بازی دست و پا چگونه Hand and Foot بازی کنیم (به همراه تصویر)

بازی دست و پا چگونه Hand and Foot بازی کنیم (به همراه تصویر)

چگونه دست و پا بازی کنیم« به همراه تصویر»

دست و پا یک بازی سرگرم کننده برای بازی در اطراف آتش اسـت کـه مانند ترکیبی از بازی یک نفره و جک تغییر می‌کند. با این حال ؛ با هر پیشکسوت دست و پا تغییرات کمی در قوانین وجوددارد ؛ بنابر این نگران نباشید کـه قوانینی را کـه در زیر آورده شده اسـت تغییر دهید یا آزمایش کنید اگر این بازیکن بازیکن دیگری را در خود جای می‌دهد.

بازی دست و پا چگونه Hand and Foot بازی کنیم« به همراه تصویر»

قسمت 1معامله کارتها

1- یک عرشه کامل از 52 کارت برای هر بازیکن جمع کنید. تعداد کل کارتهای استفاده شده دریک بازی معمولی دست و پا میتواند از 150 فراتر رود. یک قاعده کلی این اسـت کـه بـه تعداد بازیکنان در بازی عرشه داشته باشید.

 

هنگامی کـه تمام عرشه ها را داشتید ؛ انها را دریک توده وسط وسط میز قرار دهید. این توده مرکزی کارتها اکنون “پشته” نامیده می‌شود.دست و پا با 2-6 بازیکن بهترین عملکرد را دارد. هر چیزی فراتر از 6 بازیکن میتواند غیر فعال شود.

بازی دست و پا چگونه Hand and Foot بازی کنیم« به همراه تصویر»

2- پشته را مرتب کنید. دسته کارتها را در وسط جدول جدا کنید و بـه هر بازیکن یک دسته بدهید. هر بازیکن باید ان دسته را تا جایی کـه می‌تواند کاملاً مرتب کند. هنگامی کـه هر بازیکن پشته خودرا بهم زد ؛ کارت ها را بـه ترتیب تصادفی دوباره درون پشته قرار دهید.انجام زدن زدن بر روی پشته اگر یک بازیکن می‌داند کـه چگونه بـه انجام و یا یاد بگیرند کـه چگونه بـه ان را انجام 

بازی دست و پا چگونه Hand and Foot بازی کنیم« به همراه تصویر»

3- یک گروه کارت از روی عرشه بردارید ؛ با هدف 22. هر بازیکن بـه نوبه خود باید یک دسته کارت از پشته مرکزی بگیرد ؛ با هدف 22 کارت. اگر آن ها موفق بـه گرفتن دقیقاً 22 کارت شوند ؛ بلافاصله 300 امتیاز دریافت میکنند.

 

اگر بازیکن 22 کارت نگرفت ؛ تا آنجا کـه بـه 22 رسید ؛ تعداد زیادی کارت از توده انتخاب شده را بـه پشته مرکزی اضافه یا دور بریزید.

بازی دست و پا چگونه Hand and Foot بازی کنیم« به همراه تصویر»

4- عرشه دست و پا را در اختیار بگیرید ؛ در هر کدام 11 کارت. با انبوهی از 22 کارت کـه اکنون هر بازیکن در اختیار دارد ؛ باید آن ها را بـه صورت رو بـه رو و بـه 2 دسته 11 کارته تقسیم کند. بازیکن هنوز باید رو بـه پایین باشد ؛ سپس باید 1 از عرشه ها را بـه عنوان یک عرشه “دست” و دیگری عرشه “پا” انها را اختصاص دهد.هنگامی کـه عرشه هاي‌ دست و پا خودرا در اختیار دارید ؛ اکنون آماده شروع بازی هستید.

بازی دست و پا چگونه Hand and Foot بازی کنیم« به همراه تصویر»

قسمت 2 درک ملدینگ

1-بدانید کـه هدف از این بازی خلاص شدن از شر کارت هاي‌ خود اسـت. اکنون کـه عرشه هاي‌ دست و پای خودرا دارید «مجموعاً 11 کارت» ؛ عرشه دست خودرا بردارید و کارت ها را مرور کنید. هدف شـما این اسـت کـه با استفاده از تکنیکی بـه نام “Melding” از دست عرشه و سپس از پا پاشنه پا خلاص شوید.

بازی دست و پا چگونه Hand and Foot بازی کنیم« به همراه تصویر»

2- مقادیر کارت را بیاموزید. هر کارت در Hand and Foot دارای یک مقدار امتیاز متفاوت اسـت.کارت هاي‌ زیر “کارت هاي‌ وحشی” هستند. جوکرها 50 امتیاز دارند. آس و 2 20 امتیاز دارند.بقیه کارتها “کارتهای طبیعی” هستند. 8 از طریق Kings 10 امتیاز دارند. 4 تا 7 ارزش 5 امتیاز دارد. 3 مشکی 5 امتیاز دارد. 3 قرمز ارزش 300 امتیاز دارد.

