استراتژی و نکات بازی کارت های قلب ها

استراتژی و نکات بازی کارت های قلب ها

استراتژی و نکات بازی کارت های قلب ها

وقتی نوبت بـه بازی Hearts می‌رسد ؛ پس از انجام پاس هاي‌ خود ؛ باید کارتهای خودرا بـه بهترین شکل بازی کنید . در حالی کـه تیراندازی بـه ماه «گرفتن تمام 26 امتیاز» برای بازیکنان با تجربه امکان‌پذیر اسـت ؛ این نکات مبتدی تصور میکند کـه شـما سعی در شلیک بـه ماه ندارید و فقط بـه دنبال عده اي از استراتژی و نکات بازی کارت هاي‌ قلب ها هستید.

 

اولین ترفند

در این جا گزینه هاي‌ زیادی وجود ندارد. اگر دو باشگاه را دارید ؛ ان را هدایت می‌کنید. از آنجا کـه هیچ امتیازی در نخستین ترفند نمی افتد ؛ با بالاترین باشگاه خود بازی کنید. اگر در کلوپ ها خالی هستید ؛ از این فرصت استفاده کنید و یک کارت بلند خطرناک دیگر «مانند آس یا سلطان اسپاد» را حذف کنید ؛ یا سعی کنید با کت و شلوار دوم خودرا خالی کنید. خلأهای بیشتر بـه معنای فرصت هاي‌ بیشتر در آینده اسـت.

 

بیل خونریزی

بـه طور کلی ؛ پس از سقوط نخستین ترفند ؛ هر بازیکنی کـه در خطر از بین بردن ملکه بیل ها نباشد ؛ میـــخواهد تا آنجا کـه ممکن اسـت پیک را هدایت کند. نظریه اصلی پشت این ساده اسـت: اگر پیک ها همان‌ گونه هدایت شوند ؛ بازیکنان دارای A ؛ K و Q در نهایت وادار خواهند شد آن ها را بازی کنند. اگر هیچ کدام از ان کارت ها را ندارید ؛ می‌خواهید انها را در اسرع وقت وادار بـه بازی کنید ؛ بنابر این شخص دیگری با ان 13 امتیاز گیر میکند.

 

اگر از خون ریزی بیل خودداری کنید ؛ بازیکنی کـه ملکه را در دست دارد ممکن اسـت بتواند در کت و شلوار دیگری «مانند چماق یا الماس» خلأ ایجاد کند و سپس ملکه رابا ترفندی بدون لباس انتخاب کند. مگر این کـه شـما دست کاملی در دست دارید و هیچ کارت بزرگی برای پیروزی در ان وجود ندارد ؛ برنامه نبرد شـما احتمالاً باید تا حد امکان پیک هاي‌ پیشگام را شامل شود تا زمانی کـه ملکه بـه دست شخص دیگری بیفتد.

استراتژی و نکات بازی کارت های قلب ها

دفاع از بیل

برعکس ؛ اگر با یک بی ؛ Q یا A بیل بی دفاع گیر کرده‌اید ؛ اگر بیل ها همان‌ گونه هدایت شوند ؛ در خطر گرفتن ملکه هستید. هدف شـما باید ایجاد یک خلاء در اسرع وقت باشد ؛ با کت و شلوارهایی کـه فقط یک یا دو کارت دارید. بـه عنوان مثال ؛ با ریختن دو الماس خود ؛ میتوانید امیدوار باشید کـه شخص دیگری الماس را هدایت کرده و بـه شـما اجازه می‌دهد بیل بد خودرا کنار بگذارید.

 

اگر ملکه بیل را در دست دارید ؛ گزینه دیگر این اسـت کـه کت و شلوار بلندتر خودرا «چماق یا الماس» بپوشید و امیدوار باشید شخص دیگری باطل باشد. از آنجایی کـه شـما ملکه بیل را در دست دارید ؛ بدترین چیزی کـه ممکن اسـت اتفاق بیفتد این اسـت کـه چند نقطه قلبی روی شـما بیفتد. هنگامی کـه این اتفاق میوفتد ؛ قلب ها شکسته میشوند و مردم ممکن اسـت قلبها را بـه جای بیل هدایت کنند. اگر قلب کمی دارید و می‌توانید ملکه رابا ترفند قلب کنار بگذارید ؛ این ایده آل اسـت.

