بازی جین رامی آموزش بازی فکری و هیجانی جین رامی و روش برد

بازی جین رامی آموزش بازی فکری و هیجانی جین رامی و روش برد

آموزش بازی فکری و هیجانی جین رامی

Gin rummy یک بازی با ورق دو نفره اسـت کـه در ان سعی می‌کنید قبل از انجام رقیب ؛ تمام کارت هاي‌ خودرا بـه مجموعه هاي‌ مشابه برساند یا اجرا کند. بازی نوعی “رامی” اسـت ؛ اما بـه جای این کـه کارتهای خودرا در حین بازی بگذارید تا رقیب ببینید ؛ آن ها را پنهان می‌کنید تا بازی بـه اتمام برسد. برای بازی جین رامی ؛ یاد بگیرید کـه چگونه کارتها را اداره کنید ؛ مجموعه ها را اجرا کنید و امتیازات را بدست آورید.

بازی جین رامی آموزش بازی فکری و هیجانی جین رامی

قسمت 1 معامله کارتها

1- با دو نفر بازی کنید. بهترین بازی جین رامی فقط با دو بازیکن اسـت. اما اگر شخص سومی دارید کـه می‌خواهد بازی کند ؛ از یک نفر بخواهید بدون این کـه بـه خودش کارت بدهد بـه عنوان فروشنده عمل کند. سپس این موقعیت را برای هر عقربه بعدی بـه دور میز بچرخانید.

 

برای چهار بازیکن ؛ دو بازی جداگانه انجام دهید. یا تیم تشکیل دهید و پس از دو بازی هم زمان ؛ امتیازات خود و هم تیمی خودرا جمع کنید تا ببینید آیا باهم مجموع رقبای خودرا شکست می‌دهید یا خیر.

بازی جین رامی آموزش بازی فکری و هیجانی جین رامی

2- از یک عرشه 52 کارته استفاده کنید. اگر عرشه کارتهای شـما با هر جوکر همراه اسـت ؛ انها را کنار بگذارید و از آن ها استفاده نکنید. توجه داشته باشید کـه آس دراین بازی کم خواهد بود «یعنی ارزش یک امتیاز را دارد» ؛ و جک ها ؛ ملکه ها و پادشاهان زیاد هستند «هر کدام ده امتیاز دارند».

بازی جین رامی آموزش بازی فکری و هیجانی جین رامی

3- برای تعیین فروشنده کارت بکشید. هر بازیکن باید از بالای عرشه بـه صورت رو بـه پایین کارت بکشد. شخصی کـه کارت کمتری دارد ؛ فروشنده میشود. در دورهای بعدی ؛ بازنده دور قبلی فروشنده خواهد بود.

بازی جین رامی آموزش بازی فکری و هیجانی جین رامی

بازی جین رامی

4- بـه هر بازیکن ده کارت بدهید. فروشنده باید ده کارت را رو بـه روی میز بـه هر بازیکن توزیع کند. کارتها همیشه باید در اطراف میز در جهت عقربه هاي‌ ساعت کار کنند ؛ اما فقط با داشتن دو بازیکن ؛ فقط میتوانید عقب و جلو بروید تا زمانی کـه هر دو ده کارت داشته باشید.

بازی جین رامی آموزش بازی فکری و هیجانی جین رامی

5- شمع سهام و شمع دور انداختن را شروع کنید. کارت هاي‌ باقیمانده پس از معامله باید دریک دسته روی صورت قرار گیرد. این توده سهام اسـت و از بالای ان فروشنده باید یک کارت بکشد و ان را بـه صورت روبروی کنار توده سهام قرار دهد. کارت رو بـه بالا ابتدای شمع دور انداختن را تشکیل میدهد.

بازی جین رامی آموزش بازی فکری و هیجانی جین رامی

قسمت- 2 بازی کردن

1- کارت هاي‌ خودرا بـه چند دسته مرتب کنید. بـه ده کارت دست خود نگاه کنید. انها را بـه هر “ترکیب” ممکن ؛ کـه مجموعه یا اجرا اسـت ؛ مرتب کنید. یک مجموعه سه یا چهار کارت از همان رتبه «5-5-5» اسـت ؛ و یک اجرا سه یا چند کارت با رتبه متوالی با همان لباس «5-6-4» اسـت.

