آموزش بازی باکارات بررسی کامل قوانین باکارات و نحوه انجام این بازی

آموزش بازی باکارات بررسی کامل قوانین باکارات و نحوه انجام این بازی

برسی کامل قوانین باکارات و نحوه انجام بازی باکارات

آموزش بازی باکارات ،شرط بندی هاي‌ باکارات از کمترین مزایای خانه موجود در کازینو برخوردار اسـت. این شانس جذاب باعث می‌شود کـه آموزش بازی باکارات یک بازی محبوب در غلطک هاي‌ پرطرفدار باشد کـه گاهی اوقات ده ها یا صدها هزار دلار در یک‌بار شرط می بندند.

 

بـه دلیل محبوبیت در میان بازیکنان ثروتمند ؛ یک کازینو ممکن اسـت شبانه میلیون‌ها دلار برنده بازی شود یا از دست بدهد ؛ و این نوسانات حتی گاهی اوقات بر سود سه ماهه شرکت هاي‌ بازی بازرگانی عمومی تأثیر می‌گذارد.

 

آموزش قوانین باکارات

اگر چه نسخه هاي‌ مختلفی از بازی وجوددارد ؛ اما این آموزش بـه نسخه آمریکای شمالی بازی اشاره خواهد کرد.Baccarat یک بازی ساده اسـت کـه فقط سه نتیجه ممکن دارد – “Player” ؛ “Banker” و “Tie”. اصطلاح “Player” بـه مشتری کازینو و اصطلاح “Banker” بـه کازینو اطلاق نمی‌شود. بازیکنان ممکن اسـت روی “بازیکن” یا “بانکدار” شرط بندی کنند ؛ کـه فقط نام دو دستی اسـت کـه در هر بازی بـه کار میرود.

 

در باکارات ؛ کارت هاي‌ 2 تا 9 ارزش اسمی دارند ؛ 10 ها و کارت هاي‌ چهره «J ؛ Q ؛ K» صفر و Aces ها نیز 1 امتیاز دارند. بازیکنان امتیاز خودرا با جمع کردن مقدار تمام کارت هاي‌ خود و فقط بـه رقم درست ترین ارزیابی میکنند. بـه عنوان مثال ؛ عقربه اي متشکل از 5 و 7 بـه ارزش 2 اسـت «5 + 7 = 12 = 2» – رقم اول کاهش می‌یابد.

 

عقربه اي کـه از 7 و 3 تشکیل شده صفر اسـت «7 + 3 = 10 = 0». بالاترین نمره اي کـه میتوان بدست آورد 9 اسـت و کمترین نمره 0 اسـت کـه از ان بـه عنوان “baccarat” یاد میشود.

 

کارت ها رو بـه پایین معامله میشوند ؛ یکی ابتدا بـه بازیکن ؛ سپس بـه بانکدار ؛ سپس دوباره بـه بازیکن ؛ و سپس دوباره بـه بانکدار. این معامله اولیه اسـت کـه هر کدام شامل دو کارت اسـت. سپس هردو کارت در هر دست چرخانده می‌شوند و باهم جمع میشوند و کروپیر کل را صدا می‌کند «بـه عنوان مثال “4 بـه بازیکن ؛ 3 بـه بانکدار”». از این جا ؛ “Tableau” یا جدول بازی برای تعیین این‌که آیا کارت هاي‌ دیگری باید کشیده شود استفاده میشود. بسته بـه ارزش هر دست ؛ بازیکن و بانکدار ممکن اسـت وادار شوند یک کارت بکشند یا ایستادگی کنند.آموزش بازی باکارات

 

قوانین طراحی «معاملات اولیه»

اگر بازیکن یا بانکدار در مجموع 8 یا 9 معامله اولیه داشته باشد «بـه عنوان “طبیعی” شناخته می‌شود» ؛ کارت دیگری قرعه کشی نمیشود. در غیر این صورت ؛ بازی بـه شرح زیر ادامه می‌یابد.

 

قوانین طراحی «پخش کننده»

اگر کل بازیکن اولیه 0-5 باشد ؛ بازیکن یک کارت میکشد. اگر تعداد بازیکنان در کل 6 یا 7 باشد ؛ او می‌ایستد.