 

قلبها

این ها کارتهای بد هستند. هنگامی کـه از ملکه بیل اجتناب می‌کنید ؛ میخواهید سعی کنید تعداد زیادی از این موارد را دریافت نکنید. بـه نظر میرسد راحت اسـت ؛ درست اسـت؟ خوب ؛ بستگی بـه این دارد کـه چه کارت هایي در دست دارید. اگر قلب شـما ضعیف اسـت ؛ لازم نیست نگران باشید ؛ زیرا می‌توانید زیر هر هدایت قلبی قرار بگیرید. اگر قلب هاي‌ بلندی دارید ؛ میخواهید سعی کنید آن ها را در اسرع وقت بر روی شخص دیگری بگذارید ؛ و قلبها را هدایت نکنید.

 

حفره ها

اگر می‌توانید با خلاص شدن از شر همه ی کارت هاي‌ خود از یک کت و شلوار ؛ یک خلاء اولیه ایجاد کنید ؛ تقریبا همیشه باید اینکار را انجام دهید. انجام اینکار بـه این معناست کـه دفعه بعد کـه ان لباس را هدایت کردید ؛ می‌توانید از شر بدترین کارت خود کـه یک موقعیت بسیار نیرومند اسـت خلاص شوید.

 

بـه همین ترتیب ؛ پیگیری سایر بازیکنان روی میز کـه دارای خلأ هستند ؛ مهم اسـت ؛ بنابر این از کت و شلواری استفاده نکنید کـه ممکن اسـت با ان گیر کنید.

 

با احتساب

اگر چه برای بازی Hearts بسیار ضروری نیست ؛ اما اگر بتوانید میزان بازی هر کدام از کت و شلوارها را مشاهده کنید ؛ بسیار بهتر عمل خواهید کرد. اینکار کمتر از آنچه ممکن اسـت بـه نظر برسد دشوار اسـت. تا زمانی کـه شخصی با انداختن کارت خارج از لباس ؛ خلاء را آشکار کند ؛ تعداد کارت هاي‌ بازی شده با هر کت و شلوار بر 4 بخش پذیر خواهد بود.

 

این اطلاعات مهمی اسـت کـه باید بـه انها توجه کنید تا از خلأ بازیکنان پیشگیری کنید. بـه عنوان مثال ؛ اگر سه دور کامل از باشگاه ها بازی شده اسـت ؛ و شـما یک باشگاه در دست دارید ؛ این آخرین اسـت. هدایت ان بـه بقیه اجازه می‌دهد کارت ها را بر سر شـما بریزند.

 

استراتژی پیشرفته

عبور از 2 باشگاه. 2 ♣ ️ تعیین میکند کـه کدام بازیکن شروع می‌کند. اگر 2 ♣ ️ را بـه بازیکن دیگری پاس دهید ؛ ممکن اسـت بتوانید نخستین ترفند را ببرید – با اجازه دادن بـه شـما برای پیش بردن ترفند بعدی ؛ شـما را در مزیت قرار می‌دهد.

 

هرگز از آس باشگاه ها عبور نکنید. برنده شدن در نخستین ترفند میتواند مزیتی برای شـما ایجاد کند. داشتن A ♣ ️ «و نداشتن 2 ♣ ️» تضمین میکند کـه میتوانید ترفند دوم را هدایت کنید.

 

هرگز با آس رهبری نکنید . هیچوقت نمیدانید چه کسی ان لباس را رد کرده و میتواند بـه شـما a ️ یا Q give بدهد. هدایت با آس تضمین می‌کند کـه این ترفند را برنده خواهید شد. از طرف دیگر ؛ اگر سعی می‌کنید بـه ماه شلیک کنید ؛ این ممکن اسـت عالی باشد!

استراتژی و نکات بازی کارت های قلب ها

قلبهای پایین را نگه دارید پس از شکستن قلب ها ؛ می‌توانید. ️ را برای هر ترفند زیر هدایت کنید. پایین نگه داشتن عده اي از موارد is ️ ضامن گرفتن 4 امتیاز پنالتی دریک ترفند اسـت.