 

نمونه اي از مجموعه ها 10 شماره الماس ؛ 10 شماره پیاده و 10 شماره چوب اسـت.بـه عنوان مثال میتوان بـه جک الماس ؛ ملکه الماس و سلطان الماس اشاره کرد.از آنجا کـه آس ها کم هستند ؛ نمیتوانند با یک سلطان فرار کنند. شـما می‌توانید ace-2-3 داشته باشید ؛ اما نه queen-king-ace.

بازی جین رامی آموزش بازی فکری و هیجانی جین رامی

2-انتخاب کنید آیا کارت را در توده دور انداختن قرار دهید. اگر فروشنده نبودید ؛ باید تصمیم بگیرید کـه آیا می‌خواهید کارت رو بـه بالا را در توده دور انداختن بردارید یا میخواهید ان را تحویل دهید زیرا کارت مفیدی برای شـما نیست. درصورت عبور ؛ فروشنده می‌تواند ان را انتخاب کند.

 

اگر هر دو ان را رد کنید ؛ غیر فروشنده کارت را از بالای انبار سهام برمی دارد.

بازی جین رامی آموزش بازی فکری و هیجانی جین رامی

بازی جین رامی

3- کارت جدیدی بردارید. چه بخواهید بـه کارت درون توده دور انداختن بروید و چه کارت موجود در بالای توده سهام ؛ کارت جدید خودرا بردارید و محاسبه کنید کـه آیا اینکار بـه شـما کمک میکند ترکیباتی ایجاد کنید. نگاهی بیندازید کـه آیا در حال حاضر چند کارت با مقدار عددی یکسان دارید یا این کـه بـه طور ناگهانی چند کارت را بـه هم متصل میکند تا اجرا شود.

 

اگر در حال گرفتن کارت از انبار سهام هستید ؛ بـه رقیب خود اجازه ندهید ببیند کـه چیست ؛ مگر این کـه بلافاصله ان را درون توده دور انداخته باشید.

بازی جین رامی آموزش بازی فکری و هیجانی جین رامی

4-کارتی را کـه نمیخواهید کنار بگذارید. کارتی را از دست خود انتخاب کنید کـه احتمالاً مفید واقع نشود و ان را بـه صورت رو بـه بالا در توده دور ریخته قرار دهید. اگر یک کارت بـه نظر می‌رسد یک محصول فرعی اسـت کـه بـه اسانی با کارت هاي‌ دیگر شـما مطابقت ندارد ؛ پس ارزش ان را دارد کـه کنار بگذارید. همچنین میتوانید هر انچه را کـه از انبار سهام برداشته اید ؛ کنار بگذارید.

 

در ان نوبت نمی‌توانید کارتی را کـه از توده دور انداختن برداشته اید ؛ کنار بگذارید. درصورت تمایل میتوانید ان را در دور بعدی خود کنار بگذارید ؛ اما باید ان را حداقل برای یک دور نگه دارید.

 

در پایان هر نوبت هنوز باید ده کارت داشته باشید.

بازی جین رامی آموزش بازی فکری و هیجانی جین رامی

بازی جین رامی

5- بـه نوبت کارتها را بردارید و کارتها را دور بریزید. با رقیب خود کارتهای رفت و برگشت را امتحان کنید و سعی کنید با همه ی کارتهای خود ترکیباتی ایجاد کنید. در هر نوبت ؛ تصمیم بگیرید کـه آیا کارتی را کـه طرف مقابلتان رو بـه رو در توده دور انداخته میخواهید ؛ یا این کـه می‌خواهید کارت رمز و راز را از بالای توده سهام بردارید.

 

همانگونه کـه مخلوط درست می‌کنید ؛ انها را روی میز قرار ندهید. شـما نمی‌خواهید رقیب شـما پیشرفت شـما را ببیند.

