نحوه بازی فاز 10 | تنظیم قوانین اصلی بازی فاز 10 و روش های برد

نحوه بازی فاز 10 | تنظیم قوانین اصلی بازی فاز 10 و روش های برد

تنظیم قوانین اصلی بازی فاز 10

نحوه بازی فاز 10 یک بازی کارتی توسط سازندگان UNO اسـت و شبیه بـه بازی رایج کارتی رامی اسـت ؛ اما بازیکنان بـه جای کسب امتیاز ؛ باید گل ها یا “مراحل” را برای پیروزی در بازی کامل کنند. برنده نخستین بازیکنی اسـت کـه هر 10 مرحله را تکمیل میکند.

 

10 مرحله بازی

یک مرحله دارای یک یا چند هدف اسـت کـه شامل گرد آوری تعداد مشخصی کارت دریک مجموعه ؛ یک اجرا یا یک رنگ اسـت. هنگامی کـه یک بازیکن بـه مرحله اي دریک دست میرسد ؛ می‌تواند مرحله بعدی را در دست بعدی خود هدف قرار دهد. بازیکنان فقط می‌توانند بـه یک مرحله در هر دست برسند.

 

یک مجموعه دو یا چند کارت با یک شماره اسـت ؛ حتی اگر کارت ها دارای رنگ یکسان باشند.یک اجرا مجموعه اي از کارت هاي‌ شماره گذاری شده اسـت کـه بـه ترتیب مانند 2 ؛ 3 ؛ 4 ؛ 5 یا 7 ؛ 8 ؛ 9 هستند.

 

یک رنگ دو یا چند کارت دریک گروه رنگی اسـت ؛ مانند همه ی کارت هاي‌ زرد یا همه ی کارت هاي‌ قرمز. یک شماره خاص را میتوان چندین بار پخش کرد تا زمانی کـه دریک رنگ باشد ؛ بنابر این دو شماره هفت زرد بـه عنوان دو کارت زرد حساب میشود.

نحوه بازی فاز 10 _ تنظیم قوانین اصلی بازی فاز 10

نحوه بازی فاز 10

مراحل بازی باید بـه ترتیب تکمیل شود. اگر بازیکنی بـه مرحله اي دریک دست نرسید ؛ باید ان مرحله را در دست بعدی تکرار کند. 10 مرحله عبارتند از:

2 ست 3 تایی

1 مجموعه 3 و 1 اجرا 4 تایی

1 ست 4 تایی و 1 تایی 4 تایی

1 اجرا از 7

1 اجرا از 8

1 اجرا از 9

2 ست 4 تایی

7 کارت با همان رنگ

1 ست 5 تایی و 1 ست 2 تایی

1 ست 5 تایی و 1 ست 3 تایی

 

نحوه تنظیم بازی فاز 10

نخستین وظیفه این اسـت کـه تصمیم بگیرید چه کسی بـه عنوان فروشنده شروع می‌کند. هیچ قاعده رسمی برای تعیین فروشنده وجود ندارد ؛ اما قوانین رایج خانه شامل کشیدن کارت ها با تبدیل شدن بازیکن با کارت بالا یا اجازه دادن بـه جوان‌ترین بازیکن روی میز نخستین “نوبت” اسـت ؛ کـه بـه این معنی اسـت کـه بازیکن سمت راست خود خواهد بود فروشنده.

 

فروشنده 10 کارت رو بـه رو بـه هر بازیکن می‌دهد. بعد از این کـه همه ی بازیکنان 10 کارت دارند ؛ فروشنده یک کارت رو بـه رو می اندازد. این کارت برای نخستین بار در شمع “دور انداختن” تبدیل می‌شود. بقیه کارت ها رو بـه پایین درکنار شمع دور ریخته قرار می‌گیرند. این کارت ها شمع “قرعه کشی” هستند.

 

نحوه بازی فاز 10

بازی با بازیکنی کـه در سمت چپ فروشنده قرار دارد شروع می‌شود ودر جهت عقربه هاي‌ ساعت ادامه مییابد تا بازیکن آخرین کارت خودرا کنار بگذارد.یک بازیکن میتواند یکی را انتخاب کند «1» کارت بالا را بر روی شمع دور انداخته قرار دهد یا «2» کارت را از شمع قرعه کشی بگیرد.