 

هنگام عبور از ملکه بیل ها مراقب باشید. بسته بـه دست شـما ؛ نگه داشتن Q ♠ ممکن اسـت ایده خوبی باشد. ارسال Q ♠ بـه چپ ممکن اسـت شـما را در موقعیتی قرار دهد کـه ان بازیکن تصمیم بگیرد کـه Q played چگونه پخش شود. برعکس ؛ گذراندن Q ♠ بـه راست ممکن اسـت منطقی باشد اگر Spades را کمتر از ان نداشته باشید.

 

هرگز از آخرین باشگاه خود عبور نکنید. گذراندن آخرین بازی ️ یک مزیت بزرگ در مورد استراتژی شـما بـه سایر بازیکنان اسـت. اگر بازیکنان دیگر می‌دانند کـه شـما باطل کردید ♣ ️ انها ممکن اسـت بازی خودرا بر این اساس تنظیم کنند – سعی کنید یک ♣ ️ برای بازی در نخستین ترفند داشته باشید ؛ ایده خوبی خواهد بود.

استراتژی و نکات بازی کارت های قلب ها

استراتژی و نکات بازی کارت های قلب ها

سعی کنید Ace of Hearts را حفظ کنید. A ♥ ️ تضمین میکند کـه حداقل یک امتیاز کسب خواهید کرد. اگر شخص دیگری سعی میکند بـه ماه شلیک کند ؛ میتواند بـه عنوان یک متوقف کننده عمل کند یا اگر شـما سعی می‌کنید خودتان بـه ماه شلیک کنید مفید خواهد بود!

 

توجه داشته باشید کـه چه چیزی از شـما گذشته اسـت. کارت هایي کـه بـه شـما تحویل داده می‌شود می‌تواند اطلاعات زیادی در مورد استراتژی رقیب خود بـه شـما بدهد. بـه عنوان مثال ؛ اگر هر 3 کارت یک کت و شلوار باشند ؛ بازیکن ممکن اسـت سعی کند کت و شلوار خودرا باطل کند. بـه طور مشابه ؛ اگر انها کارت هاي‌ پایینی بـه شـما بدهند ؛ ممکن اسـت سعی کنند بـه ماه شلیک کنند.

 

Void Clubs یا Diamonds در اسرع وقت. بیرون بودن از کت و شلوار می‌تواند بـه شـما این امکان را بدهد کـه بر خلاص شدن از شر آس ها ؛ پادشاهان و ملکه هاي‌ ناخواسته و همچنین هر ♥ ️ کـه دارید ؛ تمرکز کنید.

 

سعی کنید بـه خاطر بیاورید کـه کدام کارت ها قبلاً بازی شده اند. اگر میدانید کـه آس و سلطان کت و شلوار خاصی قبلاً بازی شده اسـت ؛ می‌دانید کـه ملکه بالاترین کارت باقیمانده اسـت. دانستن این کـه کدام کارت باقی می‌ماند بـه شـما امکان میدهد برنامه ریزی کنید کـه کدام کارت ها را بادقت بیشتری بازی کنید!

 

نکات قلب ها

وقتی صحبت از پیروزی در Hearts میشود ؛ استراتژی ها و رویکردهای متفاوتی وجوددارد . دراین مقاله ؛ ما نکات خاصی را از بازیکنان برای شرایط خاص بررسی میکنیم. همانگونه کـه با مجموعه اي از قوانین پیش می‌رود ؛ هر نکته اي کـه در این جا می‌خوانید یک استثنا دارد و نباید در 100 of موارد بـه ان اعتماد کرد. بنابر این هر زمان کـه “همیشه” یا “هرگز” را در زیر میخوانید ؛ ان رابا یک دانه نمک مصرف کنید.

 

نکاتی برای گذراندن کارت در قلبهرگز از بیل عبور نکنید

سناریوی زیر را درنظر بگیرید: شـما خودرا از هرگونه بیل خلاص میکنید ؛ بنابر این هنگام بازی با کارت هاي‌ ناخواسته می‌توانید انها را حذف کنید. سپس شـما از ملکه بیل عبور می‌کنید. یعنی 13 امتیاز فوری در حساب شـما. سعی کنید تا آنجا کـه ممکن اسـت بیل را نگه دارید. اگر ملکه بیل ها بـه شـما تسلیم شوند ؛ نه تنها دفاع قوی‌تری خواهید داشت ؛ بلکه این فرصت را خواهید داشت کـه Spades را خشک کنید ودر صورتی کـه در اختیار شـما نباشد حریفی را وادار بـه بازی با ملکه کنید.