بازی جین رامی آموزش بازی فکری و هیجانی جین رامی

6- اگر فقط دو کارت سهام باقیمانده اسـت ؛ بازی را پایان دهید. اگر یک بازیکن کارت سوم تا آخر را در انبار سهام بگیرد و بازی همان‌ گونه ادامه داشته باشد ؛ دست لغو می‌شود. هیچ امتیازی بـه هیچ یک از بازیکنان تعلق نمیگیرد و باید کارت ها مجدداً داده شوند.

بازی جین رامی آموزش بازی فکری و هیجانی جین رامی

قسمت 3 ضربه زدن و امتیاز گرفتن

1- اگر همه ی کارتهای شـما باهم ترکیب میشوند ؛ ضربه بزنید. ضربه زدن نحوه پایان دادن بـه گیم پلی اسـت. اگر بـه نقطه اي برسید کـه همه ی کارتهای شـما بخشی از ترکیب باشد و هیچکدام از آن ها بی همتا نباشند «بـه این کارتها “چوب مرده” گفته می‌شود» ؛ پس بـه “جین” رسیده اید. یک‌بار کـه نوبت شـما رسید کارتی بکشید و ان را رو بـه پایین روی توده دور انداختن قرار دهید تا نشان دهد کـه می‌زنید.

 

با رسیدن بـه gin علاوه بر تمام امتیازات deadwood رقیب ؛ 25 امتیاز جایزه کسب خواهید کرد.اگر بخواهید می‌توانید از نظر جسمی میز را بزنید ؛ اما دور انداختن رو بـه پایین بـه عنوان سمبل ضربه زدن پذیرفته می‌شود.

بازی جین رامی آموزش بازی فکری و هیجانی جین رامی

2- برای جلوگیري از رسیدن رقیب بـه جین ضربه بزنید. اگر فکر میکنید رقیب ممکن اسـت قبل از شـما بـه gin برسد ؛ میتوانید زود ضربه بزنید تا مانع از گرفتن ان امتیازات شود. کارت را بکشید و هنگامی کـه نوبت بـه شـما رسید یکی را دور بریزید ؛ یکی را کـه نمیخواهید با صورت رو بـه پایین بر روی توده دور انداختن قرار دهید تا بازی پایان یابد.

بازی جین رامی آموزش بازی فکری و هیجانی جین رامی

بازی جین رامی

3- فقط درصورت جمع شدن 10 امتیاز یا کمتر از جنگل ؛ بازی را بـه اتمام برسانید. فقط درصورتی می‌توانید ضربه بزنید کـه مقادیر کارتهای کارتهای دد شـما در مجموع ده یا کمتر باشد. پادشاهان ؛ ملکه ها و جک ها 10 ؛ آس ها 1 و همه ی کارت هاي‌ عددی ارزش عددی دارند.

 

بـه عنوان مثال ؛ اگر یک اجرای 3-4-5-6 ؛ یک مجموعه 9-9-9-9 و یک آس و یک سلطان داشته باشید ؛ نمی‌توانید ضربه بزنید زیرا چوب خام شـما در مجموع 11 امتیاز اسـت.

بازی جین رامی آموزش بازی فکری و هیجانی جین رامی

4- ترکیبات خودرا در دسترس رقیب خود قرار دهید. تمام کارتهای خودرا رو بـه بالا بگذارید و انها را بـه صورت جداگانه روی میز تقسیم کنید. برای این کـه رقیب خودرا ببینید ؛ مجموعه هاي‌ خودرا با قرار دادن کارتها دریک ترکیب از نزدیک و همچنین قرار دادن فاصله بین خود افراد ؛ کاملاً روشن کنید.

