بازی هشت دیوانه | نحوه بازی Crazy Eights به صورت تصویری

بازی هشت دیوانه | نحوه بازی Crazy Eights به صورت تصویری

نحوه بازی Crazy Eights

بازی هشت دیوانه بازی اي اسـت کـه در ان بازیکنان سعی می‌کنند از همه ی کارت هاي‌ خود خلاص شوند. حتی ممکن اسـت این بازی را قبلاً با یکی از نامهای غیر رسمی ان مانند Eights یا Swedish Rummy بشناسید. مهم نیست کـه این بازی را چه بنامید ؛ برای بازی با یک گروه 5 نفره یا کمتر فقط بـه یک عرشه استاندارد 52 کارته احتیاج دارید ؛ اما با افزودن یک عرشه دوم بـه اسانی می‌توانید بازیکنان بیشتری را نیز در ان بگنجانید. 

بازی هشت دیوانه _ نحوه بازی Crazy Eights به صورت تصویری

روش1 پریدن به بازی

1- کارت ها را مرتب کنید و معامله کنید. یک عرشه 52 کارته معمولی بردارید و ان را کاملاً مرتب کنید. هر بار یک کارت بگیرید ؛ بـه بازیکنانی کـه با بازیکن سمت چپ شروع میشوند کارت بدهید. بـه هر بازیکن هشت کارت بدهید.

 

در Crazy Eights «و بـه طور کلی ؛ در اکثر بازی هاي‌ ورق» ؛ کارتها همیشه با بازیکن در سمت چپ فروشنده تقسیم می‌شوند.اگر فقط دو بازیکن وجوددارد ؛ فقط هفت کارت را بـه جای هشت شماره معمول ؛ معامله کنید. همانگونه کـه قبلا ذکر شد ؛ اگر بیش از پنج بازیکن وجوددارد ؛ دو عرشه رابا هم ترکیب کنید.

بازی هشت دیوانه _ نحوه بازی Crazy Eights به صورت تصویری

2- کارت هاي‌ باقیمانده را در مرکز قرار دهید. وقتی هر بازیکن هشت کارت دارد ؛ کارت هاي‌ باقیمانده را در مرکز منطقه بازی رو بـه پایین قرار دهید. این کارت ها شمع قرعه کشی را تشکیل میدهند. اگر نمی‌توانید یک کارت بازی کنید ؛ تا زمانی کـه یک کارت قابل بازی دریافت نکنید ؛ از این کارت ها میگیرید.

بازی هشت دیوانه _ نحوه بازی Crazy Eights به صورت تصویری

بازی هشت دیوانه _ نحوه بازی Crazy Eights به صورت تصویری

3- کارت شمع قرعه کشی را برگردانید تا شمع دور انداخته شود. وقتی کارتان را تمام کردید ؛ کارت بالایی را در قسمت قرعه کشی برگردانید و ان را کنار توده قرار دهید. این شمع دور انداختن اسـت. اگر یک شماره 8 شمع قرعه کشی را شروع کرد ؛ دوباره کارت را تغییر دهید و یک کارت جدید را ورق بزنید.

بازی هشت دیوانه _ نحوه بازی Crazy Eights به صورت تصویری

بازی هشت دیوانه

4- مطابقت با درجه یا لباس بازی. برای خلاص شدن از شر یک کارت ؛ بازیکنان باید یا دارای یک ردیف «4 ؛ 10 ؛ K ؛ A…» یا کت و شلوار «♣ ؛ ♦ ؛ ♥ ؛ ♥ ؛ ♠» با یک کارت در دست خود باشند. این کارت در بالای شمع دور ریخته شده قرار دارد و نوبت بـه بازیکن بعدی در سمت چپ می‌رسد.

بازی هشت دیوانه _ نحوه بازی Crazy Eights به صورت تصویری

در بیشتر بازی هاي‌ ورق استاندارد ؛ از جمله Crazy Eights ؛ بازیکن سمت چپ فروشنده نخستین کسی اسـت کـه بعد از تقسیم کارت ها ؛ کارت بازی میکند.

بازی هشت دیوانه _ نحوه بازی Crazy Eights به صورت تصویری

8s دراین بازی وایلد کارت اسـت. وقتی 8 بازی می‌کنید ؛ باید لباس جدید را اعلام کنید. عده اي از نسخه هاي‌ Crazy Eights پایان دادن بـه بازیکنان با 8 را محدود میکند.