 

استثنائات:

واضح اسـت کـه اگر تعداد بیل هاي‌ کمی دارید ؛ باید Q ؛ K یا A را در دست خود رها کنید ؛ زیرا انها خطری دارند.

 

هرگز از آس قلب ها عبور نکنید

این می‌تواند یا برای افرادی کـه سعی می‌کنند بـه ماه شلیک کنند ؛ عمل کند ؛ یا اگر شـما بـه خودتان شلیک میکنید ؛ میتواند یک کارت ارزشمند باشد . حتی اگر قلب دیگری ندارید یا کارت مناسبی در دست ندارید تا بتوانید عکس بگیرید ؛ هرگز نباید بـه شخص دیگری ابتکار عمل دهید.

 

عبور از 2 باشگاه

این کارت تعیین می‌کند کـه چه کسی بازی را شروع میکند. دلیل این کـه نمی‌خواهید این شـما باشید این اسـت کـه اگر واقعاً نخستین ترفند را برنده شوید مزیت بزرگی اسـت. هیچ کارت پنالتی نمیتواند در ان بازی کند ؛ و اگر در مرحله بعدی پیشگام باشید ؛ میتوانید انتخاب کنید کـه بعد از ان چه کت و شلواری بازی شود. اگر 2 باشگاه را در دست دارید کـه بـه سادگی امکانپذیر نیست. کـه ما را بـه نکته بعدی میرساند…

 

هرگز از آس باشگاه ها عبور نکنید

همانگونه کـه در نکته فوق توضیح داده شد ؛ پیروزی در نخستین ترفند میتواند مزیت بزرگی را برای شـما بـه ارمغان آورد. داشتن آس باشگاه ها تضمین میکند کـه شـما ترفند دوم را هدایت می‌کنید و می‌توانید بازی را بـه سمتی هدایت کنید کـه برای دست شـما مناسب اسـت.

 

استثنائات:

اگر تعداد زیادی کارت ضعیف برای هدایت در ترفند دوم ندارید ؛ انگیزه اي برای برنده شدن در ترفند اول وجود ندارد. دراین صورت انتقال Ace of Clubs بـه بازیکن سمت چپ بهترین ایده اسـت ؛ زیرا شـما در ترفند بعدی یک کارت آخر بازی خواهید کرد.

 

همیشه ملکه بیل را به راست منتقل کنید

هربار کـه بـه بازیکن سمت راست کارت میدهید ؛ اگر در دست شـما اسـت ؛ Q Spades را بـه او بدهید. اگر K یا A از Spades دارید نگران نباشید «البته اگر انها تنها بیل شـما نیستند».

 

هرگز ملکه بیل را به چپ منتقل نکنید

از نظر منطقی هرگز خودرا در موقعیتی قرار ندهید کـه بازیکن بعد از تصمیم گیری در مورد زمان پخش بازی Q Spades تصمیم بگیرد. حتی اگر شـما قلمه بالا را نداشته باشند، شـما در دسترس خطر او پوسته ریزی ان را بـه شـما در زمانی کـه کت و شلوار دیگر پخش می‌شود.

 

هرگز از آخرین باشگاه خود عبور نکنید

اگر در نخستین ترفند بدون لباس بازی کنید ؛ این استراتژی شـما بـه بازیکنان دیگر هدیه می‌دهد. انها میدانند کـه باشگاه هاي‌ خودرا لغو کرده‌اید و بازی آن ها را بر این اساس تنظیم میکنند. برای نخستین ترفند حداقل یک باشگاه داشته باشید.

 

هرگز از قلب های پایین عبور نکنید

لحظه اي کـه کسی قلب ها را می شکند ؛ تقریبا مطمئن اسـت کـه ترفند بعدی قلب ها خواهد بود. اگر همگی از نظر روحی پایین هستید ؛ 4 امتیاز خواهید داشت و ترفند بعدی را پیش می‌برید.

 

نکاتی هنگام بازی قلبی

بـه انچه دیگران در حال گذراندن هستند توجه کنید
با نگاه کردن بـه ان کارت ها می‌توانید چیزهای زیادی در مورد استراتژی بازیکنی کـه بـه شـما کارت می‌دهد ؛ بیان کنید. اگر هر سه از یک لباس استفاده کنند ؛ بـه احتمال زیاد او در حال ایجاد یک خلأ اسـت. اگر او فقط کارت هاي‌ ضعیف را بـه شـما می‌دهد ؛ شاید سعی میکند برای ماه شلیک کند. بـه این اطلاعات توجه کنید و بر اساس ان ترفندهای خودرا اجرا کنید.