 

قوانین طراحی «بانکدار»

بازی بانکدار بـه 3 چیز بستگی دارد: 1. این‌که آیا بازیکن کارت کارت کشیده اسـت ؛ 2. بازیکن چه کارتی کشیده اسـت 3. دست بانکدار:

اگر بازیکن کارت کارت نمی‌کشد ؛ اگر بانک 0-5 داشته باشد ؛ قرعه کشی می‌کند و اگر 6-7 داشته باشد ؛ ایستاده اسـت.
اگر بازیکن 2 یا 3 مساوی کند ؛ اگر بانک 0-4 داشته باشد مساوی می‌کند و اگر 5-7 داشته باشد بایستد.
اگر بازیکن 4 یا 5 مساوی کند ؛ بنکر اگر 0-5 داشته باشد مساوی می‌کند و اگر 6-7 داشته باشد می‌ایستد.
اگر بازیکن 6 یا 7 مساوی کند ؛ اگر 0-0 داشته باشد ؛ بنکر تساوی میکند و اگر 7 امتیاز داشته باشد می‌ایستد.
اگر بازیکن 8 امتیازی شود ؛ اگر 0-0 داشته باشد ؛ بنکر تساوی میکند و اگر 3-7 باشد ؛ بایستد.
اگر بازیکن یک آس ؛ 9 ؛ 10 یا فیس کارت بگیرد ؛ اگر 0-0 داشته باشد ؛ بنکر تساوی می‌کند و اگر 4-7 باشد بایستد.

 

کروپیر با توجه بـه جدول و دستی کـه بالاترین برد را دارد ؛ کارتها را معامله میکند. کروپیر دست برنده را اعلام خواهد کرد – بازیکن یا بانکدار. شرط هاي‌ باخته جمع می‌شوند و شرط هاي‌ برنده طبق قوانین خانه پرداخت می‌شوند. شرط هاي‌ برنده بازیکن طبق معمولً 1 بـه 1 «100٪» و شرط هاي‌ بانکی برنده 95٪ ؛ و 5٪ کمیسیون بـه خانه می‌پردازند.

 

اگر در پایان ارزش Banker و Player یکسان باشد ؛ تمام شرط هاي‌ “تساوی” با شانس 8 بـه 1 پرداخت میشود و تمام شرط بندی هاي‌ Player یا Banker در جای خود باقی می‌مانند و برای بازی بعدی فعال میمانند. بـه مشتری کازینو گاهی اوقات اجازه داده میشود شرط خودرا پس بگیرد – بسته بـه قوانین فردی کازینو.آموزش بازی باکارات

 

بازی در یک کازینو

در کازینوهای بزرگ تر ؛ باکرات طبق معمولً در مناطق ویژه اي بازی میشود کـه از فضای بازی اصلی رد میشوند تا حریم خصوصی بازیکنان را فراهم کند. میز باکارات توسط یک کروپیر ؛ کـه بازی را هدایت می‌کند ؛ و دو فروشنده اي کـه شرط بندی ها را جمع می‌کنند و می‌پردازند و کمیسیون هاي‌ موکول را ارزیابی می‌کنند ؛ کار میکند.

 

این بازی طبق معمولً از 6 یا 8 عرشه کارت استفاده میکند. کفشی کـه کارتها را نگه می دارد از یک بازیکن بـه بازیکن دیگر منتقل میشود ؛ کـه کارتها را از کفش می فروشد و بـه عنوان “بانکدار” عمل می‌کند. نقش “بانکدار” صرفاً تشریفاتی اسـت – “بانکدار” اگر بخواهد ممکن اسـت روی دست بازیکن شرط ببندد ؛ یا ممکن اسـت از کنار کفش بـه بازیکن دیگری منتقل شود.