بازی هشت دیوانه _ نحوه بازی Crazy Eights به صورت تصویری

بازی هشت دیوانه

5- وقتی هیچ کارت قابل بازی در دست ندارید ؛ کارت بکشید. اگر کارت تطبیقی ​​در دست ندارید ؛ تا زمانی کـه کارت قابل پخش دریافت نکنید ؛ از توده قرعه کشی کارت بگیرید. بعد از ان ؛ کارت را بازی کنید و سپس بـه صورت عادی ادامه دهید.

 

عده اي از بازیکنان فقط اجازه میدهند تا در هر نوبت یک کارت کشیده شود. قوانین قرعه کشی اغلب با توجه بـه تنظیمات بازیکن تعیین می‌شود.

بازی هشت دیوانه _ نحوه بازی Crazy Eights به صورت تصویری

6- کارت ها را یک بـه یک بازی کنید تا زمانی کـه یک بازیکن دیگر باقی نماند. هنگامی کـه بازیکن در سمت چپ فروشنده یک کارت را بازی کرد ؛ بازیکن بعدی در سمت چپ می‌رود.

 

بـه این ترتیب ؛ بازیکنان هر بار یک کارت را کنار می گذارند «یا میکشند تا زمانی کـه بتوانند ان را دور بریزند». وقتی بازیکن دیگر کارت در دست ندارد دست بـه اتمام میرسد.

بازی هشت دیوانه _ نحوه بازی Crazy Eights به صورت تصویری

بازی هشت دیوانه

7-درصورت اتمام شمع تساوی ؛ امتیازات را بشمارید تا برنده تصمیم بگیرید. این احتمال وجوددارد کـه شمع تساوی قبل از پایان بازی تمام شود. این یک شرایط پایان بازی در Crazy Eights اسـت. بازیکنی کـه کمترین امتیاز «نه الزاماًً کارت» را در دست دارد ؛ برنده می‌شود.

بازی هشت دیوانه _ نحوه بازی Crazy Eights به صورت تصویری

کارت هاي‌ شماره گذاری شده «از جمله aces» بـه اندازه تعداد پیپ هایشان ارزش دارند. کارت هاي‌ دادگاه «J ؛ Q ؛ K» هر کدام 10 امتیاز دارند. 8 ها با ارزش 50 امتیاز واقعا دیوانه هستند !بازیکن برنده دراین شرایط نمره برنده اي برابر با اختلاف بین امتیاز دست خود و هر بازیکن دیگر را دریافت می‌کند.

بازی هشت دیوانه _ نحوه بازی Crazy Eights به صورت تصویری

بازی هشت دیوانه

8- امتیاز دست را ارزیابی کرده و بـه بازی ادامه دهید. وقتی کارت هاي‌ یک بازیکن تمام می‌شود ؛ کار تمام میشود. هر بازیکن باید امتیاز کارت هاي‌ در دست خودرا مشخص کند. برنده دست ؛ امتیاز کل پایان هر بازیکن را بـه امتیاز خود اضافه میکند.

 

بـه خاطر داشته باشید کـه کارت هاي‌ شماره گذاری شده «شامل aces» = تعداد پیپ ها ؛ کارت هاي‌ دادگاه = 10 و 8s = 50 امتیاز.

بازی هشت دیوانه _ نحوه بازی Crazy Eights به صورت تصویری

9- کارت ها را مرتب کنید و بازی کنید تا زمانی کـه بازیکن با هدف برخورد کند یا هدف خودرا شکست دهد. هدف امتیاز بازی با توجه بـه تعداد بازیکنان تعیین میشود. کارت ها بعد از هر دست دوباره تغییر میکنند و بازی تا رسیدن یا بیشتر شدن بازیکن ادامه می‌یابد:

بازی هشت دیوانه _ نحوه بازی Crazy Eights به صورت تصویری

بازی هشت دیوانه

100 امتیاز «2 بازیکن»
150 امتیاز «3 بازیکن»
200 امتیاز «4 بازیکن»
250 امتیاز «5 بازیکن»
و بـه همین ترتیب …

بازی هشت دیوانه _ نحوه بازی Crazy Eights به صورت تصویری

روش2 افزودن تغییرات ساده

1- تعداد کارت هاي‌ دست اول را افزایش دهید. هرچه تعداد کارتهای بیشتری در دست شـما باشد ؛ مدت زمان بیشتری بازی ادامه خواهد یافت. با این حال ؛ انجام اینکار شمع تساوی شـما را کاهش می‌دهد ؛ کـه می‌تواند نتیجه عکس داشته باشد و بازی شـما را کوتاه کند. بـه همین دلیل ؛ ممکن اسـت بخواهید باهم ترکیب دو عرشه کنید.