بازی دست و پا چگونه Hand and Foot بازی کنیم« به همراه تصویر»

3-از طریق وسایل دستی خود بـه دنبال ترکیبات “تمیز” باشید. meld بـه مجموعه اي از کارتها گفته میشود کـه تعداد انها در مجموع 3 یا بیشتر از 7 کارت اسـت. “تمیز پاک” بـه ترکیبی گفته میشود کـه فقط از کارت هاي‌ طبیعی تشکیل شده باشد ؛

 

صرف نظر از لباس ؛ بـه شرطی کـه حداقل آستانه امتیاز را داشته باشد «این در مرحله بعد توضیح داده میشود». اگر 3 تا 7 کارت طبیعی در دست دارید و می‌توانید حداقل آستانه امتیاز را برآورده کنید ؛ میتوانید “Clean meld” را بازی کنید.

 

در پایان بازی ؛ ترکیب هاي‌ طبیعی امتیاز بیشتری دارند.یک ترکیب طبیعی کامل “Red Tiles” را تشکیل می‌دهد.مخلوط تمیز فقط زمانی مجاز اسـت کـه حداقل آستانه امتیاز را داشته باشد. هر دور دریک بازی دست و پا یک آستانه افزایش برای دیدار دارد. در آغاز بازی دست و پا ؛ بازیهای تمیز آسان تر اسـت.

بازی دست و پا چگونه Hand and Foot بازی کنیم« به همراه تصویر»

4- از طریق عرشه دست خود بـه جستجوی هر گونه ترکیب ‘کثیف’ بپردازید. کثیف کثیف یک گروه 3 تا 7 کارته اسـت کـه شامل هردو کارت طبیعی و وحشی اسـت و حداقل آستانه امتیاز دور را دارد. فرقی نمیکند کـه کارتها متناسب باشد.

 

بـه عنوان مثال ؛ اگر 2 کارت طبیعی در دست داشته باشید و 1 کارت وحشی داشته باشید ؛ می‌توانید یک کثیف 3 کارته بسازید.در پایان بازی ؛ امتیازهای کثیف نسبت بـه ترکیب هاي‌ تمیز امتیاز کمتری دارند.یک ترکیب کثیف کامل “Black Piles” را تشکیل می‌دهد.از آنجا کـه بازی هاي‌ کثیف آسان تر اسـت ؛ پس عاقلانه اسـت کـه این بازی ها را برای بعد از بازی ذخیره کنید.

بازی دست و پا چگونه Hand and Foot بازی کنیم« به همراه تصویر»

5- حداقل آستانه امتیاز یک نمایش را بیاموزید. برای بازی کردن meld در دور دست و پا ؛ کارتهایی کـه meld را تشکیل میدهند باید از مقدار نقطه خاصی فراتر بروند. یک بازی سنتی دست و پا از 4 دور تشکیل شده اسـت.

 

در دور 1 ؛ مقدار نقطه باید بیش از 50 باشد.
در دور 2 ؛ مقدار نقطه باید بیش از 90 باشد.
در دور 3 ؛ مقدار نقطه باید بیش از 120 باشد.
در دور 4 ؛ مقدار نقطه باید از 150 فراتر رود.

بازی دست و پا چگونه Hand and Foot بازی کنیم« به همراه تصویر»

قسمت 3 بازی کردن

1- در ابتدای پیچ کارت ها را بکشید و دور بریزید. شخصی کـه در سمت چپ فروشنده اسـت بازی را شروع میکند. با استفاده از عرشه دست خود ؛ انها باید 2 کارت از پشته بیرون بیاورند و ان را بـه دست خود اضافه کنند. سپس ؛ انها میتوانند 1 کارت از عرشه Hand را بـه یک توده دور اندازند.

 

بـه یاد داشته باشید ؛ هدف از این بازی خلاص شدن از شر تمام کارت هاي‌ خود اسـت. سعی کنید هر چرخشی را کـه دارید مخلوط کنید تا دست شـما در اثر چرخش جمع شود.

بازی دست و پا چگونه Hand and Foot بازی کنیم« به همراه تصویر»

2- شروع بـه ساختن املاک برای نقاط از دست کنید. با استفاده از مجموع 3 تا 7 کارت ؛ از طریق دست خود بـه دنبال ترکیبات تمیز یا کثیف باشید. بـه یاد داشته باشید کـه در دور 1 مقدار کل امتیاز یک ماده باید بیش از 50 امتیاز باشد. مواد را بـه صورت رو بـه بالا روی میز قرار دهید تا بازی کند.

