بـه شـما سیگنال میدهد: مقدار زیاد بـه معنای ادامه کار با کت و شلوار اسـت و ارزش کم طبق معمولً بـه این معنی اسـت کـه آن ها میخواهند شـما لباس خودرا تغییر دهید.

 

همچنین میتوانید از طریق جدول بـه شریک زندگی خود سیگنال دهید تا بـه او اطلاعات نیز بدهد.شریک زندگی شـما همیشه با شـما ارتباط برقرار نمیکند و این خوب اسـت. فقط در صورت نیاز بـه کسی علامت گذاری کنید کـه استراتژی شـما بـه همکاری مشترک بستگی داشته باشد.

بازی Bridge _ نحوه شمارش کارتها در Bridge «راهنمای راهبرد Bridge»

 

بازی 7 8 قوانین بازی با ورق بهترین سایت شرط بندی پاسور
بازی 7 8 قوانین بازی با ورق بهترین سایت شرط بندی پاسور بازی 7 8 قوانین بازی با ورق بازی 7 8 قوانین بازی با ورق یکی از محبوب ترین بازی ها در هند اسـت. ...
آموزش بازی کارتی مانی (Manni)
آموزش بازی کارتی مانی (Manni) آموزش بازی کارتی مانی «Manni» آموزش بازی کارتی مانی «Manni» یک بازی کارتی اسـت کـه توسط سه بازیکن قابل بازی اسـت. ...
حقایق جالب کارت بازی را بدانید (بهترین سایت شرط بندی پاسور)
حقایق جالب کارت بازی را بدانید (بهترین سایت شرط بندی پاسور) حقایق جالب کارت بازی را بدانید حقایق جالب کارت بازی را بدانید . کارت هاي‌ بازی واقعاً قابل توجه اسـت. انها ...
آموزش بازی بیست و هشت (بازی با ورق)
آموزش بازی بیست و هشت (بازی با ورق) آموزش بازی بیست و هشت «بازی با ورق» آموزش بازی بیست و هشت «بازی با ورق» یک بازی کارتی هندی برای ...
نکات و ترفند قوانین بازی با ورق Seep
نکات و ترفند قوانین بازی با ورق Seep نکات و ترفند قوانین بازی با ورق Seep همه ی انواع مختلف بازی هاي‌ ورق در جهان را میتوان بـه چند ...
آموزش بازی با فلش کارت و ترفندهای برنده شدن
آموزش بازی با فلش کارت و ترفندهای برنده شدن آموزش بازی با فلش کارت با شنیدن کلمه "بازی با ورق فلش" کدام یک از بازی هاي‌ ورق بـه ذهن شـما ...
کازینو آنلاین
ورود به سایت شرط بندی