 

اگر قصد دارید یک ترفند را انتخاب کنید ، از یک کارت بالا استفاده کنید

منطقی ترین کاری اسـت کـه باید انجام شود. اگر نمیتوانید زیر زمین بروید ؛ حداقل بالاترین کارت کت و شلوار خودرا پرتاب کنید. این بـه شـما این شانس را میدهد کـه دوباره از همان کت و شلوار استفاده کنید.

 

هرگز با آس رهبری نکنید

بـه خصوص اگر ملکه بیل هنوز بیرون نیامده باشد. شـما هرگز نمی‌دانید کـه چه کسی ان لباس را رد کرده اسـت و بـه شـما کارت بدی می‌دهد. هدایت با یک آس تضمین می‌کند کـه شـما در ترفند و تمام عواقب ناشی از ان پیروز خواهید شد.

 

انتظار:

اگر سعی میکنید برای ماه شلیک کنید و کارت هاي‌ بلند کافی دارید ؛ یا اگر تمام بیل هاي‌ بلند «Q ؛ K و A» را در دست دارید ؛ گاهی اوقات ایده خوبی اسـت کـه برای حفظ امنیت با آس پیش برید. حیله.

 

قلب اول را بگیر

در ابتدا ایده خوبی بـه نظر نمی‌رسد ؛ اما با اینکار تضمین می‌کنید کـه هیچ بازیکن دیگری با موفقیت بـه ماه شلیک نخواهد کرد. گاهی اوقات 2-3 امتیاز هزینه کمی برای ایمنی اسـت.

 

الماس های خالی یا باشگاه ها در اسرع وقت

بـه این ترتیب میتوانید بر خلاص شدن از شر قلب هاي‌ ناخواسته و A ؛ K ؛ Q Spades تمرکز کنید.

 

5 بهترین بازی با ورق حقه بازی و بهترین روش های برد حتمی
5 بهترین بازی با ورق حقه بازی و بهترین روش های برد حتمی 5 بهترین بازی با ورق حقه بازی یک بازی با ورق حقه بازی اسـت کـه در ان بازیکنان بـه نوبت کارت ...
قوانین بازی آه جهنم (خاموشی) آموزش و ترفندهای بازی برای برد حتمی
قوانین بازی آه جهنم (خاموشی) آموزش و ترفندهای بازی برای برد حتمی قوانین بازی آه جهنم «خاموشی» قوانین بازی آه جهنم ساده اسـت ترفند برداری بازی با ورق، مانند بـه طور منظم ...
نحوه تقلب و سرقت در بازی کارت Euchre چگونه است ؟
نحوه تقلب و سرقت در بازی کارت Euchre چگونه است ؟ نحوه تقلب و سرقت در بازی کارت Euchre Euchre شاید یک بازی با ورق منحصر بـه فرد باشد زیرا تقلب در ...
قوانین کامل بازی کارتی بازی اوکلاهما جین در سایت شرط بندی
قوانین کامل بازی کارتی بازی اوکلاهما جین در سایت شرط بندی قوانین کامل بازی کارتی بازی اوکلاهما جین بازی کارت اوکلاهما جین اسـت از بستگان نزدیک از جین رامی . در این ...
بازی کارتی حسفنفر | قوانین بازی با کارت Hasenpfeffer
بازی کارتی حسفنفر | قوانین بازی با کارت Hasenpfeffer بازی کارتی حسفنفر _ قوانین بازی با کارت Hasenpfeffer بازی کارتی حسفنفر یکی از خویشاوندان نزدیک Euchre اسـت اما کارت 25 ...
قوانین کامل برای زمین بازی کارت در بهترین سایت شرط بندی انلاین
قوانین کامل برای زمین بازی کارت در بهترین سایت شرط بندی انلاین قوانین کامل برای زمین بازی کارت Pitch همچنین بـه عنوان Auction Pitch یا Setback شناخته میشود. این قوانین برای انفرادی Pitch ...
کازینو آنلاین
ورود به سایت شرط بندی