 

هنگام افزودن کارتهای بیشتر بـه عرشه Crazy Eights ؛ کارتهایی با همان طراحی برای جلوگیري از شمارش کارتها انتخاب کنید.همانگونه کـه طبق معمولً کارتها رابا هم می ریزید ؛ عرشه دوم خودرا بـه طبقه اول اضافه کنید . وقت خودرا بگذارید – از آنجا کـه کارت هاي‌ بیشتری وجوددارد ؛ بـه سختی می‌توان جابه‌جا کرد.

بازی هشت دیوانه _ نحوه بازی Crazy Eights به صورت تصویری

2- کارهای دیوانه وار را بـه کارت هاي‌ خاصی اختصاص دهید. این افزودنی بـه بازی ؛ عطر و طعم وحشی و حواس پرتی ان را بـه تصویر می‌کشد. تصورات شـما حد اسـت ؛ اما بـه عنوان مثال ؛ ممکن اسـت در ابتدای بازی توضیح دهید کـه اگر 3 بازی شود ؛ بازیکن باید سه بار دور میز بدود. 

بازی هشت دیوانه _ نحوه بازی Crazy Eights به صورت تصویری

بازی هشت دیوانه

3- از بازیکنان بخواهید زمان آخرین کارت خودرا مشخص کنند. مشابه Uno ؛ با این قانون بازیکنان باید زمان حضور در کارت آخر خودرا اعلام کنند. این بـه بازیکنان دیگر این فرصت را می‌دهد تا با نحوه بازی استراتژیک تر باشند.

بازی هشت دیوانه _ نحوه بازی Crazy Eights به صورت تصویری

بازی هشت دیوانه

عده اي از بازیکنان ممکن اسـت این یک قانون استاندارد را درنظر بگیرند. اغلب اوقات ؛ این قانون مجازات می‌شود: اگر کارت آخر خودرا اعلام نکنید ؛ باید دو کارت بکشید.

بازی هشت دیوانه

4- یک کارت یا کارت قرعه کشی توهین آمیز تعیین کنید. با استفاده از کارت هاي‌ کشیدن بازیکن می‌توانید از آن ها برای حمله بـه بازیکن بعد از شـما استفاده کنید. بـه عنوان مثال ؛ بازی ace بـه یک تساوی یک کارته یا بازی با 2 نیرو بـه تساوی دو کارت منجر می‌شود.

بازی هشت دیوانه

از کارتهای تهاجمی می‌توان بازیکنانی را کـه فقط یک کارت باقیمانده وادار بـه قرعه کشی بیشتر کرد و از برد آن ها پیش گیری کرد.

بازی هشت دیوانه

5- یک کارت مسدود کننده برای مقابله با کارتهای قرعه کشی تعیین کنید. کارت هاي‌ قرعه کشی تهاجمی گاهی اوقات ممکن اسـت از نظارت خارج شوند ؛ بـه خصوص اگر یک بازیکن بسیاری از آن ها را در دست داشته باشد. کارت هاي‌ مسدود کننده میتوانند زمین بازی را مساوی کنند.

 

کارت هاي‌ مسدود کننده را بعد از کارت قرعه کشی بازی کنید تا جلوه کارت قرعه کشی را لغو کنید.10s و Jacks بـه خوبی کارت هاي‌ مسدود کننده کار می‌کنند. بـه این ترتیب ؛ نگه داشتن این کارت ها تا حدودی خطرناک اسـت ؛ زیرا اگر در پایان با یکی گیر بیاورید ؛ 10 امتیاز در مقابل شـما خواهد بود.

بازی هشت دیوانه

روش3 هشت دیوانه زیمبابوه را امتحان کنید

1- جنبه هاي‌ مختلف این نسخه از Crazy Eights را بشناسید. تمام قوانین عادی Crazy Eights برای این نسخه از زیمبابوه حاکم اسـت. تفاوت بزرگ این اسـت کـه کارت هاي‌ دیگر بـه غیر از 8s نیز توانایی هاي‌ ویژه اي دارند.این توانایی هاي‌ ویژه کارت ها بـه سه دسته تقسیم میشوند: تهاجمی ؛ تعویضی و دفاعی.