 

بازیکنی کـه تمام کارت هاي‌ مورد نیاز برای تکمیل کل مرحله را گرد آوری کرده اسـت ؛ میتواند مرحله را بـه نوبت خود بگذارد. کل مرحله باید بـه طور هم زمان بازی شود ؛ بنابر این اگر بازیکن در مرحله 1 اسـت ؛ باید 2 ست 3 کارته را بـه طور هم زمان بازی کند. بازیکنان نمیتوانند یک مرحله جزئی را تعیین کنند.

 

وقتی بازیکن مرحله خودرا تعیین می‌کند ؛ ممکن اسـت در مرحله بازی نیز “بازی” کند. آن ها نمیتوانند در مرحله اي کـه توسط بازیکن دیگری در همان دورانی کـه مرحله خودرا انجام داده اند تعیین کنند.

 

بازی روی فاز بـه معنای بازی با کارتی اسـت کـه برای ان مرحله معتبر اسـت. در مجموعه اي از کارت ها ؛ این بـه معنای پخش یک کارت با همان تعداد مجموعه اسـت. برای اجرای اعداد مرتب ؛ این بـه معنای بازی با کارتی اسـت کـه ارزش ان یکی زیر کمترین شماره در حال اجرا اسـت یا یکی بیشتر از بالاترین کارت شماره گذاری شده اسـت. کارت را میتوان روی یک ست رنگی پخش کرد بـه شرطی کـه یک رنگ باشد.

 

بعد از این کـه بازیکن مرحله خودرا تعیین کرد ؛ می‌تواند در فازهای تکمیل شده توسط بازیکنان دیگر در نوبت هاي‌ بعدی بازی کند.یک بازیکن همیشه باید نوبت خودرا با قرار دادن یک کارت از روی دست خود در بالای شمع دور انداخته پایان دهد. اگر این آخرین کارت در دست انها باشد ؛ دور بـه اتمام رسیده اسـت.

نحوه بازی فاز 10 _ تنظیم قوانین اصلی بازی فاز 10

کارت های ویژه

وایلد کارت

در قوانین استاندارد فاز 10 ؛ وایلد کارت را می‌توان بـه عنوان هر کارت بازی کرد تا بـه تکمیل یک مرحله کمک کند. با این حال ؛ حداقل یک کارت “طبیعی” ؛ بـه معنی یک کارت غیر وایلد ؛ باید در مرحله بازی شود. تا زمانی کـه یک کارت طبیعی وجود داشته باشد ؛ میتوان چندین کارت وایلد را دریک مرحله بازی کرد.

 

کارت هاي‌ وایلد را می‌توان در مراحل موجود نیز پخش کرد و چون میتوانند هر چیزی باشند ؛ بـه طور کلی آسان می‌توان از این طریق انها را از بین برد. یک کارت وحشی را نمی‌توان با کارتی کـه نشان میدهد “جای گزین” کرد. پس از بازی ؛ یک کارت وحشی باقی میماند.

 

Skip Card

هنگامی کـه یک Skip Card کنار گذاشته می‌شود ؛ بازیکن بعدی نوبت خودرا نادیده می‌گیرد و بازی بـه سمت چپ ان بازیکن ادامه مییابد. کارت اسکیپ نیازی بـه بازی فوری ندارد و می‌تواند برای زمان استراتژیک تری نگه داشته شود. اگر کارت پرش نخستین کارت روبه‌رو در شمع دور انداخته شود ؛ بازیکنی کـه نخستین نوبت را داشته باشد حذف میشود و نفر بعدی نوبت خودرا بازی میکند.

 

بعد از دور …

هنگامی کـه بازیکن آخرین کارت خودرا دور می‌زند ؛ دور پایان می‌یابد. اگر هیچ بازیکنی فاز 10 را کامل نکرده باشد ؛ راند بـه ثمر می‌رسد و سپس کارت ها بـه هم می ریزند و برای شروع یک دور جدید تقسیم میشوند.

 

برنده دور نمره صفر می‌گیرد. هر بازیکن دیگری بر اساس کارت هایي کـه در دست دارد ؛ نمره اي دریافت میکند. یک کارت با شماره 1-9 برای 5 امتیاز ؛ کارتهای شماره 10-12 برای 10 امتیاز ؛ کارت اسکیپ برای 15 امتیاز و یک کارت Wild برای 25 امتیاز ارزیابی میشود.

 

همه ی بازیکنانی کـه مرحله اي را در دور نهایی بـه اتمام رسانده اند بـه مرحله بعدی میروند. بازیکنانی کـه یک مرحله را کامل نکرده اند باید ان مرحله را در دور جدید تکرار کنند.