 

درصورت امکان ؛ می‌توانید از چندین ترکیب دریک پیچ استفاده کنید تا حداقل آستانه نقطه را برآورده کنید. ترکیبات را روی میز نگه دارید زیرا بعدا باید مقادیر نقطه اي را بـه آن ها اختصاص دهید.هنگامی کـه بازی خودرا انجام دادید ؛ پخش کننده در سمت چپ شـما شروع می‌شود.

3-با خلاص شدن از دست عرشه بـه سمت عرشه پا حرکت کنید. با ادامه دور ؛ سعی کنید با استفاده از ترکیبی از مخلوط ها و مواد دور انداخته ؛ تمام کارت هاي‌ موجود در عرشه Hand خودرا از بین ببرید. پس از خلاص شدن از شر عرشه دست خود ؛ می‌توانید عرشه پا را بردارید.

4- اگر با ساختن ترکیبات و دور انداختن دور جلو هستید دور را تمام کنید. بـه طور کلی ؛ اگر میتوانید سریع ترین مرحله را بـه اتمام برسانید ؛ باید اینکار را انجام دهید. با استفاده از عرشه پا ؛ استفاده از مخلوط و دور انداختن را ادامه دهید تا بـه اتمام دور برسید. دور وقتی بـه اتمام برسد کـه بازیکن دیگری کارت نداشته باشد.

5- در پایان دور امتیازات را کسب کنید. هنگامی کـه یک بازیکن تنها از شر همه ی کارت هاي‌ خود خلاص میشود ؛ دور بـه اتمام می‌رسد. روی هر نوع ترکیب تمیز یک علامت قرمز و روی هر نوع ترکیب کثیف یک علامت سیاه قرار دهید «تراشه هاي‌ پوکر قرمز و سیاه ؛ تکه هاي‌ کاغذ ؛ کارت یا هر چیزی کـه قرمز یا سیاه باشد می‌تواند بـه عنوان نشانه استفاده شود». اکنون ؛ شروع بـه گرد آوری امتیاز بازیکنان و کارتهای بازی در ترکیبها کنید.

 

هر توده قرمز 500 امتیاز دارد. هر توده سیاه 300 امتیاز دارد.مقادیر جداگانه کارت را کـه سازه ها را نیز تشکیل می‌دهد افزایش دهید.هنگامی کـه امتیاز کلی خودرا کسب کردید ؛ ان را کنار نگه دارید و بـه مرحله 2 ادامه دهید.همه ی کارت ها را دوباره در پشته مرکزی قرار دهید و دوباره آن ها را تغییر دهید.

6- 3 دور دیگر بازی کنید و امتیاز خودرا بگیرید. این بازی بـه طور مشابه دور بـه دور انجام میشود ؛ تنها تفاوت در حداقل آستانه امتیاز مورد نیاز برای بازی یک ترکیب در هر دور اسـت. پس از پایان 4 دور کامل ؛ نمره کل هر دور را حساب کنید. هرکسی کـه بالاترین امتیاز را کسب کند ؛ برنده بازی اسـت.

 

حقایق جالب کارت بازی را بدانید (بهترین سایت شرط بندی پاسور)
حقایق جالب کارت بازی را بدانید (بهترین سایت شرط بندی پاسور) حقایق جالب کارت بازی را بدانید حقایق جالب کارت بازی را بدانید . کارت هاي‌ بازی واقعاً قابل توجه اسـت. انها ...
آموزش بازی بیست و هشت (بازی با ورق)
آموزش بازی بیست و هشت (بازی با ورق) آموزش بازی بیست و هشت «بازی با ورق» آموزش بازی بیست و هشت «بازی با ورق» یک بازی کارتی هندی برای ...
نکات و ترفند قوانین بازی با ورق Seep
نکات و ترفند قوانین بازی با ورق Seep نکات و ترفند قوانین بازی با ورق Seep همه ی انواع مختلف بازی هاي‌ ورق در جهان را میتوان بـه چند ...
آموزش بازی با فلش کارت و ترفندهای برنده شدن
آموزش بازی با فلش کارت و ترفندهای برنده شدن آموزش بازی با فلش کارت با شنیدن کلمه "بازی با ورق فلش" کدام یک از بازی هاي‌ ورق بـه ذهن شـما ...
چگونه بازی ورق بریج را بازی کنیم؟
چگونه بازی ورق بریج را بازی کنیم؟ چگونه بازی ورق بریج را بازی کنیم؟ کدام یک از بازی هاي‌ کارتی مختلف را می شناسید یا بازی کرده‌اید؟ رامی ...
نحوه بازی با ورق قصر : قوانین بازی با ورق قصر
نحوه بازی با ورق قصر : قوانین بازی با ورق قصر نحوه بازی با ورق قصر: قوانین بازی با ورق قصر نحوه بازی با ورق قصر «Palace» یک بازی کارتی سرگرم کننده ...
کازینو آنلاین
ورود به سایت شرط بندی