 

بـه بازیکنی کـه بالاترین مبلغ را روی دست بازیکن شرط بندی کرده ؛ کارت هاي‌ دست “بازیکن” داده می‌شود تا بتواند انها را برگرداند و جمع آن ها را اعلام کند. کروپیر “بانکدار” را راهنمایی میکند تا درصورت نیاز کارت هاي‌ سوم را معامله کند و سپس دست برنده را اعلام میکند.آموزش بازی باکارات

 

شمارش کارت در باکارات

از آنجا کـه هیچ اختلافی بین دستها در باکرات وجود ندارد ؛ بـه نظر میرسد کـه این بازی بـه شمارش کارت موفق کمک می‌کند. متأسفانه ؛ ریاضیات «انجام شده توسط پیتر گریفین و ادوارد ثورپ» نشان داده اسـت کـه شمارش کارت ها یک استراتژی مناسب برای شکست دادن بازی نیست.

 

آموزش مینی باكارات

مینی باکرات اساساً همان باکارات معمولی اسـت ؛ اما دریک میز کوچک تر بازی می‌شود و فقط یک فروشنده میتواند کل بازی ؛ از جمله معامله کارت ها را اداره کند. سرعت طبق معمولً بسیار سریع تر از باکارات معمولی اسـت و محدودیت هاي‌ شرط بندی طبق معمولً کمتر اسـت. در خارج از کازینوهای بزرگ تر ؛ این طبق معمولً تنها نسخه باکاراتی اسـت کـه ارائه می‌شود.

 

آموزش تاریخچه باکارات

تاریخچه باکارات می‌تواند کمی پیچیده شود زیرا 3 نوع اصلی بازی وجوددارد کـه عبارتند از Chemin de Fer ؛ Banque و Punto Banco.

 

افسانه ها می‌گویند کـه بازی باکارات ابتدا توسط یک قمارباز ایتالیایی بـه نام فلیکس فالگوئیرین در قرون وسطی ایجاد شده و ابتدا با عرشه کارتهای تاروت انجام می شده اسـت. حتی اگر “baccarat” یک کلمه فرانسوی باشد ؛ از کلمه ایتالیایی “baccara” گرفته شده اسـت کـه بـه معنی “صفر” اسـت. این توضیح میدهد کـه چرا باکرات دست بازنده اسـت.

آموزش باکارات _ برسی کامل قوانین باکارات و نحوه انجام بازی باکارات

آموزش بازی باکارات

آموزش بازی باکارات فرانسه

اعتقاد بر این اسـت کـه این بازی درسال 1490 توسط سربازان چارلز هشتم در زمان سلطنت فرانسه «از سال 1483 تا 1498 سلطنت کرد» از ایتالیا بـه فرانسه وارد شده اسـت. این نسخه فرانسوی باكارات ؛ نوع اولیه باكارات بـه نام “chemin de fer” «بـه معنای “راه آهن”» بودو الگویی برای باكارات مدرن بود.

 

در فرانسه ؛ باكارات مورد قبول طبقه اشراف قرار گرفت و در میان اشراف فرانسوی در قرن 16 و 17 هنگامی كه در خانه هاي‌ خصوصی مخفیانه بازی می شد بسیار محبوب بود زیرا در ابتدا غیرقانونی بود. بعدا ؛ وقتی کازینوها در سراسر فرانسه ساخته شدند ؛ این بازی قانونی شناخته شد و محبوبیت ان بیشتر شد.

 

آموزش بازی باکارات اروپا

بـه دلیل شباهت ان بـه فارو ؛ انواع مختلف شیرینی باكارات «”Chemin de fer”» در انگلستان رایج شد ؛ جایی كه برخی برای سرگرمی بازی می كردند و برخی دیگر برای پول بازی می كردند. قوانین بازی تغییر کرده و بازی بـه “باکارات اروپایی” مشهور شد. نسخه اروپایی باکرات امروزه با نام Baccarat-en-Banque شناخته می‌شود.

 

آموزش بازی باکارات آمریکا

بعدا این بازی بـه آفریقای جنوبی ؛ سپس آمریکای جنوبی و سپس در اوایل قرن 20 بـه آمریکای شمالی منتقل شد. این بازی در ابتدا محبوب نبود. اعتقاد بر این اسـت کـه قوانین باکارات بیش از حد شبیه بـه بازی مشهور بلک جک اسـت. بعدا Baccarat در اواخر دهه 1950 در کازینوهای نوادا بـه عنوان ادغام نسخه اروپا و نسخه فرانسه معرفی شد. در کشور های خارجی ؛ این نسخه جدید آمریکایی بـه “Punto-Banco” مشهور شد ؛ اسمی کـه این بازی در حالی کـه در کوبا و قبل از محبوبیت در ایالات امریکا بازی می شد ؛ تصویب شد.