بازی هشت دیوانه

2- کارت هاي‌ حمله را برای بازیکنان توضیح دهید. کارت هاي‌ تهاجمی باعث میشود کـه بازیکن بعدی تعداد مشخصی کارت بکشد و برنده شدن انها را دشوارتر کند. بازی 2 باعث می‌شود بازیکن بعدی دو کارت بکشد. بازی Queen of Spades باعث می‌شود بازیکن بعدی پنج تساوی کسب کند.

 

اگر یک کارت تهاجمی بالای یک کارت تهاجمی بازی شود ؛ عده اي از بازیکنان بـه قرعه کشی هاي‌ اجباری اجازه میدهند تا از یک شخص عبور کنند. بنابر این اگر یک 2 بازی شود ؛ بازیکن بعدی می‌تواند 2 نفر دیگر بگذارد ؛ و یک کارت چهار کارته را عبور دهد.

بازی هشت دیوانه

3- کارت هاي‌ تعویض را فهرست و توصیف کنید. کارتهای تعویض ترتیب بازی کارتها را تغییر میدهند. سه کارت تعویض اصلی وجوددارد: 4s ؛ Jacks ؛ و Kings. 4 ها جهت بازی را از چپ بـه راست معکوس میکنند یا برعکس. جک ها از نوبت بازیکن بعدی رد می‌شوند. پادشاهان بـه شـما اجازه می‌دهند نوبت خودرا ادامه دهید و دو کارت بازی کنید.

 

اگر جهت بازی طبیعی باشد ؛ همیشه بـه سمت چپ اسـت. بازی 4 این جهت را معکوس میکند تا این کـه 4 بازی دیگر بازی شود.اگر بازیکنی کـه توسط جک پرش می‌شود دارای جک نیز باشد ؛ عده اي از قوانین بـه بازیکن رد شده اجازه استفاده از ان را میدهد. این باعث میشود کـه دو بازیکن – یا بیشتر – بسته بـه تعداد جک هایي کـه بازی می‌شوند ؛ رد شوند.

 

پادشاهان بـه شـما این امکان را میدهند کـه دریک نوبت دو کارت بریزید. عده اي از بازیکنان اصرار دارند کـه کارت زیر سلطان باید همان لباس باشد ؛ بعضی دیگر اجازه می‌دهند هر کارت بـه دنبال شاه باشد.

بازی هشت دیوانه

4- بـه اهمیت آس ها برای دفاع اشاره کنید. Aces تنها کارت دفاعی دراین نسخه از Crazy Eights در زیمبابوه اسـت. هنگامی کـه یک کارت تهاجمی بازی می‌شود ؛ بازیکن بعدی می‌تواند هر آس را بازی کند تا نتیجه تساوی اجباری را لغو کند.

 

حقایق جالب کارت بازی را بدانید (بهترین سایت شرط بندی پاسور)
حقایق جالب کارت بازی را بدانید (بهترین سایت شرط بندی پاسور) حقایق جالب کارت بازی را بدانید حقایق جالب کارت بازی را بدانید . کارت هاي‌ بازی واقعاً قابل توجه اسـت. انها ...
آموزش بازی بیست و هشت (بازی با ورق)
آموزش بازی بیست و هشت (بازی با ورق) آموزش بازی بیست و هشت «بازی با ورق» آموزش بازی بیست و هشت «بازی با ورق» یک بازی کارتی هندی برای ...
نکات و ترفند قوانین بازی با ورق Seep
نکات و ترفند قوانین بازی با ورق Seep نکات و ترفند قوانین بازی با ورق Seep همه ی انواع مختلف بازی هاي‌ ورق در جهان را میتوان بـه چند ...
آموزش بازی با فلش کارت و ترفندهای برنده شدن
آموزش بازی با فلش کارت و ترفندهای برنده شدن آموزش بازی با فلش کارت با شنیدن کلمه "بازی با ورق فلش" کدام یک از بازی هاي‌ ورق بـه ذهن شـما ...
چگونه بازی ورق بریج را بازی کنیم؟
چگونه بازی ورق بریج را بازی کنیم؟ چگونه بازی ورق بریج را بازی کنیم؟ کدام یک از بازی هاي‌ کارتی مختلف را می شناسید یا بازی کرده‌اید؟ رامی ...
نحوه بازی با ورق قصر : قوانین بازی با ورق قصر
نحوه بازی با ورق قصر : قوانین بازی با ورق قصر نحوه بازی با ورق قصر: قوانین بازی با ورق قصر نحوه بازی با ورق قصر «Palace» یک بازی کارتی سرگرم کننده ...
کازینو آنلاین
ورود به سایت شرط بندی