 

برنده شدن در فاز 10

هنگامی کـه یک بازیکن مرحله 10 را کامل میکند ؛ بازیکن برنده می‌شود و با دور انداختن آخرین کارت در دست ؛ کارت وی تمام می‌شود. یک بازیکن پس از اتمام فاز 10 “فوراً” برنده نمی‌شود و ممکن اسـت تا پایان دور همان‌ گونه عادی بازی کند.اگر دو یا چند بازیکن مرحله 10 را دریک دور کامل کنند ؛ بازیکنی با کمترین امتیاز برنده می‌شود.

 

اگر دو یا چند بازیکن مرحله 10 را بـه اتمام برسانند و امتیاز یکسانی داشته باشند ؛ یک دور تساوی شکن انجام می‌شود. دور رکورد شکن از فاز 10 هدف یک ست 5 تایی و یک ست 3 تایی استفاده میکند. نخستین بازیکنی کـه این مرحله را واگذار کرد بلافاصله برنده بازی می‌شود.

 

تغییرات فاز 10

از آنجا کـه شـما حداقل 10 دور و اغلب بسیاری دیگر را تضمین میکنید ؛ یک بازی فاز 10 می‌تواند مدتی طول بکشد. چند تنوع پیشنهاد میشود کـه می‌تواند درصورت فشردن زمان مفید باشد.همه ی بازیکنان هر مرحله یک مرحله را پیش می‌برند و برنده توسط بازیکنی با کمترین امتیاز تعیین میشود تا بازیکنی کـه مرحله 10 را کامل می‌کند.

 

بـه جای فاز 10 فاز 5 یا 8 را بازی کنید ؛ بـه جای بازی در هر 10 فاز ؛ تصمیم بگیرید کـه چند مرحله بازی کنید و بازی را در ان مرحله بـه اتمام برسانید.فقط فازهای زوج یا شماره فرد را بازی کنید.

 

سبک انتخاب فاز. بـه جای اتمام مراحل بـه ترتیب ؛ بازیکنان میتوانند هر مرحله را در هر دور بـه اتمام برسانند ؛ اما انها فقط میتوانند یک مرحله را یک‌بار تکمیل کنند. نخستین بازیکنی کـه هر 10 مرحله را تکمیل کند برنده می‌شود. این تنوع بـه بازیکنان اجازه میدهد تا بر اساس کارت هایي کـه در دست دارند مراحل خاصی را طی کنند.

 

شرط بندی های ورزشی آنلاین رایگان چگونه کار می کنند؟
شرط بندی های ورزشی آنلاین رایگان چگونه کار می کنند؟ شرط بندی های ورزشی آنلاین رایگان - چگونه کار می کنند؟ شرط‌هاي‌ رایگان پیشنهادی بـه ظاهر عالی هستند کـه بـه شـما ...
مشکل اعتیاد به شرط بندی : چرا برخی افراد معتاد می شوند و دیگران نه !!
مشکل اعتیاد به شرط بندی : چرا برخی افراد معتاد می شوند و دیگران نه !! مشکل اعتیاد به شرط بندی  انسان تمایل ذاتی بـه خطر دارد. چه بازی با ورق ؛ چرخاندن قرقره در دستگاه اسلات ...
آیا به دنبال شرط بندی آنلاین در کانادا هستید؟
آیا به دنبال شرط بندی آنلاین در کانادا هستید؟ آیا به دنبال شرط بندی آنلاین در کانادا هستید؟ آیا بـه دنبال یک کازینو خوب برای بازی هستید؟ قبل از هر ...
چرا شرط بندی اتریوم هنوز به قله های سنتی قمار نرسیده است
چرا شرط بندی اتریوم هنوز به قله های سنتی قمار نرسیده است چرا شرط بندی اتریوم هنوز به قله های سنتی قمار نرسیده است اگر هنوز هیجانات و نشت سایت هاي‌ قمار اتریوم ...
اولین کازینو قرارداد هوشمند برای دریافت مجوز کوراسائو
اولین کازینو قرارداد هوشمند برای دریافت مجوز کوراسائو اولین کازینو قرارداد هوشمند برای دریافت مجوز کوراسائو صنعت قمار آنلاین بـه تازگی بـه یک پیشرفت جالب دیگر عادت کرده اسـت ...
آنچه جدول مدال های توکیو در نیمه راه بازی ها به ما می گوید !
آنچه جدول مدال های توکیو در نیمه راه بازی ها به ما می گوید ! آنچه جدول مدال های توکیو در نیمه راه بازی ها به ما می گوید هنوز انتظار میرود ایالات متحده در صدر ...
کازینو آنلاین
ورود به سایت شرط بندی