 

مینی باكارات

بعدا مینی باكارات معرفی شد تا مردم منطقه اصلی كازینو بتوانند بـه بازی دسترسی داشته باشند. Mini-Baccarat را میتوان در اکثر کازینوهای آمریکایی یافت و قوانین مینی باکارات یکسان با بازی معمولی آمریکاست. تنها تفاوت این اسـت کـه بازی روی میز کوچکی بـه اندازه بزور و با تهدید بازی انجام میشود و فروشنده و نه بازیکنان همیشه کارت ها را اداره میکنند.

 

آموزش تقلب باکارات

اگر چه باکارات نخستین بازی نیست کـه وقتی می‌شنوید بازیکنانی قصد تقلب دریک کازینو را دارند میشنوید ؛ اما در چند سال گذشته در تقلب باکرات رشد زیادی شده اسـت. یکی از دلایل این پدیده این اسـت کـه باکارا بازی غلتک اسـت ؛ بنابر این یک متقلب کـه شرط بندی هاي‌ بزرگ می‌کند الزاماً باعث ایجاد سو susp ظن مانند یک بازی بزرگ دیگر نمیشود.

 

از آنجا کـه باکرات یک بازی ساده اسـت «هم از نظر عملیاتی و هم از نظر استراتژیک» ؛ بـه اسانی خودرا بـه تقلب نمی‌رساند. بـه دلیل همین سادگی ؛ اکثر داستان هاي‌ تقلب باکرات شبیه بـه هم هستند و طبق معمولً از مشخصات یکسانی برخوردارند. یکی این‌که تقلب تقریبا همیشه بـه صورت گروهی اتفاق میوفتد ؛ برخلاف مثلا تقلب هاي‌ شیار کـه چندین بار بـه تنهایی کار می‌کنند. و دوم این‌که ؛ فروشنده اغلب در کلاهبرداری نقش دارد.

 

عده اي از کلاهبرداری هاي‌ تقلب باکارات هوشمند کـه در ان فروشنده درگیر بود ؛ بـه ویژه سخت دشوار بود. ریچارد مارکوس ؛ پیش از فروش تقلب و باکارات در کازینو ؛ درست قبل از این‌که عرشه را بـه فروشنده بعدی بدهد ؛ با یک عرشه زدن اشتباه انجام می داد.

 

این بـه بازیکنان کلاهبرداری «نسخه باکارات “Big Player” بزور و با تهدید» اجازه می داد بزرگ شرط بندی کنند و بزرگ برنده شوند در حالی کـه کارت هاي‌ “ثابت” را از یک فروشنده دریافت میکردند کـه حتی در کلاهبرداری نیز درگیر نبود.

 

در این جا چند مورد از موارد بالاتر تقلب باکرات طی چند سال گذشته وجوددارد.

 

سازمان ترنسپورت

درسال 2009 ؛ هیئت منصفه عالی هفت متهم را بـه اتهام یک فقره توطئه برای ارتکاب چندین جرم علیه ایالات متحده ؛ از جمله توطئه سرقت پول و اموال دیگر از قمارخانه هاي‌ قبیله اي هند ؛ و توطئه برای سفر در تجارت هاي‌ بین ایالتی و خارجی بـه کمک دزدی قانونی.

 

از سال 2002 تا 2006 ؛ متهمان و توطئه گران ادعا میکردند کـه دریک توطئه بـه نام “سازمان ترنسپاندر” ؛ برای تقلب در قمار بازی در قمارهای سراسر ایالات متحده ؛ تشکیل ودر ان شرکت کردند. اعضای این گروه ادعا میشود کـه بـه نمایندگان و سرپرستان رشوه می‌دهند تا در هنگام جنجال زدن بزور و جنجال هاي‌ اشتباه انجام دهند. بازی هاي‌ مینی باکرات ؛ در نتیجه گروه هایي از کارت هاي‌ غیر قابل تغییر ایجاد می‌شود.