بازی جین رامی آموزش بازی فکری و هیجانی جین رامی

بازی جین رامی

5- کارتهای چوب جنگل را روی قسمتهای کوبنده بگذارید. رقیب شـما اکنون این فرصت را دارد کـه کارتهای خودرا روی کارتهای خود قرار دهد تا بـه ترکیب اضافه کند. بـه عنوان مثال ؛ اگر شـما سه 5 دارید و یکی از کارت هاي‌ deadwood آن ها 5 اسـت ؛ آن ها میتوانند ان را بـه مجموعه شـما اضافه کنند. یا انها میتوانند این 5 را بـه 6-7-8 یا 2-3-4 اضافه کنند.

 

چوب هاي‌ مرده را نمیتوان روی چوب هاي‌ دیگر خالی کرد. اگر دو 3 تا دارید کـه چوب جنگل هستند و رقیب شـما 3 شماره اضافی دارد ؛ آن ها نمی‌توانند ترکیب جدیدی ایجاد کنند. 

بازی جین رامی آموزش بازی فکری و هیجانی جین رامی

6- فقط درصورت عدم دستیابی بـه جین کارتها را کنار بگذارید. اگر شـما یا حریفتان بـه “جین” برسید و ضربه بزنید ؛ هیچ اخلاقی وجود ندارد. این بدان معنی اسـت کـه بـه طور بالفعل یک بازیکن با چوب هاي‌ مرده زیادی روبه‌رو خواهد شد و بنابر این بسیاری از چوب هاي‌ مرده را برای ادعای ناکر در اختیار خواهد گرفت.

بازی جین رامی

7- نقاط چوب جنگل خودرا از نقاط رقیب خود کم کنید. اکنون هر دو بازیکن باید از ترکیباتی کـه تشکیل شده اسـت چشم پوشی کنند – انها هیچ امتیازی در امتیاز دهی ندارند. امتیازهای جنگل مرده هر بازیکن را جمع کرده و کم کنید تا تفاوت را پیدا کنید. امتیازات هر بازیکن را روی یک کاغذ یادداشت کنید.

 

بـه عنوان مثال ؛ ممکن اسـت پس از اخراج ؛ دو کوئینز رقیب شـما باقی بماند کـه در مجموع 20 امتیاز دارد. اگر دو تا 2 داشته باشید ؛ این 4 امتیاز اسـت. اختلاف این دو امتیاز 16 اسـت.

 

اگر بـه جین رسیده اید ؛ هیچ کسیتی لازم نیست. تمام امتیازات چوب مرده رقیب شـما «بـه علاوه پاداش 25 امتیازی» میشود.

8- بـه جای ناک اوکر جایزه کمتری بدهید. اگر شـما ناکر بودید ؛ و معلوم شد کـه رقیب شـما امتیازات جنگل کمتری نسبت بـه شـما دارد ؛ این بـه شـما اصطلاحاً کراک اسـت. دراین حالت تفاوت بین امتیازات deadwood بیشتر از این کـه بـه شـما تعلق بگیرد بـه انها تعلق میگیرد.

 

بـه عنوان مثال ؛ اگر شـما ضربه بزنید و 9 امتیاز چوب مرده داشته باشید ؛ و رقیب کارتهای خودرا کنار بگذارد ودر نهایت با 2 امتیاز چوب ختم شود ؛ پس آن ها شـما را زیر و رو کرده اند. بـه انها 7 امتیاز اختلاف ؛ بـه اضافه 25 امتیاز جایزه ؛ در مجموع 32 امتیاز تعلق میگیرد.

بازی جین رامی

9- بازی کنید تا کسی بـه 100 امتیاز برسد. کارتها را دوباره معامله کنید و بـه بازیهای دور ادامه دهید تا این کـه یک بازیکن بـه 100 امتیاز برسد. بـه این بازیکن 100 امتیاز جایزه تعلق می‌گیرد. سپس هر بازیکن برای هر دور برنده 25 امتیاز اضافی کسب میکند.

 

اگر یک بازیکن در هر دور برنده نشود ؛ این یک خاموش اسـت و برنده 100 امتیاز اضافی کسب می‌کند.بازیکنی کـه بیشترین امتیاز را کسب کند بعد از همه ی امتیازات برنده اسـت.