 

یکی از اعضای گروه بـه عنوان “ضبط کننده کارت” عمل می‌کند و برخی یا تمام کارت هایي را کـه در طول بازی بـه آن ها داده می‌شود یادداشت می‌کند. در طول بازی هاي‌ مینی باکارات ؛ ضبط کننده کارت طبق معمولً ارزش کارت ها را روی کاغذی کـه کازینو در اختیار بازیکنان قرار می‌دهد ؛ ثبت میکند. در حالی کـه ؛ در بازی هاي‌ بزور و با تهدید جک ؛ ضبط کارت با استفاده از یک فرستنده یا میکروفون مخفی و یک تلفن همراه ترتیب کارت ها را بـه عضوی دیگر منتقل میکند.

 

کـه ترتیب کارت ها را دریک برنامه رایانه اي بارگیری شده با یک رایانه ویژه ردیابی کارت وارد می‌کند برنامه یكی از دستگاههای مورد استفاده این گروه فرستنده بی سیم – احتمالاً یك ارتباط دهنده سلولی داخل گوش – بود كه از فروشگاههای جاسوسی در آمریكا و كانادا خریداری شده بود.

آموزش باکارات _ برسی کامل قوانین باکارات و نحوه انجام بازی باکارات

آموزش بازی باکارات

پس از ردیابی ترتیب کارت هاي‌ بازی با ورق ؛ یک عضو بـه فروشنده سیگنال میدهد تا “یک اشتباه اشتباه” انجام دهد. سپس ؛ سایر اعضای گروه در ترتیب مشخص کارت هایي کـه می آمد شرط می بندند. این گروه حدود 7 میلیون دلار از کازینوهای سراسر کشور کلاهبرداری کرده ودر یک فرصت حدود 90 دقیقه 868000 دلار درآمد کسب کردند.

 

حتی اگر این گروه همیشه برنده نبودند ؛ ضررهای آن ها گاهی عمداً وارد می شد تا بدگمانی از امنیت کازینو دور شود. در محافل بلک جک ؛ این بـه عنوان “استتار” شناخته میشود. اعضای گروه برای جلوگیري از الزامات گزارش فدرال ؛ طبق معمولً با سود کمتر از 10؛000 دلار پول نقد میکردند. در كيفرخواست چگونگي دستگيري سرانجام اين گروه بيان نشده اسـت ؛ اما اين امر ممكن اسـت بـه دليل تلاش يكي از متهمان براي رشوه دادن يك مأمور مخفي در قصر امپراتوري در ژوئن 2006 صورت گرفته باشد.

 

در رابطه با ادعای توطئه کلاهبرداری سازمان ترنس ؛ دو کیفرخواست قبلی وجود داشت. نوزده نفر از اعضای سازمان ترانزیت دریک کیفرخواست سه گانه اي کـه درسال 2007 در سن دیگو بازگردانده شد ؛ متهم شدند. تا بـه امروز ؛ 31 متهم بـه اتهامات مربوط بـه توطئه ؛ گناه خودرا پذیرفتند و با هدف کمک بـه هم دست سازان ؛ هدف قرار دادند در کل 26 کازینو در ایالات متحده و کانادا.

 

اشتباه غلط شماره 1

درسال 2002 در لاس وگاس ؛ سه مرد بـه اتهام یك فقره توطئه برای شركت در یك شركت از طریق الگویی از حمله غیرقانونی اعتراف كردند. این سه متهم از هر 17 متهم 3 نفر بودند کـه در اکتبر 2000 دریک کیفرخواست شش گانه متهم بـه توطئه غیرقانونی ؛ توطئه برای پولشویی ؛ حمل و نقل بین ایالتی اموال مسروقه ؛ سفر بین ایالتی بـه کمک رکورد ؛ کمک و مشارکت و RICO شدند. تصرف

 

بر اساس کیفرخواست ؛ متهمان اعضای سازمانی بودند کـه روشهایی را برای فریب کازینوها از طریق پول در باکارات و بلک جک ایجاد میکردند. بین نوامبر 1994 و فوریه 1999 ؛ این سازمان در ایالات متحده و کانادا فعالیت میکرد و از سود خود برای ارتقا the سازمان و ادامه تقلب استفاده می‌کرد. این گروه چندین جلسه در طول سال 1996 در نوادا داشت کـه در ان هر جلسه با تقلب در باکارات 200 تا 400 هزار دلار برنده شدند.

 

اعضای سازمان از نام هاي‌ مستعار استفاده کردند ؛ آموزش دیدند و تکنیک هاي‌ تقلب خودرا تمرین کردند. اعضای سازمان با استفاده از رمزهای مخفی برای برقراری ارتباط با یک دیگر ؛ با علامت گذاری و چسباندن کارت ها ؛ زیرچشمی نگاه داشتن کارت ها و حواس پرتی فروشندگان ؛ تقلب میکردند.

 

زدن اشتباه 2

درسال 2000 ؛ پلیس ایالتی 13 نفر را در اتلانتیک سیتی دستگیر کرد کـه گفته میشود در کلاهبرداری سرقت با فریب درگیر شده بودند ودر ان سعی کردند از بیش از 100000 دلار هتل کازینو کلاریج را فریب دهند. در طی یک تحقیق سه ماهه ؛ پلیس ایالت اطلاعاتی را تهیه کرد کـه تعدادی از مردان و زنان ؛ عمدتاً ویتنامی ؛ در حال برنامه ریزی برای کلاهبرداری مینی باکارا در کلاریج بودند کـه در ان فروشنده شرکت داشت.

 

دراین کلاهبرداری ؛ دو نفر از متهمان بـه عنوان “ضبط کننده” عمل کردند کـه گفته می‌شود شروع بـه بازی Mini-Baccarat و انجام شرط بندی هاي‌ کوچک و ضبط کارت هاي‌ بازی شده را دارند. وقتی نوبت بـه هم زدن کارتها رسید ؛ بازیکنان بازی را متوقف کردند و میز را ترک کردند. فروشنده سپس “یک اشتباه اشتباه” انجام داد کـه ترتیب کارت هاي‌ ضبط شده را حفظ میکند و بـه بازیکنان کلاهبردار این توانایی را میدهد تا بدانند کـه بـه کدام کارت ها رسیدگی میشود.

آموزش باکارات _ برسی کامل قوانین باکارات و نحوه انجام بازی باکارات

آموزش بازی باکارات

وقتی بازی بعد از این اشتباه اشتباه فرض شد ؛ نه بازیکن مختلف کـه دراین کلاهبرداری نقش داشتند ؛ پشت میز نشستند. از آنجا کـه انها ترتیب کارتهایی را کـه میخواستند بـه انها بدهند می‌دانستند ؛ روی هر دست مقادیر زیادی شرط می بندند – کـه گاهی اوقات بـه 3000 دلار هم می‌رسید – ودر حدود 100000 دلار برنده شدند.

 

حدود دو ساعت پس از شروع کلاهبرداری ؛ هر 9 بازیکن در جدول دستگیر شدند و پلیس ایالت 90 دلار را ضبط کرد 000 تراشه و پول. ضبط کنندگان و فروشنده نیز در کازینو دستگیر شدند. عامل این عملیات همچنین در منزل وی دستگیر شد.

 

کلیه اعضای گروه بـه اتهام سرقت درجه دوم با فریب و توطئه درجه دو و وثیقه 50 هزار دلار تعیین شد. هر یک از مجازات ها مجازات 5-10 سال زندان با احتساب جریمه نقدی حداکثر تا 150 هزار دلار دارد.

 

دستگاه تقلب در Mohegan

در سپتامبر 2008 ؛ چهار نفر از ساکنان نیویورک بـه جرم استفاده از دستگاه تقلب دریک میز مینی باكارات در Mohegan Sun در كنتیكات دستگیر شدند. حلقه تقلب در Mohegan Sun و Foxwoods کار می‌کرد و از یک کامپیوتر کوچک با نرم افزار ویژه اي استفاده می‌کرد کـه بادقت مناسب پیشبینی می‌کرد کدام کارتها از کفش بیرون می‌آیند. این گروه با وثیقه 10 هزار دلاری در انتظار رسیدگی بـه حکم قضایی در بازداشت بودو با اتهام تقلب در هنگام قمار قانونی ؛ در اختیار داشتن دستگاه تقلب ؛ لجن زنی درجه یک و ارتکاب جنایت درجه یک روبه‌رو شد.