قسمت 4 استفاده از استراتژی ها برای پیروزی

1- کارتهایی را کـه در حال دور انداختن هستند بـه خاطر بسپارید. بـه خاطر داشته باشید کـه چه کارتهایی چه شـما و چه طرف مقابلتان کنار گذاشته اید ؛ زیرا این‌ها نشان می‌دهد کـه از گرد آوری چه مواردی پیش گیری کنید. بـه عنوان مثال ؛ اگر دیدید کـه دو سلطان در انبار دور انداخته میشوند ؛ پس نباید هیچ پادشاهی را در دست بگیرید زیرا این ها یقیناً بـه چوب خام تبدیل می‌شوند.

2- کارت هایي را کـه رقیب شـما برمی دارد بـه خاطر بسپارید. حسی را بدست آورید کـه رقیب شـما از روی تکه دور انداختن کدام کارتها را برمی دارد زیرا این‌ها شـما را در برنامه ها و برنامه هایشان راهنمایی می‌کنند. اگر میبینید کـه آن ها یک زن و شوهر 9 را انتخاب میکنند ؛ 9 را کـه در دست دارید کنار نگذارید یا این کـه میتوانید بـه انها کمک کنید.

بازی جین رامی

3- هدف از اجرای مجموعه ها اسـت. می‌توان اجراها را در دو انتهای دنباله اضافه کرد. اما هنگامی کـه بـه سه نوع رسیدید ؛ مجموعه ها فقط از یک طریق می‌توانند بـه انها اضافه شوند. و احتمال این کـه شـما یک کارت اضافی برای یک مجموعه پیدا کنید کمتر از دو کارت ممکن اسـت کـه می‌توانند بـه برنامه شـما اضافه کنند. 

4- هرچه زودتر بزنید نمیتوانید ضربه بزنید تا زمانی کـه چوب خام شـما بـه 10 یا کمتر برسد ؛ اما بـه محض رسیدن بـه ان آستانه ؛ فکر خوبی اسـت کـه بدست آورید. انتظار طولانی مدت بـه این امید کـه بـه gin برسید ؛ می‌تواند بـه معنای ان باشد کـه ابتدا اجازه دهید رقیب بـه ان برسد. 

 

حقایق جالب کارت بازی را بدانید (بهترین سایت شرط بندی پاسور)
حقایق جالب کارت بازی را بدانید (بهترین سایت شرط بندی پاسور) حقایق جالب کارت بازی را بدانید حقایق جالب کارت بازی را بدانید . کارت هاي‌ بازی واقعاً قابل توجه اسـت. انها ...
آموزش بازی بیست و هشت (بازی با ورق)
آموزش بازی بیست و هشت (بازی با ورق) آموزش بازی بیست و هشت «بازی با ورق» آموزش بازی بیست و هشت «بازی با ورق» یک بازی کارتی هندی برای ...
نکات و ترفند قوانین بازی با ورق Seep
نکات و ترفند قوانین بازی با ورق Seep نکات و ترفند قوانین بازی با ورق Seep همه ی انواع مختلف بازی هاي‌ ورق در جهان را میتوان بـه چند ...
آموزش بازی با فلش کارت و ترفندهای برنده شدن
آموزش بازی با فلش کارت و ترفندهای برنده شدن آموزش بازی با فلش کارت با شنیدن کلمه "بازی با ورق فلش" کدام یک از بازی هاي‌ ورق بـه ذهن شـما ...
چگونه بازی ورق بریج را بازی کنیم؟
چگونه بازی ورق بریج را بازی کنیم؟ چگونه بازی ورق بریج را بازی کنیم؟ کدام یک از بازی هاي‌ کارتی مختلف را می شناسید یا بازی کرده‌اید؟ رامی ...
نحوه بازی با ورق قصر : قوانین بازی با ورق قصر
نحوه بازی با ورق قصر : قوانین بازی با ورق قصر نحوه بازی با ورق قصر: قوانین بازی با ورق قصر نحوه بازی با ورق قصر «Palace» یک بازی کارتی سرگرم کننده ...
کازینو آنلاین
ورود به سایت شرط بندی