 

برخلاف داستان هاي‌ دیگر ؛ افراد متقلب با فروشندگان تبانی نمی‌کردند. با این وجود ؛ مزیت دستگاه تقلب بـه دلیل جابجایی ناکافی بود کـه در ان کارت هایي کـه بـه ترتیب خاصی بـه هم چسبیده بودند ؛ بـه دلیل ناکافی بودن ترکیب ؛ بـه صورت انبوه باقی میمانند. ابتدا تمام کارتهایی را کـه مشاهده میکنید وارد دستگاه می‌کنید.

 

سپس ؛ پس از جابجایی کارت ها ؛ دوباره شروع بـه وارد کردن تمام کارت هایي میکنید کـه در دستگاه مشاهده میکنید. اکنون دستگاه قادر خواهد بود تا بـه شـما بگوید کـه کارتهایی کـه احتمالاً بیرون می‌آیند بر اساس کارتهایی کـه هنوز بـه بازار نیامده اند همراه با پدیده حجیم کارت کـه نظم کارتها را حفظ می‌کند ؛ ارائه میشود. این دستگاه در اصل یک رایانه ترکیبی شمارش کارت و ردیابی ترکیبی اسـت. شمارش کارت بـه تنهایی مزیتی فراهم نمیکند ؛ زیرا شمارش کارت بـه تنهایی انجام نمیدهد “

 

شانس باکارات

به رغم عدم محبوبیت نسبی ان در مقایسه با سایر بازی هاي‌ کازینو ؛ باکارات بهترین شانس را بـه بازیکنان کازینو ارائه می‌دهد. شرط بندی هاي‌ Banker یا Player فقط یک کازینو بیش از 1٪ دارد ؛ حتی اگر از تعداد نامناسب عرشه استفاده شود «شرط Tie ؛ اما لبه کازینو بسیار بیشتری دارد».

 

همچنین لازم بـه ذکر اسـت کـه با توجه بـه ضعف نسبتاً کم خانه در شرط بندی هاي‌ Banker و Player ؛ فرض بر این اسـت کـه دانش و مهارت از طرف بازیکن لازم نیست. موقعیت هاي‌ دیگری نیز دریک کازینو وجوددارد کـه می‌توانید لبه خانه را بـه مقدار بسیار کمی پایین بیاورید اما بازیکن برای انجام اینکار باید دانش خودرا در اینکار بگنجاند. بـه عنوان مثال ؛ یک بازیکن بلک جک باید استراتژی اساسی را بداند و یک بازیکن پوکر ویدیویی نیز باید یک استراتژی کامل داشته باشد.

 

جدول شانس باکارات «شامل کراوات»

٪ nbsp؛ بانکدار بازیکن کراوات
# عرشه ٪ پیروزی نتیجه حاشیه، غیرمتمرکز ٪ پیروزی نتیجه حاشیه، غیرمتمرکز ٪ پیروزی نتیجه حاشیه، غیرمتمرکز
1 عرشه 45.9624% .95 بـه 1 1.0117% 44.6760% 1 بـه 1 1.2864% 9.3615% 8 بـه 1 15.7461%
2 عرشه 45.9073% .95 بـه 1 1.0389% 44.6508% 1 بـه 1 1.2565% 9.4419% 8 بـه 1 15.0228%
4 عرشه 45.8761% .95 بـه 1 1.0517% 44.6340% 1 بـه 1 1.2421% 9.4898% 8 بـه 1 14.5916%
6 عرشه 45.8653% .95 بـه 1 1.0558% 44.6279% 1 بـه 1 1.2374% 9.5069% 8 بـه 1 14.4382%
8 عرشه 45.8597% .95 بـه 1 1.0579% 44.6247% 1 بـه 1 1.2351% 9.5156% 8 بـه 1 14.3596%

 

جدول شانس باکارات «بدون کراوات»

٪ nbsp؛ بانکدار بازیکن
# عرشه ٪ پیروزی نتیجه حاشیه، غیرمتمرکز ٪ پیروزی نتیجه حاشیه، غیرمتمرکز
1 عرشه 50.7096% .95 بـه 1 1.1162% 49.2904% 1 بـه 1 1.4192%
2 عرشه 50.6938% .95 بـه 1 1.1472% 49.3062% 1 بـه 1 1.3875%
4 عرشه 50.6862% .95 بـه 1 1.1620% 49.3138% 1 بـه 1 1.3723%
6 عرشه 50.6837% .95 بـه 1 1.1668% 49.3163% 1 بـه 1 1.3674%
8 عرشه 50.6824% .95 بـه 1 1.1692% 49.3176% 1 بـه 1 1.3650%

 

تغییرات قانون

گاهی اوقات یک کازینو وجود خواهد داشت کـه 4٪ کمیسیون شرط بندی بانکداران را ارائه می‌دهد. دراین صورت ؛ لبه خانه در شرط بندی یک بانکدار تقریبا بـه نصف کاهش مییابد – تقریبا بـه 0.55٪ -0.60٪ «بسته بـه تعداد عرشه ها».

 

تغییر قانون دیگر ؛ پرداخت 9-1 در شرط بندی Tie اسـت. دراین شرایط ؛ لبه خانه در شرط بندی هاي‌ مساوی تقریبا بـه 4/4 تا 6/4 درصد میرسد. اگر چه این پیشرفت قابل توجهی نسبت بـه بازده 8-1 اسـت ؛ اما باز هم بازدهی بسیار بدتر از سایر شرط بندی هاي‌ بازیابی اسـت.

 

برای دیدن تأثیرات تغییر در کمیسیون Banker یا پرداخت یک شرط Tie ؛ صفحه شانس کازینو من رابا کلیک راست و انتخاب “ذخیره هدف بـه عنوان” بارگیری کنید .آم

وزش باکارات

تاریخچه کازینوهای آنلاین – چگونه همه اینها شروع شد؟
تاریخچه کازینوهای آنلاین – چگونه همه اینها شروع شد؟ تاریخچه کازینوهای آنلاین - چگونه همه اینها شروع شد؟ تاریخچه کازینوهای آنلاین _ قمار قدمتی بـه قدمت خود تمدن دارد، زیرا ...
راهنمای کازینوهای مناسب کودکان در لاس وگاس 2021
راهنمای کازینوهای مناسب کودکان در لاس وگاس 2021 راهنمای کازینوهای مناسب کودکان در لاس وگاس 2021 بعضیا بچه دارن البته نه من و شـما ما نه. من در مورد ...
4 نوع بازی محبوب باکارات | محبوب ترین انواع باکارات کازینو آنلاین
4 نوع بازی محبوب باکارات | محبوب ترین انواع باکارات کازینو آنلاین 4 نوع بازی محبوب باکارات دهه ها پیش ؛ باکارات بـه میزهای غلتکی بالا منتقل شد. در حال حاضر ؛ بازی ...
4 چالش برانگیز ترین بازی کازینو آنلاین برای بازی
4 چالش برانگیز ترین بازی کازینو آنلاین برای بازی 4 چالش برانگیز ترین بازی کازینو آنلاین برای بازی بـه غیر از این کـه کمی آسان تر اسـت ؛ تجربه کازینو ...
هر آنچه که باید درباره تراشه های کازینو بدانید
هر آنچه که باید درباره تراشه های کازینو بدانید هر آنچه که باید درباره تراشه های کازینو بدانید علاقه مندان بـه بازی نسبت بـه همه ی چیز در صنعت قمار ...
قمارهای قبیله ای در ایالات متحده | آینده برای قمارهای قبیله ای
قمارهای قبیله ای در ایالات متحده | آینده برای قمارهای قبیله ای آینده برای قمارهای قبیله ای در ایالات متحده چگونه است؟ رشد قمارهای قبیله ای در 30 سال گذشته در ایالات متحده ...
کازینو آنلاین
ورود به سایت شرط بندی